Ochrana ovzduší

Udržitelnost a ESG
Životní prostředí

Stav ovzduší z hlediska jeho kvality je ovlivňován látkami z různých zdrojů znečišťování ovzduší. Tyto látky jsou nazývány emise a měří se přímo u zdroje znečištění (např. komín), kdežto imise v jeho okolí.

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší na území celé České republiky je kontinuálně sledována v rámci automatického imisního monitoringu (AIM) stálými stanicemi, jejichž nejhustší síť provozuje Český hydrometeorologický ústav.  

Na letištní ploše je umístěná měřící stanice čistoty ovzduší od roku 2016. Ta má za úkol nepřetržitě vyhodnocovat kvalitu ovzduší a je instalována v blízkosti odbavovacích ploch, u trafostanice TS12. Je vybavena analyzátory, které měří polétavý prach PM10, PM2,5, NO (oxid dusnatý), O3 (ozón) a CO (oxid uhelnatý).  

Stanice, byla ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem rovněž zařazena do systému Automatického imisního monitoringu ČR. On-line data z měřicí stanice jsou k dispozici na webových stránkách ČHMÚ

Omezování emisí

Letiště Praha, a. s., následuje světové trendy a zapojuje se do mezinárodních aktivit s cílem omezit emise produkované vlastními zdroji. Mezi hlavní programy patří:

  • Airport Carbon Accreditation

  • Collaborative Decision Making

Zavedení programu Airport Carbon Accreditation (ACA) je reakcí leteckého průmyslu na klimatické změny. Cílem je redukovat vlastní produkci skleníkových plynů, které vznikají především ze spotřeby energie a paliv, z dopravy směrem na a z letiště, z provozu letištních obslužných vozidel, z pojíždění letadel, z vytápění a chlazení budov.  

Na letišti byl rovněž implementován projekt přinášejících optimalizaci a harmonizaci v letecké dopravě nazvaný Airport - Collaborative Decision Making (A-CDM). Zlepšování časové koordinace odbavování letadel přispívá ke snižování emisí z leteckého provozu. 

Letiště Praha, a. s. je od roku 2006 zapojeno v systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS. 

Co jsou imise a co emise? Škodliviny, které se volně rozptylují v ovzduší, ovlivňují jeho kvalitu a tím i zdraví člověka jsou imise. Naopak emise, představují unikající látky přímo z bodového zdroje znečištění. To znamená, že imise jsou v podstatě emise volně rozptýlené v ovzduší.  

Imisní limit - hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku. Je určena v zákoně o ochraně ovzduší.