Monitoring vlivu provozu

Udržitelnost a ESG
Životní prostředí

Letiště Praha, a. s., v souladu se zákonnými požadavky sleduje vliv provozu letiště Praha/Ruzyně na jednotlivé složky životního prostředí v zájmu předcházení znečišťování a snižování důsledků své činnosti na kvalitu vod, ovzduší, půdy...

Monitoring kvality podzemních vod

Provádíme pravidelné vzorkování vrtů – podle významu lokality 2× až 4× ročně. Odběry vzorků podzemních vod a jejich laboratorní zpracování pro nás zajišťuje odborná hydrogeologická firma.

Ve vzorcích se sledují především koncentrace ropných látek v podzemních vodách. Ve vybraných hydrogeologických vrtech pak také koncentrace chlorovaných uhlovodíků a dalších látek historicky spojených s provozem letiště.  Výsledky sledování kvality podzemních vod shrnujeme v roční zprávě, kterou každoročně předkládáme orgánům státní správy.

V okolí Centrálního skladu leteckých pohonných hmot u obce Kněževes jsme některé hydrogeologické vrty vybavili moderním automatickým systémem. Ten sleduje výšky hladin podzemních vod a přítomnosti ropných látek na hladině ve vrtech. Instalace systému plně respektuje požadavky zákona o vodách a jeho prováděcích vyhlášek.

Monitoring povrchových vod

Monitoring povrchových vod přispívá k tomu, abychom komplexně vyhodnotili vliv provozu letiště na ekologický stav Kopaninského a Únětického potoka. Hodnotí se chemický stav toků na základě odběru a analýz vzorků vody a sedimentů. Ve vzorcích jsou sledovány nejen základní chemické parametry, ale i další chemické látky např. C10-C40, PAU, Cd, PFAS.

Je hodnocen také biologický a ekologický stav toků na základě sledování stavu společenstva organismů a nárostů.

Monitoring povrchových vod – data

Monitoring kvality ovzduší

Letiště Praha provádí:

 • pravidelně měříme vybrané zdroje produkující znečišťující látky, a to za účelem kontroly plnění limitů daných zákonem o ochraně ovzduší,

 • měříme kvalitu ovzduší na letišti a v jeho okolí,

 • sledujeme přehledy emisí z letadel na letišti a v jeho blízkém okolí.

Doposud žádná z měření neprokázala hodnoty, které by překračovaly imisní limity stanovené platnou legislativou.

Sledujeme rovněž emise, které vznikají při jednotlivých fázích letu letadla – přiblížení, přistání, pojíždění a vzletu (tzv. LTO cyklus).

Monitoring ovoce a zemědělských plodin

Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze monitorujeme ovoce a zemědělské plodiny. Jako vhodné vzorky, které odrážejí potencionální nebezpečí ve vztahu k ohrožení potravního řetězce člověka i zvířat, byla vybrána jablka, pšenice, jahodové listí a trvalý travní porost.

Ve vzorcích se stanovuje obsah těžkých kovů a organických látek. Z výsledků vyplývá, že odebrané vzorky splňují dokonce i požadavky kladené na dětskou výživu.

Výslednou, souhrnnou roční zprávu o monitoringu zasíláme obcím a městským částem, v jejichž lokalitách vzorky odebíráme.

Monitoring půd a zemin

V rámci přípravy investičních akcí odebíráme vzorky zemin a půd v určených lokalitách. A to nejen v samotném areálu letiště, ale i pod příletovými a odletovými koridory.

Rozbory zemin a půd prokazují, že se dlouhodobý provoz letiště na kvalitě půd v areálu letiště a jeho okolí neprojevuje (v rozsahu sledovaných škodlivin).

Monitoring nových polutantů

Letiště Praha se dlouhodobě zaměřuje na monitoring škodlivin ve vodě, ovzduší, půdě a zemědělských plodinách. Kromě klasických metod využívá rovněž tzv. biomonitoring, v jehož rámci sleduje obsah škodlivin v pylu a medu od letištních včel. V současné době však sleduje nad rámec legislativních požadavků rovněž zcela nové polutanty z řad pesticidů a perzistentních organických látek, například perfluoroalkylované sloučeniny (PFAS). Je tak zřejmě jednou z prvních tuzemských společností, která se na monitoring těchto látek zaměřuje.

V roce 2022 byl realizován rozsáhlý monitoring nových polutantů a na základě získaných dat realizuje Letiště Praha řadu konkrétních opatření ke snížení rizik.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Více informací zde

PFAS látky v průmyslové výrobě, službách a dopravě

Co jsou to PFAS látky

 • Jedná se o skupinu perfluoroalkylovaných součenin, zejména perfluorooktansulfonát (PFOS), kyselinu perfluoroktanovou (PFOA), a další (celkem okolo 10 700 látek)
 • V případě PFOS a PFOA se jedná o synteticky vyráběné chemikálie, které byly v minulosti hojně využívané v celé řadě odvětví, při záchraně lidských životů při požárech a rovněž v obalech na potraviny a spotřebním zboží
 • Rozbory krve ukázaly, že prakticky všichni máme malé množství těchto látek v krvi vzhledem k jejich přítomnosti v celé řadě produktů včetně produktů přicházejících do kontaktu s potravinami
 • Látky se bohužel pomalu rozkládají a přetrvávají až desítky let v životním prostředí
 • Některé z nich (např. PFOS a PFOA) se dostaly na seznam zakázaných látek pro výrobu široké škály produktů (Stockholmská úmluva a Směrnice EU), ovšem náhrady za ně jsou často opět PFAS látky nedostatečně prozkoumané z hlediska jejich dopadů na lidské zdraví. Do roku 2011 bylo využití nejznámější látky PFOS běžné a naprosto v souladu s legislativou
 • Znečištění PFAS je globální problematikou, se kterou se zabývají prakticky ve všech vyspělých částech světa. Rozšíření znečištění PFAS v Evropě lze znázornit přehlednou mapou mezinárodního projektu Forever Pollution

