Biomonitoring

Udržitelnost a ESG
Životní prostředí

Biomonitoring pomocí včel 

Chov včel probíhá na Letišti Praha od listopadu 2011, kdy se Praha připojila k ostatním světovým letištím, která v rámci snižování negativních dopadů letecké dopravy na životní prostředí sledují kvalitu ovzduší v okolí letiště pomocí včel. V současné době má letiště v prostoru areálu Jih 8 včelstev. Hlavním cílem jejich chovu je sledovat úroveň cizorodých látek v ovzduší prostřednictvím včelích produktů. 

Pyl jako ukazatel znečištění prostředí 

Jako ukazatel znečištění životního prostředí je analyzován zejména pyl. Ten je předáván k rozborům na Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze, kde je analyzován na obsah těžkých kovů a organických látek (polyaromatické uhlovodíky). Díky tomu, že včely pyl přinášejí z okruhu 3 až 5 kilometrů od úlů, reflektuje jeho analýza stav životního prostředí v okolí letiště. Biomonitoring pomocí včelích produktů navazuje na a rozšiřuje již několik let probíhající monitoring ovoce a zemědělský plodin. 

Certifikát Český med 

Stočený včelí med je každoročně analyzován akreditovanou laboratoří z hlediska obsahu vody, cukrů a kontrolní látky HMF (hydroxymethylfurfuralu), jejíž přítomnost ukazuje na míru aktivity enzymů v medu. Aktivita enzymů je jedním z důvodů, proč je med tak ceněn z hlediska lidské výživy. Jedná se o včelí produkty, které včely do medu přidaly při přeměně nektaru. Med pocházející od včel Letiště Praha, a. s., od roku 2012 získává certifikát Český med, který potvrzuje, že produkt splňuje požadavky potravinářské legislativy a vyhovuje normě jakosti Českého svazu včelařů. Od roku 2013 se účastníme soutěže „Český med“, kde med musí splňovat nejen přísné normy, ale také jsou hodnoceny jeho fyzikálně chemické vlastnosti, senzorika a celkový estetický dojem a správnost údajů na etiketě. Za splnění těchto požadavků získáváme od roku 2014 opakovaně zlatou medaili. 

High-tech sledování včel 

Ve spolupráci s firmou Softech spol. s r.o. od roku 2019 sledujeme včely pomocí jejich systému pro elektronické monitorování včelstev - ProBee. Pomocí tohoto systému sledujeme hmotnost úlů, teplotu ve včelím chomáči a zvukové projevy včelstva.