Životní prostředí
Udržitelnost a ESG

Odpadové hospodářství

Hlavním cílem odpadového hospodářství na Letišti Praha jsou spokojení cestující, kterým jsou v souladu s moderními trendy nabídnuty nejen možnosti třídění jednotlivých složek vznikajících komunálních odpadů, ale i zapojení do různých environmentálních programů, např. Plasty už neletí, který podporuje omezování používání jednorázových plastů.   

V oblasti odpadového hospodářství Letiště Praha dlouhodobě usiluje o dodržování správné hierarchie nakládání s odpady. Prioritou je především předcházení vzniku odpadů. Velkou pozornost věnujeme cirkulárnímu hospodářství. Usilujeme o to, aby se z odpadu stala surovina, a podporujeme používání snadno opravitelných výrobků s dlouhou životností. 

Při provozu letištních terminálů a dalších provozních budov je zajištěno třídění komunálních odpadů na využitelné druhy: papír, plast, sklo, kovy, bioodpad a směsný komunální odpad. Prostory využívané cestujícími jsou vybaveny odpadkovými koši na výše uvedené druhy odpadů. 

V Terminálu 1 a 2 je problematika odpadového hospodářství řešena primárně prostřednictvím úklidových firem provádějících transport odpadů od cestujících do Centrálního skladu odpadu v suterénu terminálů. Pro maximální využití kapacity skladů jsou zde vytříděné složky odpadu lisovány ve velkokapacitních lisovacích kontejnerech. Lisovací kontejnery jsou po jejich naplnění přepravovány zejména k dalšímu využití. V případě směsného komunálního odpadu se rovněž snažíme o jeho další využití, a to k výrobě energie v externím zařízení pro energetické využití odpadů. 

Ke standardním tříděným složkám odpadů se v rámci provozu terminálů přidávají ještě další specifické druhy odpadu, a to nepropuštěné zásilky masa, mléka, masných a mléčných výrobků, nepropuštěné zásilky rostlinného původu a také zadržené gely a tekutiny, které vznikají v rámci celní kontroly. 

K zajištění řádného odpadového hospodářství v rámci provozních budov skupiny Letiště Praha se přidává oddělené shromažďování dalších druhů vznikajících odpadů, a to i nebezpečných. Při shromažďování, dopravě a následném meziskladování nebezpečných odpadů je kladen důraz na jejich jednoznačné označení a bezpečné zacházení dle konkrétních nebezpečných vlastností těchto odpadů. 

Soustřeďování zejména technologických odpadů z areálu letiště včetně odpadů od smluvních partnerů probíhá na Mezideponii tříděných odpadů. Účelem Mezideponie je také zajištění ekonomičnosti přepravy odpadů maximálním vytížením přepravních kapacit vlastního vozového parku a nákladní techniky oprávněných osob přebírajících odpad. 

Letiště Praha zajišťuje pro své obchodní partnery a dceřiné společnosti komplexní odpadové hospodářství zahrnující nejen všechny činnosti související s nakládáním s odpady, ale také vhodným managementem odpadového hospodářství zapojuje partnery do svých cílů na letišti.    

Součástí zajištění služeb v odpadovém hospodářství je i sběr výrobků s ukončenou životností (elektrozařízení, baterie, akumulátory, svítidla a pneumatiky), jejich shromažďování a následné předání Kolektivním systémům dle příslušné komodity v souladu s principy cirkulárního hospodářství.  

Seznam odpadů, pro které máme jako Letiště Praha, a. s. udělen souhlas ke sběru a výkupu.