Zpět na úvod

Dlouhodobá koncepce a strategie rozvoje Letiště Praha

Letiště Václava Havla Praha je významným infrastrukturním subjektem a dopravním uzlem České republiky. V rámci Evropy, ale i celého světa, jsme vnímáni jako moderní mezinárodní vzdušný přístav. Jsme vstupní branou do Prahy a České republiky pro miliony zahraničních turistů. Hrajeme také významnou strategickou roli jak z hlediska bezpečnosti České republiky, tak jejích ekonomických a politických aktivit. Proto klademe velký důraz na kontinuální a dlouhodobý rozvoj.

Zároveň se hlásíme k myšlence trvale udržitelného rozvoje a jako společensky odpovědná firma stojící na etických principech podporujeme své okolí i veřejně prospěšnou činnost, vedeme se všemi partnery otevřený dialog a jako významný zaměstnavatel v regionu Prahy a středních Čech se staráme o spokojenost svých zaměstnanců a o jejich rozvoj.

Naší vizí

je být letištěm první volby cestujících pro spádovou oblast České republiky, jižního Polska a příhraničního Saska a zároveň být preferovaným přestupním uzlem.

Naším hlavním cílem

je připravovat letiště na další nárůst počtu cestujících podle vývoje letecké dopravy, optimalizovat výnos z leteckých i neleteckých aktivit a podporovat rozvoj širšího areálu Letiště Praha, abychom byli atraktivním letištěm pro cestující i letecké společnosti, a tím přispívali k rozvoji obchodního a turistického ruchu České republiky.

Strategie společnosti

je postavena na pěti pilířích, kterými jsou důraz na bezpečný a spolehlivý provoz, atraktivita prostoru a služeb, rozvoj leteckých spojení, optimalizace provozu a rozvoj širšího areálu letiště.

Důraz na bezpečný a spolehlivý provoz

Naše aktivity řadí Letiště Václava Havla Praha mezi jedno z nejbezpečnějších letišť na světě, a to jak z hlediska bezpečnosti cestujících, tak z hlediska samotného letového provozu. Aby tomu tak bylo i nadále, průběžně monitorujeme bezpečnostní rizika, kontrolujeme zavedené technologie a postupy, využíváme best practices ze zahraničí a přijímáme preventivní opatření, která eliminují možná bezpečnostní rizika na minimum.

Zároveň klademe důraz na kvalitní bezpečnostní personál a využití nejmodernějších technologií, proto vybavení letiště neustále doplňujeme a obnovujeme, a to zejména v oblasti detekce a zabezpečovacích zařízení. Další prioritou je v této oblasti rozvoj bezpečnostní kontroly cestujících i zavazadel, která je zásadní pro zajištění bezpečnosti nejen na letišti, ale i ve vzduchu. Chceme zvyšovat standard zabezpečení oplocení a celkově ochrany rozšiřujícího se perimetru letiště.

Chceme neustále zefektivňovat pohotovostní a krizové plánování a integraci dat a zrychlovat tak reakce na aktuální hrozby. Proto také usilujeme o prohlubování spolupráce všech letištních a státních bezpečnostních složek a směřujeme k vytvoření odpovídající síly a prostředků pro letištní hasiče k řešení mimořádných událostí jak v prostoru letiště, tak v jeho nejbližším okolí.

Budeme i nadále aktivně vyhledávat, hodnotit a snižovat rizika plynoucí z provozu letiště, důsledně prověřovat veškeré hlášení události, stanovovat jejich příčiny a vhodnými opatřeními zabraňovat jejich opakování. Nechceme jen dodržovat národní a mezinárodní předpisy, ale ve vhodných případech posilovat nadstandardní přístup k Safety.

Rozvoj leteckých aktivit

Máme za sebou rekordní roky z pohledu počtu přepravených cestujících i nabídky destinací, zajišťujeme přímé spoje téměř do všech hlavních měst Evropy a rozšiřujeme síť dálkových linek. Zájem o Prahu jako o destinaci neustále roste a zároveň více cestují i Češi. Usilujeme proto o zvyšování dostupnosti leteckých spojení, aby se z Prahy cestovalo do celého světa nejvýše s jedním přestupem. Proto chceme pokrýt přímými spoji všechna evropská hlavní města, ale i rozvíjet spojení s atraktivními destinacemi v Asii, Severní Americe a na Blízkém východě tak, aby se pražské letiště stálo výchozím bodem cestování nejen pro Čechy, ale také pro obyvatele příhraniční části Polska a Německa. Zároveň rozvíjíme i přímá spojení do letních a zimních turistických destinací. V neposlední řadě chceme posilovat potenciál našeho letiště jako přestupního hubu nové generace a propojit tak Evropu s dálkovými linkami.

