Životní prostředí
Životní prostředí

Monitoring vlivu provozu

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou.

Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti. Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti a o prevenci najdete ZDE.

Letiště Praha, a. s., v souladu se zákonnými požadavky sleduje vliv provozu letiště Praha/Ruzyně na jednotlivé složky životního prostředí v zájmu předcházení znečišťování a snižování důsledků své činnosti na kvalitu vod, ovzduší, půdy...

Monitoring kvality podzemních vod

Provádíme pravidelné vzorkování vrtů – podle významu lokality 2× až 4× ročně. Odběry vzorků podzemních vod a jejich laboratorní zpracování pro nás zajišťuje odborná hydrogeologická firma.

Ve vzorcích se sledují především koncentrace ropných látek v podzemních vodách. Ve vybraných hydrogeologických vrtech pak také koncentrace chlorovaných uhlovodíků a dalších látek historicky spojených s provozem letiště.  Výsledky sledování kvality podzemních vod shrnujeme v roční zprávě, kterou každoročně předkládáme orgánům státní správy.

V okolí Centrálního skladu leteckých pohonných hmot u obce Kněževes jsme některé hydrogeologické vrty vybavili moderním automatickým systémem. Ten sleduje výšky hladin podzemních vod a přítomnosti ropných látek na hladině ve vrtech. Instalace systému plně respektuje požadavky zákona o vodách a jeho prováděcích vyhlášek.

Monitoring povrchových vod

Monitoring povrchových vod přispívá k tomu, abychom komplexně vyhodnotili vliv provozu letiště na ekologický stav Kopaninského a Únětického potoka. Hodnotí se chemický stav toků na základě odběru a analýz vzorků vody a sedimentů. Ve vzorcích jsou sledovány nejen základní chemické parametry  ale i další chemické látky např. C10-C40, PAU, Cd, PFAS.

Je hodnocen také biologický a ekologický stav toků na základě sledování stavu společenstva organismů a nárostů.

Monitoring povrchových vod – data 

Monitoring kvality ovzduší

Letiště Praha provádí:

  • pravidelně měříme vybrané zdroje produkující znečišťující látky, a to za účelem kontroly plnění limitů daných zákonem o ochraně ovzduší,

  • měříme kvalitu ovzduší na letišti a v jeho okolí,

  • sledujeme přehledy emisí z letadel na letišti a v jeho blízkém okolí.

Doposud žádná z měření neprokázala hodnoty, které by překračovaly imisní limity stanovené platnou legislativou.

Sledujeme rovněž emise, které vznikají při jednotlivých fázích letu letadla – přiblížení, přistání, pojíždění a vzletu (tzv. LTO cyklus).

Monitoring ovoce a zemědělských plodin

Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze monitorujeme ovoce a zemědělské plodiny. Jako vhodné vzorky, které odrážejí potencionální nebezpečí ve vztahu k ohrožení potravního řetězce člověka i zvířat, byla vybrána jablka, pšenice, jahodové listí a trvalý travní porost.

Ve vzorcích se stanovuje obsah těžkých kovů a organických látek. Z výsledků vyplývá, že odebrané vzorky splňují dokonce i požadavky kladené na dětskou výživu.

Výslednou, souhrnnou roční zprávu o monitoringu zasíláme obcím a městským částem, v jejichž lokalitách vzorky odebíráme.

Monitoring půd a zemin

V rámci přípravy investičních akcí odebíráme vzorky zemin a půd v určených lokalitách. A to nejen v samotném areálu letiště, ale i pod příletovými a odletovými koridory.

Rozbory zemin a půd prokazují, že se dlouhodobý provoz letiště na kvalitě půd v areálu letiště a jeho okolí neprojevuje (v rozsahu sledovaných škodlivin).