Udržitelnost a ESG
ESG

Environmentální odpovědnost

Systém environmentálního managementu

Přistupujeme aktivně k ochraně životního prostředí. Základní principy našeho přístupu zahrnují trvalé investice do opatření směřujících k šetrnému a odpovědnému chování nás i našich partnerů, prevenci znečišťování a pravidelné sledování kvality prostředí na letišti a v jeho okolí. Snažíme se hledat další možnosti zlepšování životního prostředí jako základu udržitelného rozvoje. Letiště Praha, a.s. zajišťuje plnění všech zákonných povinností vztahujících se k ochraně životního prostředí pro společnosti v rámci celé skupiny. 

Letiště Praha, a. s., je držitelem certifikátu dle technické normy ČSN EN ISO 14 001:2016 „Systémy environmentálního managementu (EMS)". Systém EMS je na letišti zaveden již od roku 2002. 

Základem systému je stanovení environmentálního závazku společnosti vedením společnosti. Naše dlouhodobé cíle a strategie v oblasti životního prostředí jsou součástí integrované Politiky Letiště Praha, a. s.  

Kontakt:

+420 220 111 188 

zivotni.prostredi@prg.aero 

Uhlíkově neutrální letiště 

Cíle: 

 • 2022 – min. 60 % zelené elektřiny, zprovoznění fotovoltaické elektrárny na Terminálu 3, nákup elektromobilů  
 • 2025 – min. 80 % zelené elektřiny, rozvoj fotovoltaiky a elektromobility 
 • 2030 – dosažení uhlíkové neutrality, dosažení úrovně 3+ v programu Airport Carbon Accreditation 
 • 2050 – dosažení čisté uhlíkové neutrality 
Ochrana klimatu

Letiště Praha dlouhodobě pracuje na snižování emisí skleníkových plynů a snižování energetické i materiálové náročnosti. Emise skleníkových plynů jsou sledovány a reportovány, a to nejen ty, které vznikají přímo aktivitami Letiště Praha, ale i ty, které pochází od dalších partnerů působících na letišti. Snažíme se dále motivovat své partnery ke snižování emisí CO2 např. výstavbou „zelené“ infrastruktury (kupříkladu nabíjecí stanice pro elektromobily), zajištěním dodávky zelené elektřiny, úpravou různých postupů apod. Zelenou elektřinu využívá Letiště Praha už od roku 2019 a snaží se tak jít svým partnerům příkladem. 

Důležitým milníkem v ochraně klimatu je pro Letiště Praha rok 2030, kdy se chystá dosáhnout uhlíkové neutrality.  

V roce 2021 se Letiště Praha připojilo k iniciativě Net Zero, kterou organizuje mezinárodní sdružení letišť ACI. To sdružuje více než 200 letišť, která se chystají dosáhnout takzvané čisté uhlíkové neutrality nejpozději v roce 2050.  

Letiště Praha se rovněž přihlásilo k iniciativě Destination 2050. Hlavním cílem iniciativy je dosažení čisté uhlíkové neutrality v letectví do roku 2050. Destination 2050 ukazuje možnou cestu ke snížení emisí CO2 díky kombinaci nových technologií, lepších provozních opatření, použití udržitelných leteckých paliv a pomocí ekonomických nástrojů. 

Airport Carbon Accreditation 

Letiště Praha snižuje cíleně emise CO2 již od roku 2010, kdy se zapojilo do programu Airport Carbon Accreditation. Uhlíková stopa letiště je tak každoročně ověřována nezávislou certifikační společností.  

Hlavním cílem programu Airport Carbon Accreditation je podpořit provozovatele letišť v jejich snahách snižovat emise skleníkových plynů vznikajících z různých letištních činností. Program sdružuje stovky letišť po celém světě, která každoročně mapují svoji uhlíkovou stopu a realizují postupy k jejímu snížení. Uhlíková stopa představuje množství vypuštěných skleníkových plynů přepočtených na oxid uhličitý (CO2). 

