1. Obecná ustanovení

1.1. Tento vstupní řád je vydáván na základě ustanovení § 85 c zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění. Je závazný pro všechny osoby, které vstupují do Neveřejného prostoru letiště.

1.2. Definice pojmů

1.2.1. Letiště Praha, a.s.: společnost se sídlem Praha 6, K letišti 1019/6, 160 08, IČ 282 44 532, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, která je provozovatelem mezinárodního letiště Praha/Ruzyně ve smyslu ustanovení § 85n zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění (v textu dále také jako ,,Provozovatel letiště“).

1.2.2. Mobilní mechanizační prostředek (dále jen MMP): Všechna vozidla a technické prostředky včetně přídavných zařízení vybavené pohonnou jednotkou a schopné samostatného pohybu na veřejných účelových komunikacích či v Neveřejném prostoru letiště. Za součást MMP jsou považovány také přívěsné mechanizační prostředky připojené k MMP, na něž se po odpojení vztahují stejné podmínky odstavení, zajištění a opravy, jako na samotné MMP.

1.2.3. Neveřejný prostor letiště: Neveřejný prostor letiště (Airside) je Provozovatelem letiště určená neveřejná část letiště, sestávající z pohybové plochy, přilehlého terénu a staveb nebo jejich částí, k nimž je přístup kontrolován. V Neveřejném prostoru letiště, v místech se zvýšenými nároky na bezpečnost civilního letectví jsou vymezeny tzv. vyhrazené bezpečnostní prostory (SRA).

1.2.4. Oprávnění k řízení MMP v Neveřejném prostoru letiště (dále jen O-MMP): Zvláštní povolení vydávané řidičům MMP provozovatelem letiště, opravňující je k řízení MMP v Neveřejném prostoru letiště.

1.2.5. Vyhrazený bezpečnostní prostor (dále jen SRA): Provozovatelem letiště určená část Neveřejného prostoru letiště, do níž je přístup kontrolován pro zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Taková oblast za běžných podmínek zahrnuje, mezi jinými, všechny prostory pro odlet cestujících mezi místem detekční kontroly a letadlem, odbavovací plochu, prostory pro třídění a nakládku zavazadel, sklady nákladu, poštovní střediska, přípravny cateringu v Neveřejném prostoru letiště a prostory pro úklidové služby zajišťující úklid letadel.

2. Pravidla vstupu osob

2.1. Do Neveřejného prostoru letiště lze vstupovat pouze místy k tomu účelu určenými (služební vchody a místa určená pro vstup cestujících).

2.2. Do Neveřejného prostoru letiště mohou vstupovat pouze osoby, kterým byl vydán:

a) Platný trvalý letištní identifikační průkaz (IDC);
b) Platný jednorázový letištní identifikační průkaz (jednorázový IDC);
c) Platná palubní vstupenka a cestovní doklad či jiný doklad totožnosti

2.3. Osoby, kterým byl vydán jednorázový IDC do SRA, musí být po celou dobu pobytu v SRA doprovázeny pracovníkem, který je držitelem platného IDC (odpovídajícího rozsahu) a označen identifikační kartou GUIDE.

3. Pravidla vnášení předmětů

3.1. Do SRA je zakázáno vnášet veškeré zakázané předměty uvedené v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1998. Seznam těchto předmětů je k dispozici na všech obsazených služebních vchodech, na místech určených pro vstup cestujících a na internetových stránkách Letiště Praha, a.s. (www.prg.aero).

Poznámka: Výjimkou je vnášení zakázaných předmětů oprávněnými osobami za služebním účelem nebo při splnění podmínek stanovených zvláštními předpisy.

4. Pravidla vjezdu MMP

4.1. Do Neveřejného prostoru letiště lze vjíždět pouze příslušnými vjezdovými vrátnicemi a pouze MMP, kterým bylo vydáno:

a) Platné vjezdové povolení;
b) Platné jednorázové vjezdové povolení.

4.2. MMP vjíždějící do SRA musí být vybaveny odpovídajícím hasicím přístrojem a reflexní vestou, případně reflexním oděvem.

4.3. Řidiči MMP, kteří vjíždějí nebo řídí MMP v Neveřejném prostoru letiště musí být držiteli O-MMP.

4.4. Pokud řidič MMP není držitelem O-MMP musí být doprovázen osobou, která O-MMP vlastní a řidič MMP je povinen řídit se jejími pokyny.

5. Povinnosti osob

5.1. Osoby vstupující nebo pohybující se v Neveřejném prostoru letiště jsou povinny:

a) Seznámit se s tímto Vstupním řádem a dodržovat jej.
b) Zachovávat čistotu a pořádek.
c) Uposlechnout pokynů, příkazů a instrukcí Provozovatele letiště nebo jím pověřené osoby.
d) Držitelé IDC nosit přidělenou kartu viditelně a na výzvu Provozovatele letiště ji předložit ke kontrole. Cestující jsou povinni na vyzvání Provozovatele letiště předložit platnou palubní vstupenku a cestovní doklad či jiný doklad totožnosti.
e) Držitelé IDC se mohou pohybovat pouze v zóně vymezené rozsahem oprávnění karty a cestující pouze v prostorech pro ně určených.
f) Držitelé jednorázového IDC jsou povinni ho vrátit zpět na výdejní místo, a to bezprostředně po opuštění Neveřejného prostoru letiště.
g) Držitelé IDC jsou povinni používat ke vstupu do Neveřejného prostoru letiště pouze taková místa, která odpovídají jim přiděleným vstupním oprávněním v rámci systému elektronické kontroly vstupu (čtečky, turnikety).
h) Držitelé IDC musí využívat ke vstupu nebo výstupu do nebo z SRA čtečku IDC registrující vstup či výstup do nebo z SRA.
i) Podrobit se bezpečnostní kontrole, zda u sebe nemají zakázané předměty.

5.2. Řídit se po celou dobu pobytu v Neveřejném prostoru letiště pokyny Provozovatele letiště. Osoby vjíždějící do Neveřejného prostoru letiště v MMP jsou povinny dodržovat jednotlivá ustanovení Vstupního řádu (splňovat stejné podmínky, jako pro vstup) a řidiči těchto MMP jsou povinni zároveň také dodržovat ustanovení Dopravního řádu letiště Praha/Ruzyně.

6. Oprávnění Provozovatele letiště

6.1. Za účelem zjištění, jsou-li dodržována ustanovení Vstupního řádu, je Provozovatel letiště při vstupu či vjezdu oprávněn kontrolovat, zdali držitelé IDC nebo O-MMP:

a) Mají platný IDC nebo jednorázový IDC opravňující k průchodu konkrétním místem.
b) Vjíždějící či vyjíždějící vozidlo má platné vjezdové povolení nebo jednorázové vjezdové povolení opravňující k průjezdu konkrétním místem.
c) Osoba u sebe, v zavazadle nebo ve vozidle nemá zakázané předměty, pokud vstupuje či vjíždí do SRA.

Poznámka: Ustanoveními tohoto Vstupního řádu letiště Praha/Ruzyně nejsou dotčena oprávnění Policie ČR a celních orgánů vyplývající z příslušných zákonů.

V Praze dne: 1.1.2017

Ing. Václav Řehoř PhD.
Předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Ing. Jiří Kraus
Místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.