Výběrová řízení - zakázky

Zadavatel Letiště Praha, a. s. (dále jen „LP“), se rozhodl v zájmu dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při výběru vhodných uchazečů o dodávky, služby a stavební práce zveřejňovat na svých www stránkách informace o výběrových řízeních na zakázky, které LP vyhlásil jako zadavatel postupem mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Zakázkami jsou:

 • podlimitní veřejné zakázky podle Zákona, které LP zadává v souladu s § 2 odst. 6 a § 19 odst. 1 Zákona mimo jeho rámec, přičemž předpokládaná hodnota předmětu zakázky je u podlimitních veřejných zakázek na dodávky a služby od 2.000.000,- Kč do 10.020.000,- Kč bez DPH, u zakázek na stavební práce od 6.000.000,- Kč do 125.451.000,- Kč bez DPH
 • veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 6 Zákona, přičemž předpokládaná hodnota předmětu zakázky je do 2.000.000,- Kč bez DPH u dodávek a služeb a do 6.000.000,- Kč bez DPH u stavebních prací
 • Zadávání a realizace uvedených zakázek slouží k výběru vhodných dodavatelů při využití efektivní hospodářské soutěže; nejde o veřejnou soutěž podle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Informace pro zájemce o účast ve výběrových řízeních na zakázky

 • Předpokladem účasti a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na LP je zaslání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.
 • LP si vyhrazuje tato práva:
  • právo kdykoli zrušit jednotlivé výběrové řízení či jeho část,
  • právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů ani jinou osobou,
  • právo jednat o smluvních podmínkách s uchazeči, jejichž nabídky budou hodnoceny,
  • právo vyřadit uchazeče, který má nebo v minulosti měl problémy s úhradou svých závazků vůči LP,
  • právo nevybrat ani jednoho z uchazečů,
  • právo měnit zadání výběrových řízení.
 • Realizace zakázek se uskutečňuje za úplatu na základě písemných smluv uzavíraných s vybranými uchazeči.
 • K přijetí nabídky (návrhu smlouvy) podepsané vybraným uchazečem dochází uzavřením smlouvy, kterým se rozumí okamžik doručení smlouvy, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran vybranému uchazeči. Ostatní právní úkony jiných osob z LP nemají povahu přijetí nabídky (návrhu smlouvy) uchazeče a nezavazují LP k žádnému plnění.
 • Pokud není v zadávací dokumentaci k určité zakázce uvedeno jinak, nemají uchazeči právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých nabídek. LP si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení.

Kvalifikace uchazečů

 • Kvalifikace se skládá z kvalifikačních předpokladů, které jsou specifikovány individuálně pro každou zakázku.
 • V případě, že uchazečem doložené dokumenty o splnění kvalifikačních předpokladů budou obsahovat nepravdivé údaje nebo v případě podání nepravdivých prohlášení, bude takový uchazeč okamžitě vyloučen z účasti na daném výběrovém řízení; po dobu následujících 2 let je u tohoto uchazeče vyloučena možnost účasti na výběrových řízeních pro LP.

Přehled výběrových řízení

Výběrová řízení zadávaná LP jsou zveřejněna na webových stránkách http://letistepraha.softrade.cz/ .
Prostřednictvím aplikace na těchto stránkách je možné získat informace a dokumenty vztahující se k výběrovému řízení a případně podat elektronickou nabídku ke zveřejněným výběrovým řízením. Listinná podoba nabídky není v takovém případě vyžadována. Registrace dodavatele pro účely podání elektronické nabídky v této aplikaci je zdarma.

Přehled nadlimitních veřejných zakázek

Nadlimitní veřejné zakázky, které LP zadává postupem podle Zákona, jsou uveřejňovány na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách - uveřejňovacího subsystému (IS VZ US) - http://www.isvzus.cz/usisvz/ .

Kontaktujte nás

Vážení uchazeči, pokud máte zájem nabídnout nám služby či dodávky zboží Vaší společnosti a v tuto chvíli není vypsáno žádné výběrové řízení, kterého by jste se mohli zúčastnit, prosíme, použijete zde umístěný formulář Dotazník pro dodavatele.