Ne všechna letiště jsou ve snaze omezit emise skleníkových plynů stejně aktivní. Proto je program Airport Carbon Accreditation rozdělen na několik úrovní: 

 1. Mapování uhlíkové stopy, 

 2. snižování uhlíkové stopy (redukci emisí), 

 3. zapojení partnerů v rámci optimalizace, 

 4. neutralita - nulová uhlíková stopa, 

 5. transformace a finální úroveň (Transition) – offsetování (kompenzace) všech emisí, nad kterými má letiště kontrolu pomocí mezinárodně uznávaných offsetových projektů. 

Letiště Praha v roce 2016 postoupilo do 3. úrovně programu, která spočívá v zapojení partnerů do snižování emisí CO2. 

Bližší informace o programu: www.airportcarbonaccreditation.org 

Od roku 2010 se Letišti Praha dařilo snižovat emise v průměru o tři až pět tisíc tun CO2 ročně, v roce 2021 činila úspora 72,5 % oproti roku 2009. Zásluhu na tom mají úsporná opatření jako jsou např. výměna osvětlení za úsporné LED, utlumení nočního provozu vzduchotechnických jednotek a osvětlení v terminálech, výměna chladicích jednotek, kotlů, hořáků, využití odpadního tepla na čistírně odpadních vod a další. Letiště Praha plánuje s úspornými projekty pokračovat a do roku 2025 dosáhnout dalšího snížení emisí.  

Letiště Praha využívá od roku 2019 zelenou elektřinu, prostřednictvím tzv. záruk původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Snaží se tak jít svým partnerům na letišti příkladem a současně jim i zelenou elektřinu nabízet. 

Kromě využití nakoupené zelené elektřiny počítá Letiště Praha rovněž s výrobou vlastní zelené elektřiny především z fotovoltaických panelů. První fotovoltaická elektrárna se na letišti zprovozní v roce 2022 na Terminálu 3. Další vhodné lokality budou následovat.  

Rozvoj elektromobility zahrnuje jak nákup elektromobilů počínaje benefitními vozy, přes referentské vozy, až po speciální letištní techniku, ale také vybudování potřebné infrastruktury pro nabíjení vozů. Letiště Praha současně motivuje například provozovatele taxi k využívání elektromobilů.  

Vyvoj_uspory_emisi_graf

Destination 2050 

Letiště Praha se kromě Airport Carbon Accreditation přihlásilo k iniciativě Destination 2050. Hlavním cílem iniciativy je dosažení čisté uhlíkové neutrality v letectví do roku 2050. Destination 2050 ukazuje možnou cestu ke snížení emisí CO2, díky kombinaci nových technologií, lepších provozních opatření, použití udržitelných leteckých paliv a pomocí ekonomických nástrojů. Absolutní emise budou sníženy o 92%, zatímco zbývajících 8% bude odstraněno z atmosféry pomocí záporných emisí, čehož bude dosaženo pomocí přírodních záchytů uhlíku nebo pomocí specializovaných technologií. 

Uhlíková stopa se sleduje ve třech oblastech tzv. SCOPE. 

 • SCOPE 1 - tvoří přímé emise související s provozem letiště. Jedná se např. o spotřebu PHM, zemního plynu, emise vzniklé při čištění odpadních vod, úniky při používání klimatizací a další. 
 • SCOPE 2 - jsou nepřímé emise z elektrické energie, které nevznikají přímo na letišti, ale jsou důsledkem aktivit letiště. 
 • SCOPE 3 - tzv. další nepřímé emise, jsou emise, které vznikají v důsledku provozu letiště, avšak jsou mimo jeho vlastnictví a kontrolu. Do této kategorie spadají emise vznikající při jednotlivých fázích letu letadla - přiblížení, přistání, pojíždění a vzletu (tzv. LTO cyklus), dále emise z dopravy cestujících na letiště, pracovních cest zaměstnanců, používání pozemní letištní techniky, provozu APU a dalších. 
Grafy_V1_Uhlikova_stopa_SCOPE

 

 

Realizované úsporné projekty

Nefinanční ukazatele dle GRI za r. 2021

 

Snižování hlukové zátěže 

Cíle: 

 • do r. 2025 - pět set realizovaných opatření v Programu ventilace / 150 mil. Kč  
 • postupné snižování hlukové zátěže zejména v noční době 
 • uzavření nočního provozu s realizací záměru paralelní dráhy 

