Pravidla užívání webu

Zpět na úvod

1. Souhlas s podmínkami používání webových stránek

 • Vítáme Vás na webových stránkách společnosti Letiště Praha, a.s. (LP). Používání webových stránek je předmětem následujících podmínek (Podmínky) a příslušných právních předpisů. Prosíme, abyste se pečlivě seznámili s Podmínkami před přístupem na tyto webové stránky a před jejich používáním.
 • Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste si Podmínky pro použití pozorně přečetli, porozuměli jim a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasíte.

2. Používání webových stránek

 • Informace umístěné na těchto webových stránkách, včetně jakéhokoliv textu, kresby, grafiky, designu, loga, ikony, obrázku, audio a video záznamu, fotografie, programu a technologií, jakož i internetových stránek jako celek, včetně jejich rozvržení a grafického designu (Informace) jsou předmětem autorských práv společnosti Letiště Praha, a.s.  (popř. jiné společnosti ze skupiny Letiště Praha, a.s. nebo třetích osob.
 • Informace můžete užívat (stáhnout, zobrazit nebo vytisknout apod.) jen pro osobní nekomerční účely. Nejste oprávněni tyto Informace distribuovat, zpracovávat, upravovat, přeposílat či používat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Letiště Praha, a.s.  Kopie Informací musí vždy obsahovat veškerá upozornění na autorská či jiná práva a výhrady, jež jsou v nich uvedena nebo se k Informacím vztahují.
 • Veškeré Informace s výjimkou udělení souhlasu k užívání Informací pro osobní nekomerční účely Vám není ve vztahu k Informacím udělena žádná licence nebo jiné oprávnění.
 • Společnost Letiště Praha, a.s. nezaručuje ani neodpovídá za to, že použitím Informací nedojde k porušení práv třetích osob. Informace umístěné na těchto webových stránkách se vztahují výlučně ke společnosti Letiště Praha, a.s. a jejímu působení v České republice, není-li výslovně uvedeno jinak.
 • Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.prg.aero bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele a nebude ani jinak ohrožovat resp. omezovat provoz mezinárodního civilního letiště nebo se o to jakkoli pokoušet.
 •  Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.prg.aero nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.prg.aero, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

 
3. Práva k nehmotným statkům

 • Tyto webové stránky obsahují nebo můžou odkazovat na ochranné známky, obchodní značky, označení výrobků, patenty, majetkové informace, technologie, výrobky, postupy a další práva k nehmotným statkům společnosti Letiště Praha, a.s., jiných společností ze skupiny Letiště Praha, a.s.  nebo jiných třetích osob.
 • Jakékoliv použití těchto práv bez předchozího písemného souhlasu společnosti Letiště Praha, a.s., s výjimkou způsobu užití výslovně dovolených v těchto Podmínkách, je výslovně zakázáno a může představovat porušení příslušných právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Ve vztahu k těmto právům Vám není udělena žádná licence ani jiné oprávnění.

 
4. Správnost Informací

 • Společnost Letiště Praha, a.s.  vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a správnost Informací umístěných na těchto webových stránkách. Přesto však může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám. Tyto mohou být po jejich zjištění a dle uvážení společnosti Letiště Praha, a.s. opraveny. Dále Vás upozorňujeme, že nemusí být vždy dokončena poslední aktualizace Informací. LP může kdykoli, bez upozornění, upravit jakékoliv Informace umístěné na webových stránkách LP.
 • Společnost Letiště Praha, a.s.  ani jiná osoba podílející se na vytváření či zprovoznění těchto webových stránek nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody resp. újmy, včetně, bez omezení, přímých, nepřímých či následných škod vzniklých v souvislosti s přístupem k těmto webovým stránkám, jejich užíváním, omezeným užíváním nebo nemožnosti užívat tyto webové stránky, ani za jakékoliv chyby nebo opomenutí týkající se obsahu webových stránek či výpadku jakýchkoli funkcionalit webových stránek. Toto omezení zahrnuje i jakékoliv škody na Vašem počítačovém zařízení a škody způsobené zavirováním Vašeho počítačového zařízení.
 • Prezentace zboží nebo služeb LP nebo jakýchkoli třetích osob na internetových stránkách LP se nepovažuje za návrh dodat zboží nebo poskytnout službu ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 
5. Ochrana osobních údajů a informací