Za tím účelem Letiště Václava Havla Praha vytváří pro dopravce řadu motivačních pobídek. Ty zahrnují nejen konkurenceschopnou cenovou politiku v oblasti letištních poplatků, ale také marketingovou podporu. Díky tomu dochází v posledních letech ke stabilnímu nárůstu a k rozšiřování spojení.

Atraktivní prostor a služby vysoké kvality

Jednou z výhod Letiště Václava Havla Praha ve srovnání s většími evropskými či světovými letišti je naše přehlednost a intuitivní dostupnost. Jednotlivá stanoviště, ať už se týkají samotného provozu letiště, nebo doplňkových služeb, jsou situována tak, aby vycházela z logiky co nejrychlejší a nejsnazší cesty z veřejné části rovnou do letadla.

Usilujeme o to, abychom ve spolupráci s partnery dokázali zajistit podobnou dostupnost nejen v rámci letiště, ale i mimo něj. Chceme proto posílit dopravní obslužnost na maximální míru a minimalizovat čas spojení mezi letištěm a okolím. Proto podporujeme i navazující projekty infrastruktury státu jako je kolejové napojení na letiště.

Pracujeme také na koncepční modernizaci interiéru. Cílem je, aby prostory Letiště Václava Havla Praha nejen odpovídaly modernímu designu a standardům běžným na moderních světových letištích, ale zároveň v sobě nesly prvky, které budou odrážet symboly a motivy Prahy a České republiky.

Naše koncepce rozvoje zahrnuje rovněž posilování atraktivity doplňkových služeb, a to jak z hlediska širokého spektra světových a lokálních restaurací s odpovídajícím poměrem kvality a ceny, tak v různorodosti nabídky obchodní zóny pro všechny skupiny cestujících.

Součástí plánu je i zvyšování úrovně parkovacích služeb - krátkodobých, ale i dlouhodobých. Naším cílem je být v oblasti parkování pro cestující první volbou.

Optimalizace kapacit a provoz

Současné letiště je na hranici svých kapacit. I v těchto podmínkách však usilujeme o co nejplynulejší a bezpečné odbavení cestujících i letadel. Chceme systematicky, efektivně a inovativně rozvíjet infrastrukturu letiště v souladu s predikovaným vývojem letecké dopravy. Máme plán dlouhodobého rozvoje letiště (MASTERPLAN), který zahrnuje dostavbu terminálových kapacit i zvýšení kapacity dráhového systému, který budeme postupně naplňovat s ohledem na plán provozu a vývoj na trhu.

Za účelem optimalizace kapacit kontinuálně vyhledáváme a využíváme nové technologie, které nám zaručí vyšší spolehlivost a kvalitu poskytovaných služeb. Při tom dbáme na vysokou úroveň životního prostředí a vnímáme potřeby okolí a klademe důraz na společenskou odpovědnost firmy.

Mezi naše významné plány v této oblasti patří také dlouhodobé usilování o získání dalších pozemků, které nám umožní rozvoj leteckého provozu.

Rozvoj AIRPORT CITY

Významnou součástí našeho dlouhodobého rozvoje je vize tzv. Airport City, kterou chceme postupnými kroky naplňovat. Společně s postupnou realizací rozvoje leteckých kapacit a prohlubování letecké dopravy je pro nás nezbytné rozvíjet také bezprostřední území u letiště přístupné široké veřejnosti.

Chceme rozšiřovat jednak infrastrukturu, která zajistí plynulou dopravu mezi letištěm a centrem Prahy, ale také návštěvníkům poskytnout doplňkové služby, které zvýší komfort při cestování a v neposlední řadě výsledný dojem z návštěvy Prahy a z České republiky.

V návaznosti na doporučení vyplývající z rozvojových studií a územně-plánovacích dokumentací a komerčního potenciálu v okolí letiště plánujeme systematicky využívat pozemky a vytvářet investiční příležitosti pro obchodní činnosti, které povedou jak ke zvýšení atraktivity Airport City, tak celkově atraktivity Letiště Praha nejen pro cestující.

Koncepci budoucího rozvoje si můžete zobrazit zde (web je aktuálně v režimu údržby).

Fotogalerie