Životní prostředí
Životní prostředí

Ochrana ovzduší

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou.

Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti. Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti a o prevenci najdete ZDE.

Stav ovzduší z hlediska jeho kvality je ovlivňován látkami z různých zdrojů znečišťování ovzduší. Tyto látky jsou nazývány emise a měří se přímo u zdroje znečištění (např. komín), kdežto imise v jeho okolí.

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší na území celé České republiky je kontinuálně sledována v rámci automatického imisního monitoringu (AIM) stálými stanicemi, jejichž nejhustší síť provozuje Český hydrometeorologický ústav. Nejbližší stanice v okolí letiště Praha/Ruzyně se nachází na Suchdole.

Letiště Praha, a. s., provádí v přibližně ve dvouletých intervalech na vybraných lokalitách vlastní měření kvality ovzduší. Výsledky jsou používány především pro zpracovávání různých studií (zejména dokumentace posuzování vlivů záměrů staveb na životní prostředí - EIA).

Letiště Praha, a. s., aktivně spolupracuje s Ateliérem ekologických modelů na zpřesňování modelového hodnocení kvality ovzduší na území hlavního města Prahy. V roce 2010 byly do tohoto modelu zařazeny i příspěvky z letecké dopravy.

Omezování emisí

Letiště Praha, a. s., následuje světové trendy a zapojuje se do mezinárodních aktivit s cílem omezit emise produkované vlastními zdroji. Mezi hlavní programy patří:

  • Airport Carbon Accreditation

  • Collaborative Decision Making

Zavedení programu Airport Carbon Accreditation (ACA) je reakcí leteckého průmyslu na klimatické změny. Cílem je redukovat vlastní produkci skleníkových plynů, které vznikají především ze spotřeby energie a paliv, z dopravy směrem na a z letiště, z provozu letištních obslužných vozidel, z pojíždění letadel, z vytápění a chlazení budov. Letiště Praha, a. s., bylo díky své politice aktivního přístupu k řešení dopadů letecké dopravy na životní prostředí přijato do programu ACA v listopadu 2010.

Na letišti Praha/Ruzyně probíhá také projekt implementace postupů přinášejících optimalizaci a harmonizaci v letecké dopravě nazvaný Airport - Collaborative Decision Making (A-CDM). Zlepšování časové koordinace odbavování letadel přispívá ke snižování emisí z leteckého provozu.

Letiště Praha, a. s. je od roku 2006 zapojeno v systému EU ETS.