Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
Zpět na úvod

1. Úvod

Letiště Praha, a. s. (dále jen „Letiště Praha“) dbá na ochranu Vašich osobních údajů, která zpracovává za určitými účely.  Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s právními předpisy z oblasti ochrany osobních údajů; zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

Na této internetové stránce si Vás Letiště Praha dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které jste poskytli zejména v souvislosti s využívání služeb a produktů či při komunikaci s naší společností. Můžete zde nalézt informace o podmínkách zpracování osobních údajů v jednotlivých případech, jakož i informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, jejich ochraně a o Vašich právech, které souvisí se zpracováním osobních údajů. Konkrétní informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů můžete nalézt rovněž v jednotlivých případech, kdy Letišti Praha poskytujete osobní údaje (např. při objednávce služby, při odesílání dotazu apod.).

2. Letiště Praha – správce osobních údajů

Letiště Praha, jakožto správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje transparentně, korektně, v souladu s nařízením GDPR, jakož i jinými právními předpisy, a v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Osobní údaje osob dětí, zpracováváme jenom tehdy, když za dítě jedná jeho zákonný zástupce

Kontaktní údaje na Letiště Praha:
Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6,
Praha 6 - Ruzyně
161 00
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
 
Letiště Praha, a. s. je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003.

 

3. Osobní údaje

Letiště Praha zpracovává osobní údaje pouze pro určité legitimní účely, a to vždy v nebytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Zpracovávat osobní údaje je nezbytné pro poskytnutí služeb či produktů, o které máte zájem. Letiště Praha má však rovněž povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu právní povinnosti, která se na nás vztahuje či z důvodu ochrany oprávněných zájmů vyplývajících z našich vzájemných vztahů.

Letiště Praha zpracovává zejména osobní údaje našich zákazníků (tedy osob, které využívají naše služby a produkty), osob, které s námi za určitým účelem komunikují (dotazy, názory, stížnosti), ale například zpracovává i osobní údaje o návštěvních některých našich objektů. Pro uvedené účely naše společnost zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje, např. jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo průkazu, rodné číslo aj.
 • Kontaktní údaje, např. adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa aj.
 • Další údaje, např. obrazové záznamy z bezpečnostních kamer umístěných v prostorách mezinárodního Letiště Václava Havla Praha aj.
4. Oblasti zpracování osobních údajů

Letiště Praha zpracovává poskytnuté osobní údaje pro určité účely, které souvisí zejména s poskytováním služeb či produktů, plnění právních povinností, plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy či z důvodu oprávněných zájmu Letiště Praha.

Níže naleznete přehled případů, při nichž Letiště Praha zpracovává osobní údaje:

a. Návštěva/využívání internetových stánek Letiště Praha

Za účelem jednoduchého využívání internetových stránek Letiště Praha (personalizace obsahu) a rovněž za účelem analýzy návštěvnosti využíváme soubory cookies. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je v souladu s GDPR – souhlas pro nastavení souboru cookies/povolení cookies.

b. Kamerové systémy (CCTV)

Za účelem ochrany života, zdraví a majetku před protiprávním jednáním, využívá Letiště Praha kamerové systémy se záznamem, které jsou instalované v prostorách mezinárodního Letiště Václava Havla Praha, jakož i v některých prostorách, ve kterých sídlí Letiště Praha. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je v souladu s nařízením GDPR – plnění právní povinnosti, ochrana životně důležitých zájmů osob a za účelem ochrany oprávněných zájmů Letiště Praha.

c. Zasílání newsletterů osobám využívajících služeb a produktů Letiště Praha (přímý marketing)

Na základě právního titulu – oprávněný zájem správce, je Letiště Praha oprávněno zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste Letišti Praha poskytli při využívání služeb a produktů poskytovaných Letištěm Praha. Letiště Praha za účelem personalizace newsletterů využívá profilování.

d. Zasílání newsletterů   

Na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů Vám budeme zasílat novinky o našich službách a produktech. Souhlas se zasílání newsletterů můžete kdykoliv odvolat. Letiště Praha za účelem personalizace newsletterů využívá profilování.

e. Žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí a ochranným pásmům Letiště Praha Ruzyně

Za účelem vyřízení žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí a ochranným pásmům Letiště Praha Ruzyně zpracovává Letiště Praha osobní údaje žadatele. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je – oprávněný zájem Letiště Praha.

f. Salonky (VIP Service Club Continental, Private Check-in Service, Erste Premier Lounge, Mastercard Lounge, Raiffeisenbank Lounge

Letiště Praha má povinnost zpracovávat osobní údaje zákazníků salonků za účelem splnění smlouvy (objednávkou služby salonků vzniká smluvní vztah mezi Letištěm Praha a zákazníkem), ale i z důvodu plnění právní povinnosti (právní předpisy upravující práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví).