Snižování znečištění životního prostředí | Zero Waste Airport 

Cíle:

 • postupné zavádění prvků cirkulární ekonomiky a zvyšování podílu recyklovaných materiálů

 • zavádění prvků modrozelené infrastruktury - zelené střechy, šetrné hospodaření s vodou

 • pokračování v monitoringu všech složek životního prostředí a jeho rozšíření o nové polutanty

 • 2027: snižování množství komunálního odpadu na skládkách

 • 2050: Zero Waste Airport

Druhově pestré letiště 

Naším cílem je přispět ke zvýšení biodiverzity v areálu letiště i v jeho širším okolí prostřednictvím konkrétních vlastních projektů a finanční podporou projektů v okolních obcích. Směřujeme k vytvoření zeleného prstence okolo letiště propojujícího jednotlivá území jak pro lidi, tak pro živočichy. 

Cíle:  

 • do roku 2025 – minimálně 20 realizovaných projektů na ochranu biodiverzity a zadržování vody v krajině

 • do roku 2030 – minimálně 50 realizovaných projektů na ochranu biodiverzity a zadržování vody v krajině 

 • do roku 2050 – vytvoření „zeleného“ prstence okolo letiště

Biodiverzita

Naším cílem není „jen“ sázet stromy, snažíme se o udržení a posílení druhové pestrosti rostlin i živočichů (samozřejmě pouze tam, kde tím není ohrožena bezpečnost provozu). Tato snaha má podobu preventivních opatření (umisťování polepů zamezujících střetům ptactva s budovami) a zejména podpůrných opatření (posilování a propojování krajinných prvků). Nezaměřujeme se však pouze na oplocený areál letiště, ale také na jeho blízké okolí prostřednictvím podpory konkrétních záměrů okolních obcí a městských částí v rámci Programu Biodiverzita.

Péče o zeleň

Na pozemcích letiště roste přes 40 druhů dřevin o celkovém počtu převyšujícím 3 000 kusů (dominují geograficky původní listnaté dřeviny). Jsme si vědomi příznivého efektu vzrostlých stromů na mikroklima stanovišť v letních měsících, proto je při plánování a realizaci stavebních záměrů naší prioritou minimalizovat potřebu kácení. Pokud k němu však musí dojít, vždy stanovujeme kompenzační náhradní výsadbu s odpovídající následnou péčí. Sečením travnatých ploch na optimální výšku, která nepředstavuje riziko pro bezpečný chod letiště, se snažíme v letních měsících zabránit nadměrnému výparu. 

Modro-zelený urbanismus

Péče o zeleň a nakládání se srážkovými vodami jsou spolu úzce spjaty, neboť pozitivně ovlivňují prostředí letiště a jeho mikroklima. Projektové záměry jsou vždy plánovány s ohledem na možnost zadržení a využití srážkových vod. Důraz je kladen na jejich přirozené zasakování, případně na jejich jímání do retenčních zařízení, díky čemuž mohou být dále využívány (např. k zalévání). Pokud to charakter plánované stavby a jejího okolí dovoluje, snažíme se o realizaci tzv. zelených střech, které účelně využívají srážkové vody a mají pozitivní vliv na mikroklima a druhovou rozmanitost. 

 

Partnerství k zelenému letišti 

Cíle:

 • 2030: zapojení 80 % nájemců a 50 % dopravců do iniciativy Green PRG 2050.

 • 2050: 100 % partnerů zapojených do Green PRG 2050.

CEM

CEM = Collaborative Environmental Management. Jedná se o evropský projekt, představený mezinárodní organizací řízení letového provozu EUROCONTROL a podporovaný všemi ostatními organizacemi civilního letectví, zejména ACI EUROPE (Mezinárodní organizace letišť – Evropa). Pracovní skupina CEM (Letiště Praha, ŘLP, ČSA, ÚCL) vznikla v roce 2010 na základě potřeby spolupráce a koordinace mezi klíčovými partnery Letiště Praha, a. s., v oblasti ochrany životního prostředí. 