 • Prosím, seznamte se před vstupem na webové stránky se Zásadami pro ochranu osobních údajů.
 • Přístup k jednotlivým webovým stránkám společnosti Letiště Praha, a.s. může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů. V takovém případě bude společnosti Letiště Praha, a.s.  dodržovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.
 • S výhradou podmínek uvedených v Zásadách pro ochranu osobních údajů jsou jakákoliv emailová korespondence, informace nebo jiné materiály, které nám zašlete, včetně všech údajů, dotazů, připomínek či návrhů, považovány za nedůvěrné a nechráněné a stávají se vlastnictvím společnosti Letiště Praha, a.s. Společnost Letiště Praha, a.s.  je oprávněna využít jakoukoliv myšlenku, koncept, know-how nebo techniku obsaženou v takové komunikaci pro jakýkoliv účel, včetně, bez omezení, a marketingu svých služeb a ostatních služeb.
 • Webové stránky LP využívají také  tzv. soubory cookies. Využívání cookies dále upravují zvláštní podmínky LP.

 
6. Odkazy na webové stránky

 • Na tyto webové stránky společnosti Letiště Praha, a.s.  může být odkazováno ze stránek třetích osob, nad nimiž nemá společnost Letiště Praha, a.s.  žádnou kontrolu a které nepodléhají jejímu schválení. Proto společnost Letiště Praha, a.s.  nenese odpovědnost za obsah stránek, ze kterých je na tyto webové stránky odkazováno.
 • Chcete-li použít odkaz na webové stránky společnosti Letiště Praha, a.s., můžete se odkázat pouze na jejich úvodní domovskou stránku (home page). Odkaz na jiné strany těchto webových stránek je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Letiště Praha, a.s.  zakázán. Dále je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Letiště Praha, a.s.  zakázáno vložit tyto webové stránky do rámce jiných webových stránek.
 • Tato webová stránka může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Zásady pro ochranu osobních údajů společnosti Letiště Praha, a.s. nemusí být na jiných stránkách platné. Společnost Letiště Praha, a.s. nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z těchto webových stránek ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou.
 • Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Letiště Praha, a.s.  nejste oprávněni odkazovat v rámci těchto webových stránek na jiné stránky.

 
7. Umístění komunikace třetích osob na webových stránkách

 • Ačkoliv společnost Letiště Praha, a.s.  může monitorovat nebo prohlížet diskuze, chaty, poštu či jiné přenosy zpráv na těchto webových stránkách, nemá povinnost tak činit a nemá odpovědnost za obsah této komunikace ze strany třetích osob, včetně jakýchkoli chyb, hanobení, urážek, pomluv, lží, obscénností, pornografie, neuctivých prohlášení nebo nepřesností zahrnutých v takové komunikaci.
 • Je zakázáno posílat nebo přenášet jakékoliv nezákonné, výhružné, urážející, obscénní, skandalizující, pobuřující, pornografické anebo neuctivé materiály či materiály obsahující pomluvy anebo jakýkoliv materiál, který může představovat jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin, porušení občanskoprávních předpisů nebo jiné porušení právních předpisů.
 • Berte na vědomí, že společnost Letiště Praha, a.s.  bude plně spolupracovat s příslušnými orgány veřejné správy a soudy, jak tuzemskými, tak cizozemskými, pokud to bude vyplývat z mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána, které požádají o informaci o identitě osoby, která takovou komunikaci na webové stránky umístila.

 8. Následky porušení Podmínek

 • Pokud bude zjištěno, že došlo k porušení těchto Podmínek, společnost Letiště Praha, a.s. může ihned přistoupit bez upozornění k nápravnému opatření, včetně odstranění jakékoliv komunikace či jiné informace umístěné uživatelem na tyto webové stránky a znemožnění uživateli používat služby společnosti LP, nebo jakékoli jiné spolupracující osoby.
 •  V případě, že byla Vaším jednáním způsobena společnosti Letiště Praha, a.s. škoda či jiná újma, je oprávněna domáhat se dle vlastního uvážení její náhrady.

 
9. Úpravy Podmínek

 • Společnost Letiště Praha, a.s.  si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravovat či měnit bez předchozího upozornění. Úprava Podmínek je platná dnem zveřejněním na webových stránkách.

 

Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 1.1.2022 a od tohoto data jsou platné a účinné.