Environmentální odpovědnost

Udržitelnost a ESG
Systém environmentálního managementu

Přistupujeme aktivně k ochraně životního prostředí. Základní principy našeho přístupu zahrnují trvalé investice do opatření směřujících k šetrnému a odpovědnému chování nás i našich partnerů, prevenci znečišťování a pravidelné sledování kvality prostředí na letišti a v jeho okolí. Snažíme se hledat další možnosti zlepšování životního prostředí jako základu udržitelného rozvoje. Letiště Praha, a.s. zajišťuje plnění všech zákonných povinností vztahujících se k ochraně životního prostředí pro společnosti v rámci celé skupiny. 

Letiště Praha, a. s., je držitelem certifikátu dle technické normy ČSN EN ISO 14 001:2016 „Systémy environmentálního managementu (EMS)". Systém EMS je na letišti zaveden již od roku 2002. 

Základem systému je stanovení environmentálního závazku společnosti vedením společnosti. Naše dlouhodobé cíle a strategie v oblasti životního prostředí jsou součástí integrované Politiky Letiště Praha, a. s.  

Kontakt:

+420 220 111 188 

zivotni.prostredi@prg.aero 

Uhlíkově neutrální letiště 

Ochrana klimatu

Letiště Praha dlouhodobě pracuje na snižování emisí skleníkových plynů a snižování energetické i materiálové náročnosti. Emise skleníkových plynů jsou sledovány a reportovány, a to nejen ty, které vznikají přímo aktivitami Letiště Praha, ale i ty, které pochází od dalších partnerů působících na letišti. Snažíme se dále motivovat své partnery ke snižování emisí CO2 např. výstavbou „zelené“ infrastruktury (kupříkladu nabíjecí stanice pro elektromobily), zajištěním dodávky zelené elektřiny, úpravou různých postupů apod. Zelenou elektřinu využívá Letiště Praha už od roku 2019 a snaží se tak jít svým partnerům příkladem. 

Důležitým milníkem v ochraně klimatu je pro Letiště Praha rok 2030, kdy se chystá dosáhnout uhlíkové neutrality.  

V roce 2021 se Letiště Praha připojilo k iniciativě Net Zero, kterou organizuje mezinárodní sdružení letišť ACI. To sdružuje více než 200 letišť, která se chystají dosáhnout takzvané čisté uhlíkové neutrality nejpozději v roce 2050.  

Letiště Praha se rovněž přihlásilo k iniciativě Destination 2050. Hlavním cílem iniciativy je dosažení čisté uhlíkové neutrality v letectví do roku 2050. Destination 2050 ukazuje možnou cestu ke snížení emisí CO2 díky kombinaci nových technologií, lepších provozních opatření, použití udržitelných leteckých paliv a pomocí ekonomických nástrojů. 

Airport Carbon Accreditation 

Letiště Praha snižuje cíleně emise CO2 již od roku 2010, kdy se zapojilo do programu Airport Carbon Accreditation. Uhlíková stopa letiště je tak každoročně ověřována nezávislou certifikační společností.  

Hlavním cílem programu Airport Carbon Accreditation je podpořit provozovatele letišť v jejich snahách snižovat emise skleníkových plynů vznikajících z různých letištních činností. Program sdružuje stovky letišť po celém světě, která každoročně mapují svoji uhlíkovou stopu a realizují postupy k jejímu snížení. Uhlíková stopa představuje množství vypuštěných skleníkových plynů přepočtených na oxid uhličitý (CO2). 

Ne všechna letiště jsou ve snaze omezit emise skleníkových plynů stejně aktivní. Proto je program Airport Carbon Accreditation rozdělen na několik úrovní: 

 1. Mapování uhlíkové stopy, 

 2. snižování uhlíkové stopy (redukci emisí), 

 3. zapojení partnerů v rámci optimalizace, 

 4. neutralita - nulová uhlíková stopa, 

 5. transformace a finální úroveň (Transition) – offsetování (kompenzace) všech emisí, nad kterými má letiště kontrolu pomocí mezinárodně uznávaných offsetových projektů. 

Letiště Praha v roce 2016 postoupilo do 3. úrovně programu, která spočívá v zapojení partnerů do snižování emisí CO2. 

