Kultura a hodnoty společnosti
Kultura a hodnoty společnosti

Etické a transparentní podnikání

V souladu s našimi hodnotami odpovědnosti a transparentnosti naše společnost dle dobré praxe na trhu implementuje ucelené Compliance programy, kterými spoluvytváří firemní kulturu společnosti, ale snaží se taktéž ovlivňovat etiku podnikání i navenek.

Základem pro odpovědné a transparentní podnikání jsou naše Pravidla chování a etické principy, kterými však tento přístup pouze začíná. Naše společnost si je vědoma rizik nekalých jednání včetně korupce a tato rizika systematicky mapuje a aktivně jim vhodnými nástroji předchází, hodnotíme např. rizikovost jednotlivých pracovních pozic, zajímáme se o bezúhonnost vybraných pracovníků nebo definujeme jasná a závazná pravidla v oblasti střetu zájmů a konkurence. Stejně tak máme jasně vytyčená pravidla i pro přijímání a poskytování darů a pohoštění, přičemž prosazujeme jednu z klíčových zásad, že pro omezení nežádoucího ovlivňování přijímaných rozhodnutí včetně korupčního jednání dary v žádném případě nevyžadujeme a jejich přijímání se vyhýbáme.
 
Jsme přesvědčeni, že v případě naší společnosti ovšem nestačí prosazovat etiku a transparentnost podnikání pouze uvnitř společnosti samotné, ale i skrze vztahy s našimi obchodními partnery. Máme zájem spolupracovat s obchodními partnery a organizacemi, které podobně jako my nejen vnímají potřebu dodržovat etické principy, závazná pravidla, ale také přistupují odpovědně k životnímu prostředí a celé společnosti. Definovali jsme minimum požadavků, které jsou předpokladem pro naplnění korektního vztahu. Očekáváme, že je budou stejně jako my naši obchodní partneři respektovat. Aktivně se zajímáme se o to, s kým spolupracujeme, mapujeme rizika uzavíraných obchodních vztahů a i zde se snažíme využít všech vhodných a dostupných nástrojů pro předcházení rizikům a prosazování našich hodnot.
 
Celý tento přístup k podnikání, vnitřní opatření i jejich propagaci a prosazování navenek myslíme opravdu vážně a vnímáme je jako součást naší společenské odpovědnosti.