Letiště Praha má v případě poskytování této služby i oprávněný zájem na propagaci služeb, které poskytuje; z tohoto důvodu zasílá zákazníkům newsletter. Zákazník má právo kdykoliv zrušit zasílání newsletterů. Letiště Praha poté přeruší zasílání obchodních sdělení vůči Vaší osobě.

g. Aeroparking (online rezervace)

Letiště Praha má povinnost zpracovávat osobní údaje zákazníků Aeroparkingu za účelem splnění smlouvy (online rezervací parkingu vzniká smluvní vztah mezi Letištěm Praha a zákazníkem), ale i z důvodu plnění právní povinnosti (právní předpisy upravující práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví).

Letiště Praha má v případě poskytování této služby i oprávněný zájem na propagaci služeb, které poskytuje; z tohoto důvodu zasílá zákazníkům newsletter. Zákazník má právo kdykoliv zrušit zasílání newsletterů. Letiště Praha poté přeruší zasílání obchodních sdělení vůči Vaší osobě.

h. Exkurze na letišti

Letiště Praha má povinnost zpracovávat osobní údaje návštěvníků exkurzí na letišti Václava Havla Praha hned z několika důvodů. Na základě požadavku vyplývajícího z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, 272/2009 a 185/2010, kterými se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, ve znění pozdějších změn a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), je vstup do neveřejných prostorů Letiště Václava Havla Praha, ve kterých se exkurze uskutečňuje, umožněn jen na základě jednoznačné identifikace účastníka exkurze. Za tímto účelem Letiště Praha vyžaduje poskytnutí Vašich osobních údajů, a to v nezbytném rozsahu. S ohledem na skutečnost, že vstup do neveřejných prostorů Letiště Václava Havla Praha podléhá přísným bezpečnostním pravidlům, nemůže Letiště Praha umožnit vstup neidentifikovatelným účastníkům.

Letiště Praha má rovněž povinnost zpracovávat osobní údaje účastníků exkurzí za účelem splnění smlouvy (objednávkou exkurze vzniká smluvní vztah mezi Letištěm Praha a návštěvníkem), ale i z důvodu plnění právní povinnosti (právní předpisy upravující práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví).

Letiště Praha má v případě poskytování této služby i oprávněný zájem na propagaci služeb, které poskytuje; z tohoto důvodu zasílá účastníkům newsletter. Účastník má právo kdykoliv zrušit zasílání newsletterů. Letiště Praha poté přeruší zasílání obchodních sdělení vůči Vaší osobě.

i. Jednorázový vstup osob a vjezd vozidel do neveřejného prostoru Letiště Václava Havla Praha

Letiště Praha má povinnost zpracovávat osobní údaje osob, které vstupují do neveřejného prostoru Letiště Václava Havla Praha; tato povinnost vyplývá z Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 a na základě § 31 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek neumožnění jednorázového vstupu osob a vjezdu do neveřejného prostoru Letiště Václava Havla Praha

j. Vstup do budov Letiště Praha

Oprávněným zájem Letiště Praha je zpracovávat osobní údaje osob, které vstupují do budov
ve vlastnictví Letiště Praha. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je ochrana osob a majetku Letiště Praha, v neposlední řadě i ochrana civilního letectví.

k. Incentive Programme

Letiště Praha musí zpracovávat osobních údaje žadatelů o finanční podporu pro účely vyhodnocení žádosti a poskytnutí případné finanční podpory. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Letiště Praha.

l. Grantové programy

Letiště Praha zpracovává osobní údaje žadatele za účelem vyhodnocení jeho žádosti o grant. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Letiště Praha.

m. Energoportál

Letiště Praha zpracovává osobní údaje osob, které podávají své dotazy prostřednictvím Energoportálu. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení dotazů (bez poskytnutí osobních údajů z Vaší strany by Letiště Praha nebylo schopné odpovědět na dotazy). Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Letiště Praha.

n. Dotazy, stížnosti, podněty

Oprávněným zájem Letiště Praha je zpracovávat osobní údaje tazatelů. Bez poskytnutí osobních údajů by Letiště Praha nemohlo vyřídit dané dotazy, stížnosti či podněty. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Letiště Praha.

o. Dobrovolné safety hlášení

Letiště Praha zpracovává osobní údaje oznamovatele za účelem vyhodnocení dobrovolného safety hlášení; bez poskytnutí osobních údajů oznamovatele by Letiště Praha nemohlo řádně vyhodnotit safety hlášení. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Letiště Praha.

p. Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Letiště Praha má v daném případě právní povinnost zpracovávat osobní údaje žadatele, a to na základě ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Důvod poskytnutí osobních údajů žadatelem Letišti Praha je stanoven v ustanovení § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. V souladu s tímto ustanovením má žadatel povinnost v žádosti o poskytnutí informací uvést své osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů žadatele může mít za následek nevyřízení žádosti žadatele o poskytnutí informací.

q. Účast na akcích pořádaných Letištěm Praha

Letiště Praha zpracovává osobní údaje v souvislosti s pořádáním odborných konferencí, seminářů ale i jiných společenských akcí. Za účelem umožnění účasti na dané akci je v některých případech vyžadovaná registrace; v rámci registrace jsou vyžadovány základní identifikační údaje. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je v souladu s GDPR – splnění smlouvy (v případě, že účast na akci je zpoplatněn) a plnění právní povinnosti. V případě bezplatných akcí  zpracovává Letiště Praha osobní údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů.

r. Identifikace za účelem uzavření smlouvy

Za účelem uzavření smlouvy a její plnění je nutné zpracovávat Vaše osobní údaje (účel identifikace smluvní strany). Letiště Praha zpracovává osobní údaje vždy v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je v souladu s nařízením GDPR – splnění smlouvy a plnění právní povinnosti, která se na Letiště Praha vztahuje.

s. Žádost o vydání letištního identifikačního průkazu

Informaci o zpracování osobních údajů pro účely vydání letištního identifikačního průkazu pro vstup do neveřejného prostoru Letiště Václava Havla Praha naleznete zde.

Letiště Praha uvádí, že nezpracovává a nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je v rozporu s účelem, ke kterému byly osobní údaje poskytnuty z Vaší strany.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů jakožto právní titul pro zpracování osobních údajů je využíván v případě, kdy Letiště Praha nemůže zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního titulu (např. zasílání obchodních sdělení osobě, která nevyužívá služby či produkty Letiště Praha).

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

6. Sdílení osobních údajů

Osobní údaje mohou být v některých případech zpracovávány rovněž dalšími společnostmi v rámci skupiny Letiště Praha, a to Czech Airlines Technics, a. s., Czech Airlines Handling, a. s., jakož i třetími subjekty, kteří pro Letiště Praha zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy (zpracovatelé osobních údajů). Zpracovatelé osobních údajů stejně jako Letiště Praha dbají na náležitou ochranu Vašich osobních údajů.

Osobní údaje mohou být předány rovněž státním orgánů, které mají na základě zvláštních právních předpisů právo dané osobní údaje od Letiště Praha, jakožto správci osobních údajů, vyžadovat.

7. Zabezpečení osobních údajů

Letiště Praha zavedlo technická a organizační opatření, aby zajistilo náležitou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů. Letiště Praha využívá řadu technologií a postupů za účelem ochrany Vašich osobních údajů. Letiště Praha zavedlo procesy pravidelného testování a posuzování rizik spojených se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění bezpečnosti zpracování.

K předávání osobních údajů mimo země EU dochází výhradně pro naplnění povinností, které jsou v souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti v letecké dopravě. V případech, kdy Letiště Praha předává nebo je povinno předat osobní údaje třetím stranám, volí Letiště Praha jen ty smluvní partnery, kteří zajišťují minimálně stejnou úroveň zabezpečení jako Letiště Praha.

V případech, kdy Letiště Praha má povinnost předat osobní údaje státním orgánům využívá jen tu nejbezpečnější cestu pro komunikaci a předávání osobních údajů.

8. Uchování osobních údajů

Letiště Praha dbá na to, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu, a po uplynutí této doby byly osobní údaje náležitě smazány.

Letiště Praha uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu:

 • která je nezbytně nutná pro naplnění účelu zpracování (poskytnutí služby či produktu);
 • která vyplývá z právních předpisů, které se na Letiště Praha vztahují;
 • trvání oprávněných zájmů Letiště Praha na zpracování osobních údajů (ochran práv v případě soudních sporů či správních řízení, vymáhání pohledávek aj.)

Doba zpracování osobních údaje je závislá na konkrétním případu zpracování osobních údajů, z tohoto důvodu se může lišit.

9. Práva subjektu údajů

V případě, že Letiště Praha zpracovává Vaše osobní údaje, máte jakožto subjekt údajů práva vyplývající s nařízení GDPR:

a. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že Letiště Praha zpracovává Vaše osobní údaje na základě právního titulu – souhlas se zpracováním osobních údajů (souhlas se zpracováním osobních údajů byl Letišti Praha udělen z Vaší strany) máte právo tento souhlas odvolat. Letiště Praha se zavazuje osobní údaje, které o Vás zpracovává, na základě uděleného souhlasu, již nezpracovávat. Letiště Praha využívá souhlas se zpracováním osobních údajů jakožto právní titul ke zpracování osobních údajů jen výjimečně např. pro účely rozesílání newsletterů osobám, které nevyužívají služby a produkty poskytované Letištěm Praha.

b. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat informaci od Letiště Praha, zda zpracovává Vaše osobní údaje.

c. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Letiště Praha opravilo nepřesné osobní údaje, které o Vás zpracovává.

d. Právo na výmaz

V případech uvedených v nařízení GDPR máte právo na to, aby Letiště Praha vymazalo osobní údaje, které o Vás zpracovává.

e. Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případech stanovených nařízením GDPR máte právo na to, aby Letiště Praha omezilo zpracování osobních údajů, které o Vás zpracovává.