Bližší informace o programu: www.airportcarbonaccreditation.org 

Od roku 2010 se Letišti Praha dařilo snižovat emise v průměru o tři až pět tisíc tun CO2 ročně, v roce 2021 činila úspora 72,5 % oproti roku 2009. Zásluhu na tom mají úsporná opatření jako jsou např. výměna osvětlení za úsporné LED, utlumení nočního provozu vzduchotechnických jednotek a osvětlení v terminálech, výměna chladicích jednotek, kotlů, hořáků, využití odpadního tepla na čistírně odpadních vod a další. Letiště Praha plánuje s úspornými projekty pokračovat a do roku 2025 dosáhnout dalšího snížení emisí.  

Letiště Praha využívá od roku 2019 zelenou elektřinu, prostřednictvím tzv. záruk původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Snaží se tak jít svým partnerům na letišti příkladem a současně jim i zelenou elektřinu nabízet. 

Kromě využití nakoupené zelené elektřiny počítá Letiště Praha rovněž s výrobou vlastní zelené elektřiny především z fotovoltaických panelů. První fotovoltaická elektrárna se na letišti zprovozní v roce 2022 na Terminálu 3. Další vhodné lokality budou následovat.  

Rozvoj elektromobility zahrnuje jak nákup elektromobilů počínaje benefitními vozy, přes referentské vozy, až po speciální letištní techniku, ale také vybudování potřebné infrastruktury pro nabíjení vozů. Letiště Praha současně motivuje například provozovatele taxi k využívání elektromobilů.  

Vyvoj_uspory_emisi_graf

Destination 2050 

Letiště Praha se kromě Airport Carbon Accreditation přihlásilo k iniciativě Destination 2050. Hlavním cílem iniciativy je dosažení čisté uhlíkové neutrality v letectví do roku 2050. Destination 2050 ukazuje možnou cestu ke snížení emisí CO2, díky kombinaci nových technologií, lepších provozních opatření, použití udržitelných leteckých paliv a pomocí ekonomických nástrojů. Absolutní emise budou sníženy o 92%, zatímco zbývajících 8% bude odstraněno z atmosféry pomocí záporných emisí, čehož bude dosaženo pomocí přírodních záchytů uhlíku nebo pomocí specializovaných technologií. 

Uhlíková stopa se sleduje ve třech oblastech tzv. SCOPE. 

 • SCOPE 1 - tvoří přímé emise související s provozem letiště. Jedná se např. o spotřebu PHM, zemního plynu, emise vzniklé při čištění odpadních vod, úniky při používání klimatizací a další. 
 • SCOPE 2 - jsou nepřímé emise z elektrické energie, které nevznikají přímo na letišti, ale jsou důsledkem aktivit letiště. 
 • SCOPE 3 - tzv. další nepřímé emise, jsou emise, které vznikají v důsledku provozu letiště, avšak jsou mimo jeho vlastnictví a kontrolu. Do této kategorie spadají emise vznikající při jednotlivých fázích letu letadla - přiblížení, přistání, pojíždění a vzletu (tzv. LTO cyklus), dále emise z dopravy cestujících na letiště, pracovních cest zaměstnanců, používání pozemní letištní techniky, provozu APU a dalších. 
Grafy_V1_Uhlikova_stopa_SCOPE

 

 

Realizované úsporné projekty

Nefinanční ukazatele dle GRI za r. 2021

 

Snižování hlukové zátěže 

Snižování znečištění životního prostředí 

Druhově pestré letiště 

Naším cílem je přispět ke zvýšení biodiverzity v areálu letiště i v jeho širším okolí prostřednictvím konkrétních vlastních projektů a finanční podporou projektů v okolních obcích. Směřujeme k vytvoření zeleného prstence okolo letiště propojujícího jednotlivá území jak pro lidi, tak pro živočichy. 

Biodiverzita na letišti

Naším cílem není „jen“ sázet stromy, snažíme se o udržení a posílení druhové pestrosti rostlin i živočichů (samozřejmě pouze tam, kde tím není ohrožena bezpečnost provozu). Tato snaha má podobu preventivních opatření (umisťování polepů zamezujících střetům ptactva s budovami) a zejména podpůrných opatření (posilování a propojování krajinných prvků). Nezaměřujeme se však pouze na oplocený areál letiště, ale také na jeho blízké okolí prostřednictvím podpory konkrétních záměrů okolních obcí a městských částí v rámci Programu Biodiverzita.

Program Biodiverzita
program-biodiverzita

Výzva grantového programu pro rok 2024 byla prodloužena do 31. 5. 2024

Během února 2024 spustíme druhé kolo výzvy dotačního programu Biodiverzita. Ten se zaměřuje na řešení aktuálních environmentálních problémů, které nejen urbanizovanou krajinu často sužují. Mezi takové patří např. úbytek rostlinných a živočišných druhů a jejich přirozených stanovišť nebo nedostatek a pomíjivost vody v krajině.

