Charges and Incentives

Aviation Business
Aviation Business
Airport Charges and Incentives from 31st March 2024

Information Related to Airport Price List Consultation Process

On 5th September 2023, a formal consultation meeting on the Prague Airport’s proposed price list for the period commencing on 31th March 2024 and ending on 29th March 2025 was organised by Prague Airport and attended by representatives of air carriers which, pursuant to the respective provisions of Article 42f of the Act No. 49/1997, Coll. about Civil Aviation as amended and amendments and addenda to the Act No. 455/1991, Coll. about Trade (the Trade Act) as amended, had confirmed their attendance in writing prior to the meeting. Prague Airport carefully reviewed all feedback from airlines, both written and discussed during the consultation meeting, prior to making the final decision.

On 4th December 2023, Prague Airport published the Final Decision which is now available for download in Portable Document Format at Prague Airport’s website under the Business section (see below). It includes a summary of changes to the price list, the outline of the airport users' views and Prague Airport's reaction to these views.

On 4th December 2023, the Prague Airport price list for the period commencing on 31th March 2024 and ending on 29th March 2025, was published. The document is now also available for download in Portable Document Format below.

Informace k projednávání letištního ceníku

Dne 5. 9. 2023 proběhlo veřejné projednání letištního ceníku pro období 31. 3. 2024 až 29. 3. 2025 za přítomnosti zástupců leteckých dopravců, kteří se v souladu s § 42 f Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a se změnou a doplněním Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásili k účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště. Připomínky leteckých dopravců, obdržené písemně i diskutované během veřejného projednání, byly Letištěm Praha, a.s. pečlivě posouzeny před zveřejněním letištního ceníku.

Dne 4. 12. 2023 zveřejnilo Letiště Praha konečné rozhodnutí, které je nyní k dispozici ke stažení ve formátu Portable Document Format na webových stránkách Letiště Praha v části Business (viz. níže). Dokument zahrnuje přehled změn v ceníku, shrnutí připomínek uživatelů letiště a reakci Letiště Praha na tyto připomínky.

Dne 4. 12. 2023 byl zveřejněn letištní ceník platný pro období 31. 3. 2024 až 29. 3. 2025. Dokument je nyní také ke stažení ve formátu Portable Document Format níže.

Airport Decision 2024Updated: 4. 12. 2023Size: 724.51 KBFormat:
Airport Price List 2024 ENUpdated: 4. 12. 2023Size: 5.64 MBFormat:
Letistni Cenik 2024 CZUpdated: 4. 12. 2023Size: 5.67 MBFormat:
Airport Charges and Incentives from 30th March 2025

Information Related to Airport Price List Consultation Process

Pursuant to Article 42f of Act No. 49/1997 Coll., on Civil Aviation, as amended, the operator of Václav Havel Airport Prague, Letiště Praha, joint stock company (hereinafter referred to as “Prague Airport”), announces, a formal consultation meeting in relation to the proposed list of airport charges for the use of Prague Airport services and facilities for the period commencing on 30th March 2025. This year’s meeting will be held on 4th September 2024.

The consultation will take place in a distant form using standard internet conference tools and will begin at 10:00 a.m. local time. The connection details and technical specifications will be distributed to the participants by email well in advance.

In conformity with the Civil Aviation Act, we hereby invite all air carriers operating at Prague Airport and interested in engaging in the consultation process to forward their written attendance confirmation by 20th August 2024, at the latest and provide us with information specified in the attached Letter of Invite.

Note that those who fail to submit the attendance confirmation and forward the requested data within the set time limit, will only be allowed to engage in the consultation process with the status of an observer.

Please find the Letter of Invite with all the information regarding the registration attached.

Informace k projednávání letištního ceníku

Společnost Letiště Praha, a. s., provozovatel Letiště Václava Havla Praha (dále jen "Letiště Praha") v souladu s ustanovením § 42f zákona o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že se uskuteční formální projednání návrhu ceny za užívání služeb a zařízení Letiště Praha pro období počínající 30. březnem 2025. Letošní projednání se uskuteční 4. září 2024.

Projednání návrhu ceny proběhne distanční formou s využitím standardních nástrojů pro online konference a začne v 10:00 místního času. Podrobnosti o připojení a technické specifikaci budou v dostatečném předstihu rozeslány účastníkům e-mailem.

V souladu se zákonem o civilním letectví tímto vyzýváme všechny letecké dopravce, kteří operují na Letišti Praha a mají zájem se do projednávacího procesu zapojit, aby nám nejpozději do 20. srpna 2024 zaslali písemné potvrzení účasti a poskytli informace uvedené v přiloženém zvacím dopise.

Upozorňujeme, že dopravci, kteří ve stanovené lhůtě nepředloží potvrzení o účasti a nepředají požadované údaje, se budou moci do projednávacího procesu připojit pouze v postavení pozorovatele. Přikládáme zvací dopis se všemi informacemi týkajícími se registrace.

Invitation LetterUpdated: 13. 6. 2024Size: 110.38 KBFormat:
Conditions of Use

Letiště Praha, a. s. as an operator of Prague Airport wishes to lay down clear basic conditions of use of the Prague Airport. Issuing such conditions shall contribute to greater legal certainty between Letiště Praha, a. s. and users of Prague Airport.

Please find the effective Prague Airport's Conditions of Use below.

Prague Airport's Conditions of Use effective from 7/4/2024Updated: 27. 3. 2024Size: 278.31 KBFormat:
Prague Airport's Conditions of Use effective from 29/3/2021Updated: 12. 4. 2021Size: 575.79 KBFormat:
Prague Airport's Conditions of Use effective from 1/11/2023Updated: 20. 10. 2023Size: 273.32 KBFormat: