Zpět na úvod

Dlouhodobá koncepce a strategie rozvoje Letiště Praha

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou.

Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti. Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti a o prevenci najdete ZDE.

Letiště Václava Havla Praha je významným infrastrukturním subjektem a dopravním uzlem České republiky. V rámci Evropy, ale i celého světa, jsme vnímáni jako moderní mezinárodní vzdušný přístav. Jsme vstupní branou do Prahy a České republiky pro miliony zahraničních turistů. Hrajeme také významnou strategickou roli jak z hlediska bezpečnosti České republiky, tak jejích ekonomických a politických aktivit. Proto klademe velký důraz na kontinuální a dlouhodobý rozvoj.

Zároveň se hlásíme k myšlence trvale udržitelného rozvoje a jako společensky odpovědná firma stojící na etických principech podporujeme své okolí i veřejně prospěšnou činnost, vedeme se všemi partnery otevřený dialog a jako významný zaměstnavatel v regionu Prahy a středních Čech se staráme o spokojenost svých zaměstnanců a o jejich rozvoj.

Naší vizí

je být letištěm první volby cestujících pro spádovou oblast České republiky, jižního Polska a příhraničního Saska a zároveň být preferovaným přestupním uzlem.

Naším hlavním cílem

je připravovat letiště na další nárůst počtu cestujících podle vývoje letecké dopravy, optimalizovat výnos z leteckých i neleteckých aktivit a podporovat rozvoj širšího areálu Letiště Praha, abychom byli atraktivním letištěm pro cestující i letecké společnosti, a tím přispívali k rozvoji obchodního a turistického ruchu České republiky.

Strategie společnosti

je postavena na pěti pilířích, kterými jsou důraz na bezpečný a spolehlivý provoz, atraktivita prostoru a služeb, rozvoj leteckých spojení, optimalizace provozu a rozvoj širšího areálu letiště.

Důraz na bezpečný a spolehlivý provoz

Naše aktivity řadí Letiště Václava Havla Praha mezi jedno z nejbezpečnějších letišť na světě, a to jak z hlediska bezpečnosti cestujících, tak z hlediska samotného letového provozu. Aby tomu tak bylo i nadále, průběžně monitorujeme bezpečnostní rizika, kontrolujeme zavedené technologie a postupy, využíváme best practices ze zahraničí a přijímáme preventivní opatření, která eliminují možná bezpečnostní rizika na minimum.

Zároveň klademe důraz na kvalitní bezpečnostní personál a využití nejmodernějších technologií, proto vybavení letiště neustále doplňujeme a obnovujeme, a to zejména v oblasti detekce a zabezpečovacích zařízení. Další prioritou je v této oblasti rozvoj bezpečnostní kontroly cestujících i zavazadel, která je zásadní pro zajištění bezpečnosti nejen na letišti, ale i ve vzduchu. Chceme zvyšovat standard zabezpečení oplocení a celkově ochrany rozšiřujícího se perimetru letiště.

Chceme neustále zefektivňovat pohotovostní a krizové plánování a integraci dat a zrychlovat tak reakce na aktuální hrozby. Proto také usilujeme o prohlubování spolupráce všech letištních a státních bezpečnostních složek a směřujeme k vytvoření odpovídající síly a prostředků pro letištní hasiče k řešení mimořádných událostí jak v prostoru letiště, tak v jeho nejbližším okolí.

Budeme i nadále aktivně vyhledávat, hodnotit a snižovat rizika plynoucí z provozu letiště, důsledně prověřovat veškeré hlášení události, stanovovat jejich příčiny a vhodnými opatřeními zabraňovat jejich opakování. Nechceme jen dodržovat národní a mezinárodní předpisy, ale ve vhodných případech posilovat nadstandardní přístup k Safety.

Rozvoj leteckých aktivit

Máme za sebou rekordní roky z pohledu počtu přepravených cestujících i nabídky destinací, zajišťujeme přímé spoje téměř do všech hlavních měst Evropy a rozšiřujeme síť dálkových linek. Zájem o Prahu jako o destinaci neustále roste a zároveň více cestují i Češi. Usilujeme proto o zvyšování dostupnosti leteckých spojení, aby se z Prahy cestovalo do celého světa nejvýše s jedním přestupem. Proto chceme pokrýt přímými spoji všechna evropská hlavní města, ale i rozvíjet spojení s atraktivními destinacemi v Asii, Severní Americe a na Blízkém východě tak, aby se pražské letiště stálo výchozím bodem cestování nejen pro Čechy, ale také pro obyvatele příhraniční části Polska a Německa. Zároveň rozvíjíme i přímá spojení do letních a zimních turistických destinací. V neposlední řadě chceme posilovat potenciál našeho letiště jako přestupního hubu nové generace a propojit tak Evropu s dálkovými linkami.

