Environment
Environment

Monitoring the Impact of Operations

Notice

Current Information and Recommendation for Passengers:

Information on the airport's protective measures, prevention, testing and other important information for travelling can be found HERE.

ALERT: According to the Czech Government regulation, please wear a FFP2 respirator when inside the airport. Thank you for protecting yourselves and those around you.

If you are flying from Prague, you can travel to the airport through different districts of the Czech Republic based on the exception for travelling outside the country. However, you must present an official form by the Czech Ministry of Interior together with a flight ticket reservation, a boarding pass or a confirmation of accommodation.

We ask passengers flying to Amsterdam who wish to undergo a mandatory antigen test to arrive at the airport at least three (3) hours before their scheduled departure. More information HERE.

To review all conditions to travel to the Czech Republic, please visit the Ministry of Interior of the Czech Republic’s website.

Prague Airport, in compliance with legal requirements, monitors the influence of Václav Havel Airport Prague operations on individual components of the environment to avoid pollution and to reduce the impact of its activities on air, water and soil quality, etc.

Groundwater Monitoring

Regular borehole sample testing is performed to ensure groundwater quality monitoring. It takes place from 2 to 4 times a year, based on the importance of the location.  A specialized hydrogeological company collects groundwater samples and performs their laboratory analysis.

Oil concentrations are primarily monitored in the samples. At selected hydrogeological boreholes, chlorinated hydrocarbon concentrations are also monitored. Results of groundwater quality monitoring are always included in the annual report, submitted to state administrative bodies.

Selected hydrogeological boreholes located in the immediate proximity of the Central Aviation Fuel Storage Area outside the village of Kněževes were equipped with a modern automated monitoring system which takes readings of underground water levels and checks the presence of oil traces on the borehole water surface. The system installation was fully in line with the requirements of the Water Act and its implementing regulations.

Surface Water Monitoring

Surface water monitoring helps us thoroughly evaluate the impact of airport operations on the ecology of the Kopaninský and Únětický streams. Evaluations are done of both the chemical composition of the streams, using water and sediment samples, and the biological and ecological status of the streams, based on monitoring the organisms present and biological build-up.

Air Quality Monitoring

Prague Airport:

 • takes regular measurements of selected pollution sources to monitor whether air protection limits set by law are met
 • measures air quality at the airport and in its surrounding areas
 • reviews aircraft emission reports at the airport and in its surrounding areas

Results to date show no values in excess of the legal pollution limits.

We also monitor the emissions produced during individual flight phases – approach, landing, taxing and take-off (i.e. the LTO cycle).

Fruit and Crop Monitoring

Working with the Institute of Chemical Technology, Prague, we monitor fruit and agricultural production. Apples, wheat, strawberry leaves and permanent grasslands have been selected as appropriate samples reflecting the potential risks to the human food chain and animals.

The content of heavy metals and organic residues in the samples is tested. Results have confirmed that the collected samples comply with the requirements set forth for baby formula.

The resulting yearly monitoring summary is sent to villages and municipalities of the samples origin.

Soil and Subsoil Monitoring

As a part of preparatory steps for investment activities, samples of soils and subsoils are collected at selected locations around airport premises and in the take-off and landing corridors.

Soil and subsoil analyses have proven that long-term airport operations have not had any harmful influence on the quality of soil at the airport or in its surrounding areas (within the scope of monitored pollutants).

Více informací zde

PFAS látky v průmyslové výrobě, službách a dopravě

Co jsou to PFAS látky

 • Jedná se o skupinu perfluoroalkylovaných součenin, zejména perfluorooktansulfonát (PFOS), kyselinu perfluoroktanovou (PFOA), a další (celkem více než 4 700 látek)
 • V případě PFOS a PFOA se jedná o synteticky vyráběné chemikálie, které byly v minulosti hojně využívané v celé řadě odvětví, při záchraně lidských životů při požárech a rovněž v obalech na potraviny a spotřebním zboží
 • Rozbory krve ukázaly, že prakticky všichni máme malé množství těchto látek v krvi vzhledem k jejich přítomnosti v celé řadě produktů včetně produktů přicházejících do kontaktu s potravinami
 • Látky se bohužel pomalu rozkládají a přetrvávají až desítky let v životním prostředí
 • Některé z nich (PFOS a PFOA) se dostaly na seznam zakázaných látek pro výrobu široké škály produktů (Stockholmská úmluva a Směrnice EU), ovšem náhrady za ně jsou často opět PFAS látky nedostatečně prozkoumané z hlediska jejich dopadů na lidské zdraví. Do roku 2011 bylo využití nejznámější látky PFOS běžné a naprosto v souladu s legislativou

Kde se PFAS látky nacházely

 • Potravinové obaly (obsah až 11,5 %) – ochrana proti vlhkosti, nejčastěji obaly na popcorn, máslo apod.
 • Teflon na výrobu nepřilnavého kuchyňského nádobí
 • Gore-Tex – voděodolná vrstva outdoor oblečení a obuvi, ale vyžití i v jiných textilních materiálech
 • Lyžařské vosky
 • Vosky a čisticí prostředky na podlahy
 • Aditiva v barvách
 • Aktivní složky biocidů
 • Hydraulické kapaliny v letectví
 • Hasební pěny
 • Elektrotechnika a fotografický průmysl jako zpomalovače hoření

Použití PFAS látek v letectví

 • Hydraulické kapaliny
 • Hasební pěny

 

 • Rovněž Letiště Praha využívalo do roku 2011 v souladu s tehdejší platnou legislativou zejména hasební pěny s obsahem PFAS.
 • V současné sobě věnuje letiště jako společnost odpovědná k životnímu prostředí nemalé prostředky na monitoring výskytu PFAS látek v povrchových a podzemních vodách, zemině a rostlinách.

