Životní prostředí
Životní prostředí

Odpadové hospodářství

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

Prioritou při řízení a zajištění odpadového hospodářství na našem letišti je důsledné třídění vznikajících odpadů. Díky němu můžeme předat využitelné druhy, jako je např. papír, k následnému využití a taky oddělit ty složky, které by se mohly stát potenciálním nebezpečím pro životní prostředí.

Jednotlivé objekty letiště jsme vybavili odpadkovými koši a nádobami na tříděný sběr. Tak může každý třídit odpady přímo v místě jejich vzniku. Z komunálních odpadů se třídí především papír, plast a sklo.

Jednotlivé objekty jsou vybaveny odpadkovými koši a nádobami na tříděný sběr, aby mohl každý třídit odpady přímo v místě jejich vzniku. Z komunálních odpadů se třídí především papír, plast a sklo. Ke shromažďování vytříděných složek odpadu, jak využitelných tak i nebezpečných, slouží Mezideponie tříděných odpadů v areálu JIH. Pro jednotlivé druhy odpadů jsou zde umístěny speciální shromažďovací prostředky. Svoz odpadů z jednotlivých shromažďovacích míst do Mezideponie zajišťuje LP svými pracovníky. Z Mezideponie jsou odpady odváženy externími specializovanými firmami k dalšímu využití nebo konečnému odstranění. Produkované komunální odpady jsou odváženy svozovou firmou přímo ze sběrových nádob rozmístěných u jednotlivých objektů a na komunikacích ve veřejných prostorách letiště využívaných cestujícími (parkoviště apod.).

V Terminálu 1 a 2 je problematika odpadového hospodářství řešena převážně prostřednictvím pytlového způsobu shromažďování odpadů. Jednotlivé druhy komunálních odpadů (papír, plast, sklo, kov, tetrapack, kuchyňský odpad a zbytkový komunální odpad) vznikající u jednotlivých producentů jsou shromažďovány do barevně rozlišených, čárovým kódem označených, plastových pytlů. Následně jsou úklidovou firmou transportovány do Centrálního skladu odpadu v suterénu terminálu. Pro maximální využití kapacity skladu je zbytkový odpad lisován a skladován ve velkokapacitních lisovacích kontejnerech a po jejich naplnění v nich přepravován k odstranění.

Letiště Praha, a. s. v rámci správy pronajímaných budov pro společnost Český aeroholding, a. s. řídí a zajišťuje v pronajímaných budovách nakládání s komunálními odpady, jichž je (vyjma kuchyňských odpadů) zároveň původcem. S ostatními druhy odpadů jsou nájemci povinni nakládat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zajistit na své náklady prostřednictvím oprávněné osoby jejich odvoz a odstranění.

Od 1. 7. 2012 jsme jako Letiště Praha, a. s. oprávněnou osobou pro podnikání v oblasti ostatních i nebezpečných odpadů.

Seznam odpadů, pro které máme jako Letiště Praha, a. s. udělen souhlas ke sběru a výkupu.

zivotni-prostredi-odpad.png