Spolupráce mezi jednotlivými partnery přináší: 

 • optimalizaci provozních postupů, 
 • zvýšení výkonnosti a účinnosti jednotlivých činností spojených s odbavením letadel, 
 • snížení provozních nákladů, 
 • účinnou ochranu jednotlivých složek životního prostředí, 
 • společnou komunikaci postupů a činností na ochranu životního prostředí, 
Airport Carbon Accreditation

V rámci programu Airport Carbon Accreditation zapojujeme partnery do aktivit ke snižování emisí CO2. Příklady konkrétních projektů přispívajících ke snižování emisí: 

 • A-CDM - Airport Collaborative Decision Making je koncept pro provoz letiště, založený na kvalitní výměně informaci a efektivní spolupráci všech zúčastněných partnerů. 

 • APU (Auxiliary power unit) - omezení použití této pohonné jednotky letadel a připojení na elektrický zdroj letiště. 

 • Zelená elektřina - zajištění nákupu záruk původu zelené elektřiny pro některé společnosti na letišti.  

 • Žijeme zde společně - grantový program k ochraně životního prostředí a zlepšení životních podmínek obyvatel dotčených leteckým provozem. 

 • WheelTug - Letiště Praha se stalo jedním z partnerů, který podporuje vývoj nové technologie umožňující letadlům využívat palubní elektromotory k pojíždění mezi terminály a ranvejemi. Letiště poskytlo zázemí a prostor pro testování. 

Soutěž Top Sustainable Airline

Letiště Praha  po vzoru dalších mezinárodních letišť oceňuje nejlepší aerolinky. Za rok 2022 se budou hodnotit  dvě kategorie nad rámec stávajících ocenění “Best Performing Airline at Prague Airport 2021” a “Fastest Growing Airline at Prague Airport 2021”. Jednou z nich je Zelený dopravce „Top Sustainable Airline“, který bude mít k hodnocení tři kritéria: hluk a emise letadel provozovaných na Letišti Praha a přístup, závazky a aktivity aerolinek celkově v oblasti udržitelnosti. Cílem ocenění je motivovat aerolinky, aby nasazovali tišší a udržitelnější stroje na cestách do Prahy. Další titul získá dopravce, který bude nejlepší ve využití marketingové podpory ve spolupráci s Letištěm Praha „Best Airline Marketing Campaign with Prague Airport“. Vyhlášení všech čtyř kategorií proběhne v roce 2023.   

Podmínky soutěže – ke stažení 

Soutěži Top Sustainable Airline předcházela v minulosti soutěž o Nejtiššího dopravce: https://www.prg.aero/nejtissi-dopravce 

 

Plasty už neletí

Letiště Praha se rozhodlo omezit používání jednorázových plastů především ve stravování, a to v předstihu před jejich oficiálním omezením. Pro odpovědné rozhodnutí, kterou variantou u konkrétních druhů výrobků/obalů zvolit si Letiště Praha zadalo zpracování LCA analýzy, která hodnotí celý životní cyklus výrobku a jeho dopad na životní prostředí. Vyvarovali jsme se tak přechodu na bioplasty, z nichž řada ještě není vyrobena tak, že by byly opravdovým přínosem pro životní prostředí. V rámci projektu byly  instalovány výlevky na tekutiny před bezpečnostní kontrolou a pítka s možností natočit si pitnou vodu do vlastních lahví vyprázdněných před bezpečnostní kontrolou. Dalším projektem je kancelář bez košů, která podporuje vyšší míru třídění jednotlivých druhů odpadů. Z hlediska používání plastů navíc uspoří desítky tisíc plastových pytlů používaných v kancelářských koších.   

Odpovědné veřejné zadávání

Jako veřejný zadavatel prosazujeme do výběrových řízení na dodavatele služeb, výrobků a materiálů požadavky na environmentálně příznivější řešení, akcentujeme sociální aspekty a inovativní řešení. Důraz klademe zejména na strategické oblasti ESG. Prostřednictvím odpovědného veřejného zadávání spoluvytváříme tlak na dodavatele a podporujeme nabídku šetrnějších a inovativních variant výrobků a služeb.