Forever Pollution

Kde se PFAS látky nacházely

 • Potravinové obaly (obsah až 11,5 %) – ochrana proti vlhkosti, nejčastěji obaly na popcorn, máslo apod.
 • Teflon na výrobu nepřilnavého kuchyňského nádobí
 • Gore-Tex – voděodolná vrstva outdoor oblečení a obuvi, ale vyžití i v jiných textilních materiálech
 • Lyžařské vosky
 • Vosky a čisticí prostředky na podlahy
 • Aditiva v barvách
 • Aktivní složky biocidů
 • Hydraulické kapaliny v letectví
 • Hasební pěny
 • Elektrotechnika a fotografický průmysl jako zpomalovače hoření

 

Použití PFAS látek v letectví

 • Hydraulické kapaliny
 • Hasební pěny

 

 • Rovněž Letiště Praha využívalo do roku 2011 v souladu s tehdejší platnou legislativou zejména hasební pěny s obsahem PFAS.
 • V současné sobě věnuje letiště jako společnost odpovědná k životnímu prostředí nemalé prostředky na monitoring výskytu PFAS látek v povrchových a podzemních vodách, zemině a rostlinách.

 

V důsledku využívání hasebních pěn s obsahem PFAS látek v minulosti se tyto látky dostávaly do prostředí stejně jako na celé řadě jiných letišť. Jedná se o historickou ekologickou zátěž, která vznikla v době, kdy využití těchto látek bylo zcela legální a běžné, a kdy se v případě letiště využívaly při činnostech souvisejících s činností hasičského záchranného sboru, tedy s činností spojenou se záchranou lidských životů a ochrany majetku a připravenosti na tuto činnost. Výskyt těchto látek v životním prostředí v areálu letiště i v jeho okolí je předmětem probíhajícího monitorování.   

 

Kroky, které učinilo Letiště Praha s cílem eliminovat rizika způsobená výskytem látek PFAS

 • Letiště v souladu s novou legislativou přestalo od roku 2011 používat hasební pěny, které by obsahovaly nadlimitní množství PFOS, resp. PFOA. Do roku 2011 byly hasební pěny používány v souladu s tehdy platnou legislativou, stejně jako v případě jiných hasičských záchranných sborů v podnicích se skladováním většího množství ropných látek.
 • Nové dodávky hasebních pěn jsou vždy testovány na obsah PFAS látek nehledě na prohlášení dodavatele
 • Důkladně prověřilo všechny doposud používané chemické látky, zda neobsahují PFOS a PFOA
 • Letiště plánuje do roku 2024 provést veškerou výměnu pěnidel za pěnidla zcela bez PFAS látek (tedy i těch, jejichž použití není v současné době zakázané nebo omezené)
 • Při výměně pěnidel probíhá komplexní čištění -  dekontaminace celého vozidla odbornou firmou
 • Výcvik s pěnidlem je v areálu LP zakázán. Plnohodnotný výcvik s pěnidlem, který je pro jednotku HZS stěžejní, probíhá v zahraničí ve specializovaných střediscích, kde je veškerá voda jímána a čištěna a současně se používají cvičná pěnidla.
 • Při cvičení záchranných složek probíhajících na letišti nedochází k použití hasební pěny a i při zásazích při požáru je pěna použita pouze v nezbytně nutném případě
 • Letiště připravuje investici do vybudování tréninkové plochy Hasičského záchranného sboru LP s odvodem hasebních pěn a jejich případnou recyklací. Je zpracována studie proveditelnosti
 • Provedlo a nadále realizuje monitoring výskytu PFAS látek v povrchových a podzemních vodách, zemině a v biologických tkáních
 • Provedlo analýzu rizik, která bude po doplnění dalších výsledků průzkumu aktualizována
 • Zahájilo práce na překrytí plochy bývalého cvičiště nepropustnou vrstvou za účelem operativního omezení šíření znečištění
 • Rozšířilo monitoring o okolí letiště s cílem zjistit potenciální rozsah výskytu látek v prostředí
 • Navázalo spolupráci s akreditovanou laboratoří pro rozbory a konzultace v oblasti výskytu látek PFAS (VŠCHT) a se Státním zdravotním ústavem pro konzultace v oblasti hodnocení zdravotních rizik
 • Letiště průběžně informuje o probíhajícím monitoringu Českou inspekci životního prostředí, Povodí Vltavy, MŽP a Magistrát hl. města Prahy.
 • Letiště podporuje, spolupracuje a umožňuje realizaci výzkumných projektů řešících problematiku PFAS látek (sanace, vodárenské aplikace)

 

 

Letiště Praha věnuje i nadále zvýšenou pozornost možnosti výskytu látek PFAS v životním prostředí. Situaci neustále monitoruje, konzultuje s odpovědnými odbornými stáními orgány i nezávislými vědeckými institucemi. V minulosti letiště uskutečnilo několik kroků nutné k eliminaci rizik a ve svém úsilí v tomto ohledu pokračuje i nadále.

Letiště Praha je jedním z mála letišť v Evropě, které se této problematice tak širokým způsobem věnuje, v rámci ČR je vůbec první společností, která nejen, že výskyt těchto látek sleduje, ale činí i konkrétní opatření ke snížení rizik.

CZ_RO_B_C.jpg