Zpět na úvod

Udržitelnost a ESG

Letiště Praha klade velký důraz na podnikání v souladu s principy udržitelného rozvoje. Provoz mezinárodního letiště zahrnuje široké spektrum činností s vlivem na různé zájmové skupiny a oblasti. Dobrovolné integrování principů firemní odpovědnosti do každodenních úkonů firmy i plánů budoucího rozvoje se stalo nedílnou součástí našeho podnikání. Úspěšnost firmy nevidíme pouze v ekonomickém zisku, ale i v cestě, která k němu vede. Jako velká společnost cítíme velkou odpovědnost ke všem zainteresovaným stranám i budoucímu světu. 

3 sloupky
1
Environmentální odpovědnost
Sociální odpovědnost
Governance, etika a transparentnost podnikání
ESG Strategie

Závazek společensky odpovědného a udržitelného podnikání je nedílnou součástí firemní kultury skupiny Letiště Praha. Naší prioritou je být důvěryhodnou, transparentní a odpovědnou společností, která při svém podnikání aplikuje principy udržitelného rozvoje. V rámci naší dlouhodobé strategie ESG (Environmental, Social and Governance) se zaměřujeme na devět klíčových materiálních oblastí, které jsou pro odvětví, ve kterém působíme, relevantní. 

Cíle a závazky Letiště Praha

Cíle v oblasti environmentální odpovědnosti (E) 

1. Uhlíkově neutrální letiště  

 • Do roku 2030: postupné snižování emisí CO2 v souladu s podmínkami programu Airport Carbon Accreditation. 

 • 2030: dosažení uhlíkové neutrality. 

 • 2050: dosažení čisté uhlíkové neutrality.  

2. Druhově pestré letiště  

 • 2025: dvacet realizovaných projektů na podporu biodiverzity a zadržování vody v krajině.  

 • 2030: padesát realizovaných projektů na podporu biodiverzity a zadržování vody v krajině.   

 • Do roku 2050 zvýšíme biodiverzitu a vytvoříme zelený prstenec okolo letiště realizací sta konkrétních projektů.  

3. Snižování hlukové zátěže  

 • 2025: pět set bytů/domů vybavených ventilacemi (doplňkové protihlukové opatření). Celková alokovaná částka: 150 mil. Kč 

4. Snižování znečištění životního prostředí | Zero Waste Airport

 • Do roku 2027 snižování množství komunálního odpadu na skládkách.  

 • 2050: dosažení Zero Waste Airport.  

 • Průběžné zavádění prvků cirkulární ekonomiky a zvyšování podílu recyklovaných materiálů na stavbách.  

5. Partnerství ke společnému letišti   

 • 2030: zapojení 80 % nájemců a 50 % dopravců do iniciativy Green PRG 2050.   

 • 2050: 100 % partnerů zapojených do Green PRG 2050.  

Cíle v oblasti sociální odpovědnosti (S)

6. Rovné zacházení a odpovědný zaměstnavatel   

Do roku 2030: 

 • Pokračovat v nastavených preventivních programech, rozšiřovat je o další iniciativy podporující wellbeing, prevenci, kompenzační cvičení, zdravý životní styl a zvyšovat tak povědomí zaměstnanců v oblasti péče o jejich zdraví. 

 • Poskytovat zaměstnancům koncepční školení s důrazem na rozvoj v klíčových oblastech 21. století. 

 • Zvyšovat podíl nastupujících zaměstnanců formou doporučení od stávajících zaměstnanců. 

 • Za pomoci komplexního systému BOZP udržet počet pracovních úrazů pod celorepublikovým průměrem.  

 • Kombinací školení, poradenství a bezúročných půjček podporovat finanční stabilitu zaměstnanců. 

7. Transparentní podpora okolních komunit a neziskového sektoru   

Do roku 2030: 

 • Poskytovat sdružení okolních obcí a městských částí (PAR - Prague Airport Region) nefinanční i finanční podporu převážně na projekty související s ochranou životního prostředí a zvyšováním kvality života v daných lokalitách.  

 • Každý zaměstnanec má právo využít jeden pracovní den na práci pro vybranou neziskovou organizaci.  

Cíle v oblasti Governance, etiky a transparentního podnikání (G)

8. Prosazování etiky podnikání a jednání uvnitř společnosti   

 • 2022: Aktualizace interní řídicí dokumentace (ŘD), spuštění plošného opětovného seznámení, zavedení reportu o seznámení s ŘD v oblasti etické kultury po jednotlivých zaměstnancích. Revize e-learningu. Příprava cílených školení rizikových pozic.   

 • 2023: Spuštění nové formy e-learningů a cílených školení rizikových pozic.  

 • 2024: 2030: Běžný provoz seznamování s ŘD a školení v oblasti etické kultury.

9. Prosazování etiky a udržitelnosti u obchodních partnerů   

 • 2022: Publikace Etického kodexu obchodních partnerů, příprava mechanismů přenosu požadavků na etiku a udržitelnost na obchodní partnery.  

 • Postupná implementace přenosu požadavků do nových obchodních vztahů.  

Připojení Letiště Praha k mezinárodním iniciativám
SDGs

Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs)

 • Cíle udržitelného rozvoje jsou společným závazkem států OSN, jenž nemají v historii lidstva obdoby. Světové společenství si klade za cíl do roku 2030 mimo jiné vymýtit ve světě hladomor, snížit chudobu, ochránit život na souši i ve vodě, zajistit přístup k moderním technologiím a naučit se lépe spolupracovat. 
 • Více informací zde
Destination 2050

Destination 2050  

 • Mezinárodní iniciativa sdružující významné aktéry leteckého odvětví zavazující se k dosažení čisté uhlíkové neutrality do roku 2050. 

 • Více informací zde

ACA

Airport Carbon Accreditation 

 • Mezinárodní program na snižování emisí provozovatelů letišť, kterého se Letiště Václava Havla Praha účastní od roku 2010. 

 • V rámci programu se Letiště Praha přidalo k iniciativě Net Zero, závazku dosažení čisté uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2050. 

 • Více informací zde

Touluse

Toulouská deklarace 

 • Společná deklarace evropských letišť, vlád evropských zemí, Evropské komise, průmyslu a dalších zainteresovaných stran v otázce dekarbonizace letectví do roku 2050.  

 • Uvádí konkrétní kroky, jako je vytvoření Paktu EU pro dekarbonizaci letectví. 

 • Více informací zde

Nefinanční reporting
 • Letiště Praha využívá již od roku 2017 standard GRI (Global Reporting Initiative) k vykazování aktivit a dopadů svého fungování ve svých Zprávách o společenské odpovědnosti. GRI je dosud nejpoužívanější metodikou k vykazování nefinančních ukazatelů na světě.  Více informací zde
 • Nefinanční ESG data dle vybraných ukazatelů standardu GRI za r. 2021  - ke stažení.

Zpráva o udržitelném rozvoji
 • Zpráva o udržitelném rozvoji je každoročně vydávána již od roku 2009. Od té doby prošla různými obměnami, postupně se změnil zejména rozsah vykazovaných informací. Od roku 2017 k vykazování využíváme metodiku Global Reporting Initiative.  
 • Předchozí Zprávy o udržitelnosti