Dle zkušeností z prvního kola výzvy prošly Podmínky a další dokumenty programu aktualizací, aby byly pro žadatele srozumitelnější a více návodné. Pro letošní rok jsme se rozhodli akcentovat a při hodnocení projektů bodově více podporovat ty, které řeší problematiku udržení vody v krajině včetně snahy o vypořádání srážkové vody v místě jejího dopadu. Okruh žadatelů zůstává beze změn. Příjem žádostí bude ukončen 31. května 2024 (prodlouženo).

Dotazy k programu je možné zasílat na biodiverzita@prg.aero.

Cíle grantového programu:

Podpořit realizaci konkrétních projektů směřujících k posílení ekologické stability a zvýšení pestrosti druhů a stanovišť v okolí letiště, přispět k obnově původních krajinných prvků, propojovat staré a nové krajinné celky, zlepšit přirozené zadržování vody v krajině ale i zvýšit vzdělanost v environmentální oblasti.

Okruh žadatelů, podání žádosti:

 • Obce nebo městské části (viz níže)
 • Školská zařízení
 • Neziskové organizace
 • Výzkumné instituce

Podporované jsou pouze projekty realizované v některém z níže uvedených katastrálních území:

Červený Újezd, Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice, Hostouň u Prahy, Jeneč u Prahy, Kněževes u Prahy, Malé Kyšice, MČ Praha – Nebušice, Pavlov u Kladna, MČ Praha - Přední Kopanina, Roztoky, MČ Praha 6 – katastrální území Ruzyně, MČ Praha 17 – Řepy, Statenice, Středokluky, MČ Praha – Suchdol, Tuchoměřice, Únětice, Unhošť, Zdiby

Žadatel může najednou přihlásit více projektů prostřednictvím vyplnění formuláře.

Žádosti musí být doručeny do 31. 5. 2024 (prodlouženo), a to v digitální podobě do datové schránky Letiště Praha, a.s. (dále jen LP) nebo na e-mail biodiverzita@prg.aero.

Žádosti projdou kontrolou úplnosti a formální správnosti, hodnoticí komise následně vyhodnotí došlé žádosti z hlediska naplnění cílů a zaměření programu.

Dělení zájmového území:

Zájmové území je z hlediska principů zajištění bezpečnosti leteckého provozu rozděleno do čtyř částí. Členění je zobrazeno v této mapce.

Výše příspěvku:

 • Maximální výše příspěvku, kterou může žadatel získat v úhrnu za všechny přihlášené projekty, je 300.000,- Kč na jeden rok.
 • Hodnotící komise může rozhodnout o úplném nebo částečném financování projektu.
 • Peněžitý dar bude použit k účelu a za podmínek stanovených ve smlouvě mezi LP a žadatelem.
 • Komise oznámí výsledky v max. lhůtě 90 dnů od data uzávěrky přihlášek.

Podporovaná a nepodporovaná opatření:

Podporovaná opatření jsou ta, která směřují ke zvýšení ekologické stability krajiny. Podporovaná jsou pouze nová opatření (již realizované projekty se zpětně neproplácejí). Nepodporovaná opatření jsou obecně všechna, která by mohla svou atraktivitou zvýšit výskyt ptactva na letišti a v letových koridorech a tím i přispívat k ohrožení bezpečnosti a plynulosti leteckého provozu. Okruhy podporovaných a nepodporovaných opatření jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Odborný garant:

V přípravné fázi může žadatel přizvat odborného garanta, který by měl zajistit odpovídající kvalitu a vhodnost projektu ve vztahu k cílům programu, garantovat správné provedení realizace včetně dlouhodobé udržitelnosti projektu. Zapojení odborného garanta projektu je bodově zvýhodněno. Cílem programu je podpora kvalitních projektů, které zajistí naplnění požadovaných přínosů.

Vybrané projekty budou realizovány dle předložené žádosti v roce přidělení finančních prostředků nebo nejpozději v roce následujícím. Výjimečně je možné realizaci o jeden další rok posunout.

Kontrola realizace projektů:

Kontrola realizace bude provedena formou písemné Závěrečné zprávy obsahující:

 • zhodnocení realizace projektu v návaznosti na podanou žádost a ve vztahu k cílům programu
 • rozepsání částek za jednotlivé skupiny položek
 • doložení účetních a jiných dokladů
 • doložení příslušné fotodokumentace

Do 1 měsíce od dokončení realizace: doručení Závěrečné zprávy

Do 5 let od dokončení realizace: doručení zprávy s vyhodnocením aktuálního stavu projektu

LP je oprávněno provést fyzickou kontrolu provedení projektového záměru (včetně jeho udržitelnosti), a to kdykoli ve lhůtě do pěti let od ukončení jeho realizace.

Udržitelnost projektu:

Žadatel je povinen zajistit pětiletou udržitelnost projektu.

Všechny potřebné dokumenty včetně kompletního znění podmínek programu jsou umístěny níže v části Dokumenty je stažení.

 

Popis projektů přihlášených do programů Biodiverzita v roce 2023

V první kole dotačního programu Biodiverzita se Letiště Praha, a.s. v letošním roce rozhodlo podpořit úhrnnou částkou 2 miliony Kč projekty celkem 12 žadatelů. Níže uvádíme jejich přehled včetně popisu a zaměření.

 

Osvětová a průzkumná činnost, základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, p.o.

Projekt se zaměřuje na environmentální výchovu a spočívá v pozorování ptáků, pořádání přednášek ve spolupráci s ČSO a výrobě a umístění ptačích budek. V rámci projektu budou rovněž pořízeny a umístěny zvýšené záhony a hmyzí hotely.

 

Květnatá louka ulice Okrajová, Město Hostivice

Cílem je založení druhově pestrého lučního porostu o ploše více než 4 000 m2. Projekt zahrnuje přípravu území, osetí dle metodiky AOPK ČR, pravidelné sečení, umístění hmyzích hotelů a herně-edukačních prvků.

 

S jiřičkami v sousedství, město Roztoky

Projekt spočívá v umístění sloupového zařízení s 18 umělými hnízdy pro jiřičky obecné v zeleném pruhu ulice Masarykova. Projekt doplňuje osvětová kampaň a tvorba ptačích krmítek. Žadatelem je město Roztoky.

 

Srovnání přírodní rozmanitosti mezi školní zahradou, Ostroffem a Třešňovkou v Úněticích, Základní škola, mateřská škola a umělecká škola Hnízdo v Úněticích

Projekt si klade za cíl srovnat druhovou pestrost fauny na 3 různých stanovištích. Tato činnost je doplněna o terénní přednášky ve spolupráci s ČZU a AOPK ČR, workshopy na výrobu hmyzích domků a ptačích budek a zakládání květnatých luk o ploše do 100 m2.

 

Pestrý dešťový záhon ve Starém Suchdole, Suchdol žije, z.s.

V projektu zaměřeném na zádrž vody v městském prostředí budou realizovány přírodní zasakovací prvky (zatravněné plochy, průlehy), dále budou vysazeny přírodě blízké trvalkové záhony jakožto prvky modrozelené infrastruktury.

 

Zvýšení pestrosti ruzyňských agroekosystémů vytvořením refugií pro podporu biodiverzity bezobratlých živočichů, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

V rámci projektu dojde ke změně způsobu hospodaření na 4 lokalitách s cílem podpory druhové rozmanitosti. Projekt doplňuje monitoring flóry a bezobratlých před a po realizaci a umístění informačních tabulí pro veřejnost.

 

Poznáváme pestrost života v přírodě – učíme se v přírodě, Základní škola Středokluky, p.o.

Na základě projektu bude pro potřeby environmentální výchovy vybudována venkovní učebna na školní zahradě s cílem praktického pozorování živočišných druhů a poznávání rostlin.

 

Vytváříme podmínky pro druhovou pestrost bezobratlých a ptáků – učíme se pracovat se dřevem, Základní škola Středokluky, p.o.

Tento projekt je zaměřený prakticky. Žáci pod odborným dohledem vyrobí 5 hmyzích domků, 5 ptačích budek a 3 krmítka. Rozmístí je na pozemcích školy a vytvoří tak vhodné podmínky pro pozorování bezobratlých a ptáků.

 

Posílení biodiversity hmyzích opylovačů začleněním vhodných hnízdních substrátů a struktur do krajiny, Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7

Cíl projektu spočívá v umístění substrátů a struktur pro larvální vývoj zejména divokých včel na 5 místech v areálu VÚRV. Projekt doplní monitoring před a po realizaci a informační panely v terénu.

 

Opatření z oblasti ochrany přírody, Tělovýchovná jezdecká jednota Přední Kopanina, z.s.

V tomto projektu budou udržovány trvalé travní porosty sečí a extenzivní pastvou koní. Dojde rovněž k údržbě porostu u koryta Kopaninského potoka.

 

Naučná stezka Přední Kopanina, Městská část Praha – Přední Kopanina

Projektem bude vytvořena naučná stezka na trase dlouhé cca 7 Km. Bude zde umístěno 14 naučných tabulí převážně s přírodní tematikou vážící se na blízké okolí, chybět nebudou ani 4 interaktivní herně-edukační prvky.

 

Revitalizace živých plotů sídliště na Dědině, Městská část Praha 6

Žadatel svůj projekt zaměřuje na provedení přípravných prací a následnou obnovu živých plotů dosadbou kvalitních a stanovištně vhodných keřů v souladu s původním zahradně-architektonickým řešením tohoto území.

 

BioPort: Podpora biodiverzity a vzdělávání o ekologii na Letišti Praha, Farmářská škola – Vyšší odborná škola ekologického zemědělství, z.ú.

Projekt spočívá v uspořádání workshopů, přednášek, terénních prohlídek v okolí VÚRV, založení lučních trvalkových pásů a umístění 5 hmyzích hotelů. Projekt doplňuje průběžný monitoring vlivu opatření na biodiverzitu.

 

Zkraje příštího roku bude Letiště Praha, a.s. vyhlašovat další kolo výzvy, ve kterém plánuje navýšení celkové alokace i maximální úhrnné výše podpory pro jednotlivé žadatele. Více informací o programu naleznete zde Environmentální odpovědnost | Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně (prg.aero).

 

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Ondřej Čečrdle
biodiverzita@prg.aero
+420 702 298 745

 
Rozdělení zájmového území - mapaAktualisiert: 22. 3. 2023Größe: 920.96 KBFormat:
Okruhy podporovaných a nepodporovaných opatřeníAktualisiert: 22. 3. 2023Größe: 1.77 MBFormat:
Biodiverzita 2023 - přehled a popis podpořených projektůAktualisiert: 4. 10. 2023Größe: 130.18 KBFormat:
Podmínky programu Biodiverzita 2024Aktualisiert: 2. 2. 2024Größe: 1.31 MBFormat:
Formulář - program BiodiverzitaAktualisiert: 2. 2. 2024Größe: 45.92 KBFormat:
Péče o zeleň

Na pozemcích letiště roste přes 40 druhů dřevin o celkovém počtu převyšujícím 3 000 kusů (dominují geograficky původní listnaté dřeviny). Jsme si vědomi příznivého efektu vzrostlých stromů na mikroklima stanovišť v letních měsících, proto je při plánování a realizaci stavebních záměrů naší prioritou minimalizovat potřebu kácení. Pokud k němu však musí dojít, vždy stanovujeme kompenzační náhradní výsadbu s odpovídající následnou péčí. Sečením travnatých ploch na optimální výšku, která nepředstavuje riziko pro bezpečný chod letiště, se snažíme v letních měsících zabránit nadměrnému výparu. 

Modro-zelený urbanismus

Péče o zeleň a nakládání se srážkovými vodami jsou spolu úzce spjaty, neboť pozitivně ovlivňují prostředí letiště a jeho mikroklima. Projektové záměry jsou vždy plánovány s ohledem na možnost zadržení a využití srážkových vod. Důraz je kladen na jejich přirozené zasakování, případně na jejich jímání do retenčních zařízení, díky čemuž mohou být dále využívány (např. k zalévání). Pokud to charakter plánované stavby a jejího okolí dovoluje, snažíme se o realizaci tzv. zelených střech, které účelně využívají srážkové vody a mají pozitivní vliv na mikroklima a druhovou rozmanitost. 

 

Partnerství k zelenému letišti 

CEM

CEM = Collaborative Environmental Management. Jedná se o evropský projekt, představený mezinárodní organizací řízení letového provozu EUROCONTROL a podporovaný všemi ostatními organizacemi civilního letectví, zejména ACI EUROPE (Mezinárodní organizace letišť – Evropa). Pracovní skupina CEM (Letiště Praha, ŘLP, ČSA, ÚCL) vznikla v roce 2010 na základě potřeby spolupráce a koordinace mezi klíčovými partnery Letiště Praha, a. s., v oblasti ochrany životního prostředí. 

Spolupráce mezi jednotlivými partnery přináší: 

 • optimalizaci provozních postupů, 
 • zvýšení výkonnosti a účinnosti jednotlivých činností spojených s odbavením letadel, 
 • snížení provozních nákladů, 
 • účinnou ochranu jednotlivých složek životního prostředí, 
 • společnou komunikaci postupů a činností na ochranu životního prostředí, 
Airport Carbon Accreditation

V rámci programu Airport Carbon Accreditation zapojujeme partnery do aktivit ke snižování emisí CO2. Příklady konkrétních projektů přispívajících ke snižování emisí: 

 • A-CDM - Airport Collaborative Decision Making je koncept pro provoz letiště, založený na kvalitní výměně informaci a efektivní spolupráci všech zúčastněných partnerů. 

 • APU (Auxiliary power unit) - omezení použití této pohonné jednotky letadel a připojení na elektrický zdroj letiště. 

 • Zelená elektřina - zajištění nákupu záruk původu zelené elektřiny pro některé společnosti na letišti.  

 • Žijeme zde společně - grantový program k ochraně životního prostředí a zlepšení životních podmínek obyvatel dotčených leteckým provozem. 

 • WheelTug - Letiště Praha se stalo jedním z partnerů, který podporuje vývoj nové technologie umožňující letadlům využívat palubní elektromotory k pojíždění mezi terminály a ranvejemi. Letiště poskytlo zázemí a prostor pro testování. 

Soutěž Top Sustainable Airline

Letiště Praha  po vzoru dalších mezinárodních letišť oceňuje nejlepší aerolinky. Za rok 2022 se budou hodnotit  dvě kategorie nad rámec stávajících ocenění “Best Performing Airline at Prague Airport 2021” a “Fastest Growing Airline at Prague Airport 2021”. Jednou z nich je Zelený dopravce „Top Sustainable Airline“, který bude mít k hodnocení tři kritéria: hluk a emise letadel provozovaných na Letišti Praha a přístup, závazky a aktivity aerolinek celkově v oblasti udržitelnosti. Cílem ocenění je motivovat aerolinky, aby nasazovali tišší a udržitelnější stroje na cestách do Prahy. Další titul získá dopravce, který bude nejlepší ve využití marketingové podpory ve spolupráci s Letištěm Praha „Best Airline Marketing Campaign with Prague Airport“. Vyhlášení všech čtyř kategorií proběhne v roce 2023.   

Podmínky soutěže – ke stažení 

Soutěži Top Sustainable Airline předcházela v minulosti soutěž o Nejtiššího dopravce: https://www.prg.aero/nejtissi-dopravce 

 

Plasty už neletí

Letiště Praha se rozhodlo omezit používání jednorázových plastů především ve stravování, a to v předstihu před jejich oficiálním omezením. Pro odpovědné rozhodnutí, kterou variantou u konkrétních druhů výrobků/obalů zvolit si Letiště Praha zadalo zpracování LCA analýzy, která hodnotí celý životní cyklus výrobku a jeho dopad na životní prostředí. Vyvarovali jsme se tak přechodu na bioplasty, z nichž řada ještě není vyrobena tak, že by byly opravdovým přínosem pro životní prostředí. V rámci projektu byly  instalovány výlevky na tekutiny před bezpečnostní kontrolou a pítka s možností natočit si pitnou vodu do vlastních lahví vyprázdněných před bezpečnostní kontrolou. Dalším projektem je kancelář bez košů, která podporuje vyšší míru třídění jednotlivých druhů odpadů. Z hlediska používání plastů navíc uspoří desítky tisíc plastových pytlů používaných v kancelářských koších.   

Odpovědné veřejné zadávání

Odpovědné zadávání je postup nákupu služeb a komodit, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze a zároveň přispívá ku prospěchu společnosti a ekonomice a minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. 

Jedná se o přístup, který se nesoustředí pouze na některé, úzce vymezené, společenské aspekty, ale jeho přesah je právě v komplexnosti jeho pojetí.

Podstatou odpovědného veřejného zadávání je snaha využít vlivu, který můžeme jako veřejný zadavatel svou tržní silou na trhu uplatňovat. Veřejní zadavatelé tak mohou prostřednictvím strategických a chytrých nákupů, podporou inovací a aspektů cirkulární ekonomiky napomoci řešení problémů, které by stejně museli řešit (a vynakládali by na ně další finanční prostředky).

Za základní principy odpovědného nakupování je považována odpovědnost organizace za její vliv na společnost, ekonomiku a životní prostředí, transparentnost, respekt k zájmům zainteresovaných subjektů, etické chování, férové příležitosti a další.