Životní prostředí
Životní prostředí

Odpadové hospodářství

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou.

Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti. Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti a o prevenci najdete ZDE.

Prioritou při řízení a zajištění odpadového hospodářství na našem letišti je důsledné třídění vznikajících odpadů. Díky němu můžeme předat využitelné druhy, jako je např. papír, k následnému využití a taky oddělit ty složky, které by se mohly stát potenciálním nebezpečím pro životní prostředí.

Jednotlivé objekty letiště jsme vybavili odpadkovými koši a nádobami na tříděný sběr. Tak může každý třídit odpady přímo v místě jejich vzniku. Z komunálních odpadů se třídí především papír, plast a sklo.

Jednotlivé objekty jsou vybaveny odpadkovými koši a nádobami na tříděný sběr, aby mohl každý třídit odpady přímo v místě jejich vzniku. Z komunálních odpadů se třídí především papír, plast a sklo. Ke shromažďování vytříděných složek odpadu, jak využitelných tak i nebezpečných, slouží Mezideponie tříděných odpadů v areálu JIH. Pro jednotlivé druhy odpadů jsou zde umístěny speciální shromažďovací prostředky. Svoz odpadů z jednotlivých shromažďovacích míst do Mezideponie zajišťuje LP svými pracovníky. Z Mezideponie jsou odpady odváženy externími specializovanými firmami k dalšímu využití nebo konečnému odstranění. Produkované komunální odpady jsou odváženy svozovou firmou přímo ze sběrových nádob rozmístěných u jednotlivých objektů a na komunikacích ve veřejných prostorách letiště využívaných cestujícími (parkoviště apod.).

V Terminálu 1 a 2 je problematika odpadového hospodářství řešena převážně prostřednictvím pytlového způsobu shromažďování odpadů. Jednotlivé druhy komunálních odpadů (papír, plast, sklo, kov, tetrapack, kuchyňský odpad a zbytkový komunální odpad) vznikající u jednotlivých producentů jsou shromažďovány do barevně rozlišených, čárovým kódem označených, plastových pytlů. Následně jsou úklidovou firmou transportovány do Centrálního skladu odpadu v suterénu terminálu. Pro maximální využití kapacity skladu je zbytkový odpad lisován a skladován ve velkokapacitních lisovacích kontejnerech a po jejich naplnění v nich přepravován k odstranění.

Letiště Praha, a. s. v rámci správy pronajímaných budov pro společnost Český aeroholding, a. s. řídí a zajišťuje v pronajímaných budovách nakládání s komunálními odpady, jichž je (vyjma kuchyňských odpadů) zároveň původcem. S ostatními druhy odpadů jsou nájemci povinni nakládat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zajistit na své náklady prostřednictvím oprávněné osoby jejich odvoz a odstranění.

Od 1. 7. 2012 jsme jako Letiště Praha, a. s. oprávněnou osobou pro podnikání v oblasti ostatních i nebezpečných odpadů.

Seznam odpadů, pro které máme jako Letiště Praha, a. s. udělen souhlas ke sběru a výkupu.

zivotni-prostredi-odpad.png