Za tím účelem Letiště Václava Havla Praha vytváří pro dopravce řadu motivačních pobídek. Ty zahrnují nejen konkurenceschopnou cenovou politiku v oblasti letištních poplatků, ale také marketingovou podporu. Díky tomu dochází v posledních letech ke stabilnímu nárůstu a k rozšiřování spojení.

Atraktivní prostor a služby vysoké kvality

Jednou z výhod Letiště Václava Havla Praha ve srovnání s většími evropskými či světovými letišti je naše přehlednost a intuitivní dostupnost. Jednotlivá stanoviště, ať už se týkají samotného provozu letiště, nebo doplňkových služeb, jsou situována tak, aby vycházela z logiky co nejrychlejší a nejsnazší cesty z veřejné části rovnou do letadla.

Usilujeme o to, abychom ve spolupráci s partnery dokázali zajistit podobnou dostupnost nejen v rámci letiště, ale i mimo něj. Chceme proto posílit dopravní obslužnost na maximální míru a minimalizovat čas spojení mezi letištěm a okolím. Proto podporujeme i navazující projekty infrastruktury státu jako je kolejové napojení na letiště.

Pracujeme také na koncepční modernizaci interiéru. Cílem je, aby prostory Letiště Václava Havla Praha nejen odpovídaly modernímu designu a standardům běžným na moderních světových letištích, ale zároveň v sobě nesly prvky, které budou odrážet symboly a motivy Prahy a České republiky.

Naše koncepce rozvoje zahrnuje rovněž posilování atraktivity doplňkových služeb, a to jak z hlediska širokého spektra světových a lokálních restaurací s odpovídajícím poměrem kvality a ceny, tak v různorodosti nabídky obchodní zóny pro všechny skupiny cestujících.

Součástí plánu je i zvyšování úrovně parkovacích služeb - krátkodobých, ale i dlouhodobých. Naším cílem je být v oblasti parkování pro cestující první volbou.

Optimalizace kapacit a provoz

Současné letiště je na hranici svých kapacit. I v těchto podmínkách však usilujeme o co nejplynulejší a bezpečné odbavení cestujících i letadel. Chceme systematicky, efektivně a inovativně rozvíjet infrastrukturu letiště v souladu s predikovaným vývojem letecké dopravy. Máme plán dlouhodobého rozvoje letiště (MASTERPLAN), který zahrnuje dostavbu terminálových kapacit i zvýšení kapacity dráhového systému, který budeme postupně naplňovat s ohledem na plán provozu a vývoj na trhu.

Za účelem optimalizace kapacit kontinuálně vyhledáváme a využíváme nové technologie, které nám zaručí vyšší spolehlivost a kvalitu poskytovaných služeb. Při tom dbáme na vysokou úroveň životního prostředí a vnímáme potřeby okolí a klademe důraz na společenskou odpovědnost firmy.

Mezi naše významné plány v této oblasti patří také dlouhodobé usilování o získání dalších pozemků, které nám umožní rozvoj leteckého provozu.

Rozvoj AIRPORT CITY

Významnou součástí našeho dlouhodobého rozvoje je vize tzv. Airport City, kterou chceme postupnými kroky naplňovat. Společně s postupnou realizací rozvoje leteckých kapacit a prohlubování letecké dopravy je pro nás nezbytné rozvíjet také bezprostřední území u letiště přístupné široké veřejnosti.

Chceme rozšiřovat jednak infrastrukturu, která zajistí plynulou dopravu mezi letištěm a centrem Prahy, ale také návštěvníkům poskytnout doplňkové služby, které zvýší komfort při cestování a v neposlední řadě výsledný dojem z návštěvy Prahy a z České republiky.

V návaznosti na doporučení vyplývající z rozvojových studií a územně-plánovacích dokumentací a komerčního potenciálu v okolí letiště plánujeme systematicky využívat pozemky a vytvářet investiční příležitosti pro obchodní činnosti, které povedou jak ke zvýšení atraktivity Airport City, tak celkově atraktivity Letiště Praha nejen pro cestující.

Koncepci budoucího rozvoje si můžete zobrazit zde.

Fotogalerie