CDM
Collaborative Decision Making

Postupy CDM v PRG

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou. Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti.

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti, o prevenci, testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDE.

LKPR AD 2.22
Pravidla pro místní provoz

LKPR AD 2.22
Local Traffic Regulations

2.22.4.3.2 Postupy Airport Collaborative Decision Making (A-CDM)

2.22.4.3.2 Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) procedures

Postupy A-CDM se aplikují H24.
Postupy A-CDM jsou závazné pouze pro lety IFR.
Z postupů A-CDM jsou vyjmuty lety:
- STS/MEDEVAC
- SAR
- HEAD
V případě, že let STS/STATE nebo HUM požaduje přednost, musí být v poli 18 letového plánu uvedeno: STS/ATFMX

A-CDM procedures are applied H24.
A-CDM procedures are mandatory for IFR flights only.
The following flights are exempted from A-CDM procedures:
- STS/MEDEVAC
- SAR
- HEAD
If STS/STATE or HUM flight requires priority, STS/ATFMX shall be filled in field 18 of flight plan.

2.22.4.3.2.1 TOBT - Cílový čas ukončení pozemního odbavení letadla

2.22.4.3.2.1 Target Off-Block Time (TOBT)

Za zadávání a aktualizace TOBT je odpovídá handlingová společnost (GHA).
TOBT je stanoveno po dohodě GHA a letové posádky a znamená připravenost ke spouštění motorů a následnému vytlačování/pojíždění.
Hodnota TOBT nesmí být nižší než EOBT -10 MIN.
Nejnižší hodnota aktualizace TOBT je +5 MIN od aktuálního času.
TOBT je také zobrazován na displeji APIS++.

The ground handling agency (GHA) is responsible for submission and update of TOBT.
TOBT is set after an agreement of GHA and flight crew and it means readiness for engine start up and following pushing /taxiing.
TOBT value shall not be less than EOBT - 10 MIN.
Lowest value of TOBT update is +5 MIN from current time.
TOBT is indicated on the APIS++ display.

2.22.4.3.2.2 TSAT - Cílový čas vydání povolení ke spouštění motorů

2.22.4.3.2.2 Target Start-Up Approval Time (TSAT)

TSAT je stanoven ATC na základě:
- aktuální provozní situace,
- dat vložených GHA
- TOBT, místa a doby odmrazování,
- EOBT,
- ATFCM omezení (CTOT).
V případě, že letová posádka potřebuje provést spuštěnímotorů před TSAT z technického důvodu, požádá frází “ŽÁDÁM SPOUŠTĚNÍ MOTORŮ Z TECHNICKÝCHDŮVODŮ”. Postupy A-CDM zůstávají nadále v platnosti.
Hodnota TSAT se může dále měnit na základě vývoje provozní situace.
V intervalu TSAT -5 / +5 MIN je letová posádka povinna žádat o schválení ke spouštění motorů. Jestliže letová posádka v tomto intervalu nepožádá, let bude vyřazen z odletové sekvence v čase TSAT +7 MIN.
Pro opětovné zařazení do sekvence je nutné zadat novou hodnotu TOBT.
Pokud je letadlo připraveno a čeká na interval TSAT, může provozovatel letiště z provozních důvodů rozhodnout o přemístění na jiné stání.
TSAT je také zobrazován na displeji APIS++. Na stání bez APIS++ si může letová posádka ověřit aktuální hodnotu TSAT na příslušném kmitočtu.

TSAT is set by ATC based on:
- current operational situation,
- data submitted by GHA - TOBT, place and time of
de-icing,
- EOBT,
- ATFCM restriction (CTOT).
In case the flight crew needs to start up engines before TSATdue to technical reasons, the crew requests for it using thephrase “REQUEST START UP DUE TO TECHNICALREASONS”. A-CDM procedures remains in force.
TSAT value can be changed according to the development of the operational situation.
The flight crew shall request clearance for engine start up in interval TSAT -5 / +5 MIN. If the flight crew does not Request in this interval, the flight will be with drawn from departure sequence in TSAT +7 MIN. For re-inclusion to the sequence it is necessary to submit a new TOBT value.
Re-inclusion to the sequence is conditional on TOBT update in accordance with EOBT/CTOT.
If the aircraft is ready and waiting for the TSAT interval, the airport operator may decide about pulling the aircraft to otherstand due to operational reasons.
TSAT time (in UTC) is indicated on the APIS++ display. At stand without APIS++, the flight crew can verify current TSAT value on appropriate frequency.

2.22.4.3.2.3 Provozní postupy

2.22.4.3.2.3 Operational procedures

1) Provozovatel letadla
Je odpovědný za průběžnou aktualizaci EOBT v letovém plánu. Je povinen podat zprávu DLA v případě, že TOBT je větší než EOBT + 15 MIN.

2) Handlingová společnost (GHA)
Zadává a aktualizuje hodnotu TOBT. Zadává žádost, předpokládaný čas a místo odmrazování.

3) Letová posádka
Musí oznamovat GHA všechny skutečnosti, které mohou ovlivnit TOBT.
Oznamuje GHA žádost o odmrazování a požadovaný rozsah odmrazení nejpozději 25 MIN před TOBT.
Musí požádat o vydání ATC povolení nejpozději s žádostí o schválení spouštění motorů.
Musí požádat o schválení ke spouštění motorů v čase TSAT -5 / +5 MIN.
Spouštění motorů musí být zahájeno neprodleně po schválení od ATC. V případě, že dojde k neočekávanému zdržení, musí to letová posádka neprodleně oznámit na příslušném kmitočtu a GHA.
Musí neprodleně požádat o schválení k vytlačení a/nebo povolení k pojíždění na příslušném kmitočtu.

4) ATC
Stanovuje TSAT.
V případě odmrazování poskytne informaci o přiděleném odmrazovacím místě.
Na žádost letové posádky poskytuje informaci o aktuální hodnotě TSAT.

1) Aircraft operator
The aircraft operator is responsible for updating the EOBT in the flight plan.
If the TOBT is greater than the EOBT + 15 MIN, the aircraft operator is obliged to send a DLA message.

2) Ground Handling Agency (GHA)
The ground handling agency submit and update TOBT value.
The ground handling agency submit request, estimated time and place of de-icing.

3) Flight crew
The flight crew shall report all facts which can affect TOBT to GHA.
The flight crew shall report request for de-icing and requested range of de-icing to the GHA at least 25 MIN prior to the TOBT.
The flight crew shall request the ATC clearance no later than together with the engine start up clearance request.
The flight crew shall request the engine start up clearance in time TSAT -5 / +5 MIN.
Engine start up shall be commenced immediately after obtaining ATC clearance. In case of unexpected delay, the flight crew shall report this on appropriate frequency and to GHA.
The flight crew shall immediately request push and/or taxi clearance on appropriate frequency.

4) ATC
ATC determines TSAT.
In case of de-icing, ATC provides information about assigned de-icing area.
On the request of flight crew ATC provides information about current TSAT value.

2.22.4.3.2.4 Koordinace s Network Manager Operations Centre (NMOC)

2.22.4.3.2.4 Coordination with Network Manager Operations Centre (NMOC)

Jsou nadále uplatňovány základní postupy pro spolupráci s NMOC.

Basic principles for cooperation with NMOC are still applied.

2.22.4.3.2.5 Doplňující informace

2.22.4.3.2.5 Additional information

Podrobné informace jsou k dispozici v Business sekci - CDM na adrese http://cdm.prg.aero, kontakt: cdm@prg.aero.

See Business section - CDM http://cdm.prg.aero for detailed information, contact: cdm@prg.aero.