​​​​​​​f. Právo na přenositelnost

Máte právo požadovat, aby Letiště Praha předalo všechny osobní údaje, které o Vás zpracovává, jinému správci.

g. ​​​​​​​Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Letištěm Praha v případech uvedených v nařízení GDPR;

h. ​​​​​​​Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

i. ​​​​​​​​​​​​​​Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů Letištěm Praha. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Dovolujeme si upozornit, že rozsah Vašich práv spojených se zpracováním osobních údajů závisí na právním titulu zpracování osobních údajů.

10. Kontakt

V případě, že máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů či stížnost, můžete se na nás obrátit; písemně nás prosím kontaktujte na adrese Letiště Praha, a. s., K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00, Praha 6.

Na vaše dotazy či stížnosti odpovíme v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení Vašeho dotazu či stížnosti.

V případě, že budete jakožto subjekt údajů uplatňovat některé ze svých práv, které vyplývají každému subjektu údajů z nařízení GDPR, dovolíme si Vás za účelem zajištění, co nejrychlejšího vyřízení Vašeho dotazu, požádat, abyste uvedli, jaké právo uplatňujete.

S ohledem na to, že Letiště Praha má povinnost v souladu s nařízením GDPR ověřit totožnost subjektu údajů, který uplatňuje svá práva, může Letiště Praha v případech, kdy nebude možné ověřit Vaši totožnost a bude-li mít Letiště Praha důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požadovat předložení průkazu totožnosti, či jiného dokladu k ověření totožnosti, v sídle Letiště Praha. Daný postup zajistí to, aby Letiště Praha neumožnilo výkon práv subjektu údajů jiné osobě (např. osobě, která se za Vás vydává, aby Vás poškodila).

11. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Letiště Praha je pan Ing. Roman Palkovič, kontaktovat ho můžete prostřednictvím emailové zprávy na: dpo@prg.aero

12. Základní pojmy

S ohledem na to, že se v textu informace o zpracování osobních údajů objevuje řada specifických pojmů, dovolujeme si Vám vysvětlit základní pojmy problematiky ochrany osobních údajů.

Pojem

Význam

Osobní údaj

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, věk, osobní stav aj.

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivý údaj)

Zvláštní kategorii osobních údajů jsou osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, rovněž také genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Dané osobní údaje jsou takového charakteru, že mohou osobu poškodit, a to ve společnosti, zaměstnání, ve škole či mohou způsobit diskriminaci.

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a kterou lze na základě těchto osobních údajů identifikovat.

Zpracovatel

Zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je jedním z právních titulů, na základě kterého může správce zpracovávat osobní údaje subjektu údajů. Za souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údaje se považuje jen svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Právní titul (důvod) na základě kterého je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje

Právní titul ke zpracování osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v případě, že k tomuto jednání má některý z právních titulů. Osobní údaje může správce zpracovávat pro různé účely, přičemž pro každý účel potřebuje mít právní titul ke zpracování osobních údajů.

Genetický údaj

Jedná se o osobní údaje týkající se genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečnou informaci o její fyziologii či zdraví.

Biometrický údaj

Biometrické údaje jsou osobní údaje vyplývající z konkrétního technického charakteru zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků fyzické osoby, které umožňují jedinečnou identifikaci osoby, např. zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje aj.

Cookies

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená internetová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, např. preferovaný jazyk a nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.

Automatizované zpracování osobních údajů

Jedná se o způsob zpracování osobních údajů, při nichž je využívaná pouze výpočetní technika (bez lidského zásahu).

GDPR

General Data Protection Regulation - zkratka používaná pro označení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

13. Právní předpisy

Letiště Praha se při zpracování Vašich osobních údajů řídí platnými právními předpisy, a to zejména nařízením GDPR, zákony upravujícími ochranu soukromí a mlčenlivost, jakož i dalšími zvláštními právními předpisy.

Hlavní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů nebo, které s ochranou údajů přímo souvisí, jsou následující:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – nařízení GDPR;
 • Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů;
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Rozhodnutí Komise (EU) č. 2000/518/ES o odpovídající ochraně osobních údajů ve Švýcarsku;
 • Rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí.