Životní prostředí
Udržitelnost a ESG

Ochrana vod a chemické látky

Letiště Praha, a. s., dlouhodobě usiluje o to, aby jeho provozem nedocházelo k negativnímu ovlivňování povrchových a podzemních vod. Věnuje neustále pozornost systémům předčištění a čištění odpadních vod, zařízením na skladování chemických látek a leteckého paliva, nakládání se závadnými látkami a ochraně vodních toků při přívalových deštích. S problematikou ochrany vod je úzce spojeno chemické ošetřování pohybových ploch (dráhový systém, manipulační plochy) a odmrazování letadel.

Letiště Praha, a. s., zajišťuje dodávku pitné vody pro letiště Praha/Ruzyně, odvádění splaškových, průmyslových a srážkových vod oddílnou kanalizací do čistíren odpadních vod v severním i jižním areálu letiště a následně do recipientů – Kopaninského a Únětického potoka.

Podzemní vody

Všechny činnosti na letišti směřují k maximálnímu snížení nebezpečí úniku znečišťujících (zejména ropných látek) do půdy a následně do podzemních vod. 

Kvalita podzemních vod v areálu letiště a v jeho okolí je pravidelně sledována v hydrogeologických vrtech, kterých je v provozu přibližně 50. Část vrtů vznikla v 60. a 70. letech minulého století, část při současných hydrogeologických průzkumných pracích. Většina vrtů se řadí do systému monitoringu kvality podzemních vod.  

V lokalitě Centrálního skladu leteckých pohonných hmot v Kněževsi a jeho okolí je instalován Ochranný hydrogeologický systém (OHS), který zajišťuje kontinuální kontrolu podzemní vody na přítomnost ropných uhlovodíků ve vybraných hydrogeologických vrtech. Vrty OHS jsou umístěny a vystrojeny tak, aby v případě nutnosti mohly sloužit jako vrty sanační, v nichž bude zachycována a odstraňována případná kontaminace a zároveň jejich čerpání vytvoří ochrannou hydrogeologickou depresi. 

V oblasti Hangáru F byla dlouhodobě řešena problematika staré ekologické zátěže – kontaminace půdy a podzemních vod ropnými látkami a chlorovanými uhlovodíky. Aktivní část sanace byla ukončena, sanační limity jsou splněny a probíhá navazující trvalý monitoring lokality.  

Pozornost je věnována vedle jakosti také množství podzemních vod, ať již ve vztahu ke klimatickým změnám (problematika sucha), tak nárůstu zpevněných ploch. Pravidelně je měřena úroveň hladiny podzemních vod ve vybraných vrtech. Ve vrtech, které jsou součástí OHS v Kněževsi, je hladina podzemních vod měřena kontinuálně. Tam, kde je to možné, je usilováno o přirozený koloběh vody v přírodě a neodvádění srážkových vod z místa dopadu, ale naopak jejich zasakování. 

Povrchové vody

Areál letiště Praha Ruzyně je odvodněn do velmi málo vodných toků Kopaninského a Únětického potoka. Z tohoto důvodu jsou na kvalitu vypouštěných vod kladeny vysoké nároky. 

Základním prvkem ochrany povrchových vod jsou dostatečně kapacitní a funkční čistírny kontaminovaných srážkových vod a odpadních splaškových vod (ČKV+ČOV). Letiště Praha, a. s., provozuje 2 čistírny odpadních vod, jednu pro areál SEVER, druhou pro areál JIH. 

Areál letiště Praha Ruzyně je odvodněn do velmi málo vodných toků Kopaninského a Únětického potoka. Z tohoto důvodu jsou na kvalitu vypouštěných vod kladeny vysoké nároky. 

K stále diskutované problematice patří velikost retenčních nádrží a ovlivňování toků Kopaninského a Únětického potoka vodami z areálu letiště. Již v roce 2002 byla zpracována Studie odtokových poměrů v lokalitě letiště Praha/Ruzyně, která hydrotechnicky posoudila celý areál letiště v souladu s metodikou Generelu odvodnění hl. města Prahy. Tato studie je pravidelně aktualizována. 

Letiště má k dispozici matematické modely dešťové a splaškové kanalizace, které slouží k posouzení požadavků na odvod srážkových a splaškových vod pro připravované změny nebo rozvoj letiště. Tyto modely jsou základním podkladem pro rozvoj a přizpůsobení infrastruktury kanalizací a čistíren. 

Na obou čistírnách byl v rámci jejich modernizace a rozšíření navýšen objem retenčních nádrží a vybudována dostatečná kapacita pro biologické čištění kontaminovaných srážkových vod (z odmrazování ploch a letadel). Obě čistírny disponují retenčními prostory pro akumulaci koncentrátů z odmrazování letadel, což umožňuje jejich oddělené čerpání na linky biologického čištění. 

Během výstavby letiště byly v minulosti vybudovány poldry - suché retenční nádrže k zachycení přívalových srážek, snížení kulminačních průtoků a ochraně obcí dále na tocích před negativními účinky velkých průtoků. Pro areál JIH slouží Kopaninský poldr o kapacitě 68 250 m3, pro areál SEVER Tuchoměřický poldr o kapacitě cca 50 000 m3.  

Součástí výhledových investic do infrastruktury nakládání s dešťovými vodami je i připravovaný poldr Kněževes za ČKV+ČOV SEVER jako nejvhodnější způsob ochrany obcí dále na toku před přívalovými srážkami. 

Prevence závažné havárie

Letiště Praha, a. s., jako provozovatel mezinárodního letiště v rámci zajištění provozu letiště nakládá s nebezpečnými látkami (např. letecký petrolej, motorová nafta, automobilový benzin) ve větším množství.

Podle zákona o prevenci závažných havárii č. 224/2015 Sb. v platném znění. je Letiště Praha, a. s., povinna zpracovat Bezpečnostní program

Koncepce zpracování Bezpečnostního programu má dvě roviny. Vedle své hlavní funkce, kterou je popis, návod a postup realizace a řízení systému prevence závažné havárie, slouží také jako podkladový dokument, kterým vedení společnosti prezentuje správním úřadům, okolním objektům a veřejnosti rozsah rizika plynoucího z provozu letiště.

Více informací naleznete také zde

Součástí Bezpečnostního programu je i přijetí závazku společnosti v oblasti prevence závažných havárií – Politika Letiště Praha, a. s.

Soubory
Informace pro veřejnost v okolí Letiště Václava Havla PrahaAktualizováno: 25. 7. 2022Velikost: 475.33 KBFormát: