Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

O letišti
Zpět na úvod

Struktura informací, jež jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Letiště Praha, a. s., která je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění („Zákon“) a navazující vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup („Vyhláška“).

Název společnosti/povinného subjektu

Letiště Praha, a. s.

Důvod a způsob založení

Společnost Letiště Praha, a. s., vznikla dne 1. prosince 2008 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14003. Společnost Letiště Praha, a. s., provozuje civilní mezinárodní Letiště Václava Havla Praha. Zakladatelská listina, jakož i veškeré ostatní související dokumenty jsou uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Hlavním posláním společnosti Letiště Praha, a. s., je efektivně a bezpečně provozovat mezinárodní Letiště Václava Havla Praha, pečovat o jeho růst, přispívat k trvalému rozvoji civilní letecké dopravy v České republice, udržet jeho dostupnost pro širokou veřejnost a umožňovat klientům cestovat moderním, rychlým a komfortním způsobem. Letiště Praha ve své činnosti úzce spolupracuje s Ministerstvem dopravy České republiky, Úřadem pro civilní letectví, společností Řízení letového provozu České republiky, s.p., leteckými dopravci, orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj a ostatní uživateli letiště. V neposlední řadě spolupracuje letiště také s hlavním městem Praha a obcemi ležícím v jeho blízkosti.

Organizační struktura

 • Statutárním orgánem společnosti Letiště Praha, a. s. je představenstvo.
 • Kontrolním orgánem společnosti Letiště Praha, a. s. je dozorčí rada.

Personální složení orgánů společnosti Letiště Praha, a. s. je uvedeno ve výpise z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, jež je v elektronické podobě dostupný na adrese www.justice.cz

Kontaktní spojení, IČO, DIČ a bankovní spojení

Letiště Praha, a. s.
K letišti 6/1019, Praha 6, PSČ 161 00
 • IČO: 28244532
 • DIČ: CZ699003361
 • Datová schránka: ayqexy5
 • Bankovní spojení: 801812025/2700
 • Měna: CZK
 • Jméno banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • SWIFT/BIC: BACXCZPP IBAN: CZ46 2700 0000 0008 0181 2025
 • Účel použití: Běžný platební styk, platby v CZK

Místo a způsob pro podání žádostí, návrhů, stížností či dalších podnětů (dále také jen „Podání“)

Podání je možno činit elektronicky  nebo písemně.

Letiště Praha, a. s.,
Podatelna – žádosti, návrhy, stížnosti či podněty
K letišti 1019/6, Praha 6, PSČ 161 00

Místo a způsob pro podání žádostí o informace

Podání je možno činit elektronicky nebo písemně. 

Letiště Praha, a. s.
Podatelna – žádost o informace dle zákona 106
K letišti 1019/6, Praha 6, PSČ 161 00
Opravné prostředky
 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti, žadatel podává ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí a to jeho doručením ve stanovené lhůtě na adresu povinného subjektu. Povinný subjekt odvolání postoupí nadřízenému orgánu, kterým je představenstvo společnosti Letiště Praha, a. s. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat; rozhodnutí podléhá soudnímu přezkumu.
 • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím se podává písemně nebo ústně přímo u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje jako nadřízený orgán představenstvo společnosti Letiště Praha, a. s. Pokud je stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned na místě, sepíše o ní poskytovatel písemný záznam.

Nadřízený orgán rozhodne o opravném prostředku do 15 dnů ode dne, kdy mu byly odvolání nebo stížnost předloženy. Rozhodnutí o opravném prostředku se oznámí žadateli.

Základní informace k životní situaci

Žádost se podává písemně či ústně. Pokud není na základě ústní žádosti informace žadateli poskytnuta nebo není žadatelem taková informace považována za dostačující, je nutné podat žádost písemně.
Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je adresována a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost je podána dnem, kdy ji společnost Letiště Praha, a. s. obdržela.
Žádost o informace může činit fyzická i právnická osoba.
Fyzická osoba uvede v žádosti své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu pro doručování, pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo není-li osoba k trvalému pobytu přihlášena.
Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, pokud se tato liší od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí také elektronická adresa.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si společnost Letiště Praha, a. s. vyhrazuje právo odepřít poskytování informací ve smyslu ustanovení §9 a násl. zákona.

Informací se ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací podle tohoto zákona není počítačový program. Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).

Lhůty pro vyřízení

Pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace jsou stanoveny zákonné lhůty a to dle ustanovení § 6 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Informace jsou poskytovány do 15 dnů od obdržení žádosti; ze závažných důvodů může být tato lhůta prodloužena o 10 dnů. O prodloužení lhůty a okolnostech bude žadatel informován, a to před uplynutím 15 denní lhůty.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, povinný subjekt, nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace. Zejména může povinný subjekt uvést žadateli odkaz na internetovou stránku, kde se požadovaná informace nachází.

Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Žádost musí splňovat podmínky stanovené v ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Není-li tato zákonná podmínka splněna, vyzve povinný žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. V případě, že žadatel nevyhoví této výzvě na doplnění do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí takové žádosti.

Pokud se žadatelem požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, tento žádost odloží a tuto skutečnost spolu s odůvodněním sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Opravné prostředky

Postup pro vyřizování opravných prostředků se řídí ustanovením § 16 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

ODVOLÁNÍ

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání a to do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Písemné odvolání se podává do podatelny povinného subjektu (Letiště Praha, a. s., Podatelna – žádost o informace dle zákona 106, K Letišti 6/1019, Praha 6, PSČ 16008).

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

STÍŽNOST

Na postup při vyřizování žádosti může žadatel u povinného subjektu podat stížnost. V souladu se zákonnou úpravou může stížnost podat žadatel, který:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (tj. povinnost odkázat na zveřejněnou informaci),
 • kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost může žadatel podat písemně nebo ústně; pokud je stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost žadatel podává u povinného subjektu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je představenstvo společnosti Letiště Praha, a. s.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle § 16a odst. 1 písm. d) (stížnost vztahující se k výši úhrady za poskytnutí informací) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Rozhodnutí se oznamuje žadateli a povinnému subjektu.

Právní předpis upravující postupy v oblasti žádání a poskytování informací Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Relevantní často užívané právní předpisy

 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění