Chov včelstev jsme na pražském letišti zahájili v listopadu 2011. Jde o jeden ze způsobů biomonitoringu ovzduší. V současné době má letiště v prostoru areálu Jih 5 včelstev. Hlavním cílem jejich chovu je sledovat úroveň cizorodých látek ve včelích produktech.

Certifikát Český med

med400.jpgStočený včelí med je každoročně analyzován akreditovanou laboratoří z hlediska obsahu vody, cukrů a kontrolní látky HMF (hydroxymethylfurfuralu), jejíž přítomnost ukazuje na míru aktivity enzymů v medu. Aktivita enzymů je jedním z důvodů, proč je med tak ceněn z hlediska lidské výživy. Jedná se o včelí produkty, které včelky do medu přidaly při přeměně nektaru. Med pocházející od včel Letiště Praha, a. s., od roku 2012 získává certifikát Český med, který potvrzuje, že produkt splňuje požadavky potravinářské legislativy a vyhovuje normě jakosti Českého svazu včelařů. Dalším úspěchem je, že od roku 2013 se účastníme soutěže „ Český med“, kde med a jeho balení musí splňovat nejen přísné normy, ale také se hodnotí fyzikálně chemické vlastnosti, povinné údaje na etiketě, správnost etikety včetně doplňujících údajů, senzorika a celkový estetický dojem. Za splnění těchto požadavků jsme získali v roce 2013 stříbrnou medaili. V roce 2014 a 2015, jsme pak už získali medailí zlatou.

Pyl jako ukazatel znečištění prostředí

Kromě medu hraje důležitou roli také včelami nasbíraný pyl. Ten je předáván k rozborům do Vysoké školy chemickotechnologické v Praze, kde je analyzován na obsah těžkých kovů a organických látek (polyaromatické uhlovodíky). Díky tomu, že včely pyl přinášejí z okruhu 3 až 4 kilometrů od úlů, odráží analýza tohoto přírodního materiálu stav životního prostředí v okolí letiště. Biomonitoring pylu navazuje a rozšiřuje již několik let probíhající monitoring ovoce a zemědělský plodin.