Security

Bezpečnost letiště

Letiště Praha, a. s. působí v oblasti civilní letecké dopravy jako provozovatel největšího mezinárodního letiště v České republice. Jako takový má významné závazky k zajištění bezpečnosti civilního letectví, které vyplývají z mezinárodních i národních legislativních požadavků. V tomto ohledu je úroveň bezpečnosti civilního letectví na Letišti Václava Havla Praha vnímána jako úroveň, kterou zajišťuje Česká republika.

Bezpečnostní strategie se vztahuje na všechny významné činnosti a poskytované služby, které mají vliv na bezpečnost cestujících, zaměstnanců a ostatních uživatelů Letiště Václava Havla Praha, jakož i na vytváření bezpečného prostředí pro podnikání dalších subjektů, především leteckých dopravců, poskytovatelů leteckých služeb a obchodních organizací působících na letišti.

Cílem bezpečnostní strategie Letiště Praha, a. s. je definovat, jakým způsobem je zajišťována ochrana zaměstnanců, cestujících a ostatních uživatelů letiště, zdrojů, informací, celistvosti a pověsti podniku před potenciálními hrozbami. Její součástí je hodnocení bezpečnostního prostředí a analýza rizik ohrožujících aktiva, která Letiště Praha, a. s. chrání.

Bezpečnost v nejširším pojetí je pojem, který se promítá do všech činností organizace, avšak v případě subjektu zajišťujícího činnosti v oblasti civilního letectví vyvstává ještě více do popředí.

Letiště Praha, a. s. chápe bezpečnost jako celek, který zahrnuje především následující oblasti:

  • Ochranu civilního letectví před protiprávními činy
  • Ochranu osob, majetku společnosti a jejích zaměstnanců
  • Ochranu veřejného pořádku a prevence kriminality 
  • Administrativní bezpečnost a bezpečnost informací 
  • Bezpečnost IT 
  • Požární ochranu
  • Provozní bezpečnost
  • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Informace ke zpracování osobních údajů v kamerovém systému provozovaném firmou Letiště Praha, a. s.