V důsledku využívání hasebních pěn s obsahem PFAS látek v minulosti se mohou v podzemních vodách areálu letiště a jeho nejbližšího okolí tyto látky v minimálním množství vyskytovat. Jedná se a historickou ekologickou zátěž, která vznikla v době, kdy využití těchto látek bylo zcela legální a běžné. Jejich případný výskyt v povrchových a podzemních vodách v areálu letitě je předmětem probíhajícího monitorování a vyhodnocení rizik.   

Limitní hodnoty

Povrchová voda

V Nařízení vlády č. 401/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech jsou stanoveny limity pouze pro PFOS.

 • norma environmentální kvality pro PFOS je účinná od 22.12.2018:

Ukazatel

Značka, zkratka nebo číslo CASA)

Jednotka

Norma environmentálni kvality (NEK)B)

NEK-RPC)

NEK-NPKD)

perfluoroktansulfonová kyselina a její deriváty

PFOS
1763-23-1

μg/l

6,5x10-4 2)

36

 

Podzemní voda a zeminy

Limit není v ČR stanoven.

Pitná voda

V přípravě je nová směrnice EU pro pitnou vodu (DWD), která nově zahrnuje i PFAS látky. V návrhu jsou 2 parametry: Total PFASs s limitní koncentrací 500 ng/l a Sum PFASs (zahrnuje 20 definovaných látek včetně PFOS, PFOA, PFHxA, PFHpA, PFHxS) s limitní koncentrací 100 ng/l. 

Limitní hodnoty pro pitnou vodu jsou obecně vždy stanoveny pro nejcitlivější skupinu obyvatel, tj. pro kojence a předpokladu dlouhodobého příjmu.

Pro představu: jde o řádově o 100, resp. 500 kapek nebo také 1, resp. 5 čajových lžiček rozpuštěných v bazénu olympijských rozměrů.

 

Kroky, které učinilo Letiště Praha s cílem eliminovat rizika způsobená výskytem látek PFAS

 • Letiště v souladu s novou legislativou přestalo od roku 2011 používat hasební pěny, které by obsahovaly nadlimitní množství PFOS, resp. PFOA. Do roku 2011 byly hasební pěny používány v souladu s tehdy platnou legislativou, stejně jako v případě jiných hasičských záchranných sborů v podnicích se skladováním většího množství ropných látek.
 • Nové dodávky hasebních pěn jsou vždy testovány na obsah PFOS a PFOA nehledě na prohlášení dodavatele
 • Důkladně prověřilo všechny doposud používané chemické látky, zda neobsahují PFOS a PFOA
 • Letiště plánuje do roku 2022 provést veškerou výměnu pěnidel za pěnidla zcela bez PFAS látek (tedy i těch, jejichž použití není v současné době zakázané nebo omezené)
 • Výcvik s pěnidlem je v areálu LP zakázán. Plnohodnotný výcvik s pěnidlem, který je pro jednotku HZS stěžejní, probíhá v zahraničí ve specializovaných střediscích, kde je veškerá voda jímána a čištěna a současně se používají cvičná pěnidla.
 • Při cvičení záchranných složek probíhajících na letišti nedochází k použití hasební pěny a i při zásazích při požáru je pěna použita pouze v nezbytně nutném případě
 • Letiště plánuje investici do vybudování tréninkové plochy Hasičského záchranného sboru LP s odvodem hasebních pěn a jejich případnou recyklací
 • Provedlo monitoring výskytu PFAS látek v povrchových a podzemních vodách, zemině a rostlinách
 • Rozšířilo monitoring o okolí letiště s cílem zjistit potenciální rozsah kontaminace prostředí
 • Navázalo spolupráci s akreditovanou laboratoří pro rozbory a konzultace v oblasti výskytu látek PFAS (VŠCHT)
 • Letiště průběžně informuje o probíhajícím monitoringu Českou inspekci životního prostředí, Povodí Vltavy, MŽP a Magistrát hl. města Prahy.
 • Připravuje realizaci důkladné analýzy rizik těchto látek v areálu letiště a jeho bezprostředním okolí.

 

Letiště Praha věnuje i nadále zvýšenou pozornost možnosti výskytu látek PFAS v životním prostředí. Situaci neustále monitoruje, konzultuje s odpovědnými odbornými stáními orgány i nezávislými vědeckými institucemi. V minulosti letiště uskutečnilo několik kroků nutné k eliminaci rizik a ve svém úsilí v tomto ohledu pokračuje i nadále.

Letiště Praha je jedním z mála letišť v Evropě, které se této problematice tak širokým způsobem věnuje. Přesto, že letiště patří z pohledu rozsahu možných rizik ke spíše zanedbatelným zdrojům látek PFAS v životním prostředí, situaci nepodceňuje a intenzívně se zabývá jejím řešením.