News for Our Neighbours

For Our Neighbours
For Our Neighbours

We consider open communication to be the basis for fostering mutual trust. We feel the need to regularly inform our neighbours of all matters of importance. For this purpose, we use various methods of sharing information, namely an electronic newsletter, a printed bulletin, websites, regular meetings with representatives of municipalities and city districts, informative and fun afternoons for residents of surrounding areas, and many others.

Aktuality
aktuality-sousede

Monitoring podzemních vod v okolí letiště

Letiště Praha provedlo u vybraných studní v přímém sousedství letiště (lokality Na Padesátníku, Kněževes, Přední Kopanina) monitoring kvality podzemních vod. Zatím nemáme finální výsledky, nicméně testování naznačuje přítomnost látek PFAS ve většině vzorkovaných studní. Jedná se o látky, které byly v minulosti hojně používané po celém světě v průmyslu a ve spotřebních výrobcích. V současnosti se od jejich používání z důvodu zdravotních rizik upouští.

Vzhledem k velmi nízkým obsahům zjišťovaných látek (pracujeme s ng/l) je pro získání ověřených a správných dat ve vybraných lokalitách nezbytné vzorkování zopakovat. Jde o běžně používaný postup. A v současnosti probíhá druhé kolo vzorkován.

Z důvodu předběžné opatrnosti doporučujeme v lokalitách Na Padesátníku, Kněževes, Přední Kopanina v rámci prevence používat k pitným účelům vodu z jiného zdroje (veřejného vodovodu) či vodu balenou.

Všichni majitelé testovaných studní, stejně i starostové dotčených lokalit, byli o tomto informováni.

 

Informace o prováděném monitoringu a látkách PFAS

Důvody prováděného monitoringu kvality pozemních vod

Monitoring je zaměřen na hodnocení vlivu historického používání hasebních pěn v areálu Letiště Praha při zásazích a výcviku hasičů. Sledován je výskyt mikropolutantů ze skupiny PFAS (Perfluorované a polyfluorované alkylované sloučeniny). Jde o látky, které se vyskytují v prostředí ve velmi malém množství (sledujeme nanogramy/l, tj. 10-9 nebo také 1/1 000 000 000), u kterých se s vývojem poznání a jejich širokým používáním v celé řadě odvětví přichází na jejich negativní vlastnosti a z tohoto důvodu se postupně legislativně omezují.  Problematika těchto látek se dostává do povědomí veřejnosti teprve v posledních letech a jejich výskyt a chování jsou v současnosti předmětem mnoha odborných studií.

Přestože limitní hodnoty pro tyto látky v pitné vodě prozatím ještě nejsou v ČR v platnosti (v platnost nastoupí v roce 2026), Letiště Praha se jako jedna z prvních společností v ČR zaměřilo i na sledování těchto látek a rozšířilo monitoring rovněž o nejbližší okolí letiště.

Co jsou PFAS látky

PFAS látky jsou široce používány v průmyslu a ve spotřebních výrobcích po celém světě od 40. let 20. století díky svým vlastnostem jako je nelepivost, odpuzování vody i odolnost vůči mastnotě. Spektrum použití PFAS látek je natolik široké, že není možné se jejich expozici zcela vyhnout. Lidé jim mohou být vystaveni každý den, například ze spotřebních produktů používaných v domácnosti, na pracovišti nebo z jídla. Materiály z PFAS jsou nebo byly běžně součástí nepřilnavého nádobí, oblečení s funkční membránou, jednorázových obalů na potraviny, lyžařských vosků apod. Mezi hlavní průmyslová odvětví, v nichž se PFAS používaly nebo stále používají, patří obranný průmysl, automobilový průmysl, letectví, materiály přicházející do styku s potravinami, textil, kůže a oděvy, stavební výrobky a výrobky pro domácnost, elektronika, hasicí technika, potravinářství a zdravotnické výrobky.

V minulosti byly hasební pěny s obsahem PFAS požadovaným standardem na letištích (pěnidlo splňující požadavky ICAO), který zajištoval v případě požáru bezpečnou ochranu osob a majetku. Za PFAS látky neexistovala v minulosti náhrada. Teprve v posledních letech po postupném omezování těchto látek souvisejícím s vývojem poznání jsou na trhu k dispozici účinné náhrady, které umožňují přechod na pěnidla bez PFAS látek. 

Znečištění PFAS je globální problematikou, se kterou se zabývají prakticky ve všech vyspělých částech světa.

Spolupráce s odbornými institucemi

Problematiku PFAS řešíme ve spolupráci s MŽP, ČIŽP, Povodím Vltavy, Státním zdravotním ústavem
a dalšími dotčenými orgány státní správy. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem jsou hodnoceny výsledky monitoringu vody ze studní pro různé způsoby užívání vody.

Kdy budou známy výsledky

Výsledky budou zpracovávány po lokalitách, získaná data konzultována s odpovědnými úřady tak, abychom měli k dispozici nejen naměřené hodnoty, ale také jejich odborné nezávislé vyhodnocení.

Všem majitelům monitorovaných studní poskytneme kompletní výsledky vzorkování, jejich vyhodnocení s ohledem na způsob užití vody a doporučení dalšího postupu.

Předpoklad celkového vyhodnocení je do konce června 2024.

Postup Letiště Praha (dále jen LP) ohledně problematiky výskytu látek PFAS

  • LP od doby zákazu PFOS a následně PFOA nenakupovalo a nepoužívalo hasební pěny
    s obsahem těchto látek. Nové dodávky se testují na obsah PFOS a PFOA.
  • Výcvik s pěnidlem je v areálu LP zakázán. Plnohodnotný výcvik s pěnidlem, který je pro jednotku HZS stěžejní, probíhá v zahraničí ve specializovaných střediscích, kde je veškerá voda jímána a čištěna a současně se používají cvičná pěnidla.
  • Při cvičení záchranných složek probíhajících na LP nedochází k použití hasební pěny, při zásazích při požáru je pěna použita pouze v nezbytně nutném případě.
  • LP realizuje pravidelný monitoring vod a doprůzkum v areálu letiště a okolí.

Realizuje aktivní provozní a investiční opatření ke snížení znečištění.

  • Letiště podporuje, spolupracuje a umožňuje realizaci výzkumných projektů řešících problematiku PFAS látek (sanace, vodárenské aplikace)
  • LP situaci neustále monitoruje, konzultuje s odpovědnými odbornými stáními orgány i nezávislými vědeckými institucemi.

Jak k této problematice přistupují jiná letiště v Evropě a ve světě  

Ostatní letiště, kde byl výskyt PFAS potvrzen, řeší tuto problematiku obdobně jako Letiště Praha. Tedy v prvé řadě jde o monitoring výskytu polutantů, určení ohnisek, provedení analýz a následně realizace konkrétních opatření. V této fázi je nyní i Letiště Praha.   

Jaké jsou požadavky na obsah PFAS látek ve vodě

Limitní hodnoty pro obsah PFAS v pitné vodě pro veřejné zásobování jsou dle aktualizované vyhlášky č. 252/2004 Sb. závazné od ledna roku 2026. Do této doby mají provozovatelé povinnost obsah PFAS pouze monitorovat.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) zpracoval pro nás vyhodnocení předběžných výsledků z monitoringu podzemní vody a stanovil rovněž doporučené limitní hodnoty pro jednotlivé způsoby využívání.

Prevence zdravotních rizik

K expozici dochází především orální cestou, cesta dermální či inhalační je minoritní.  Tedy PFAS látky se mohou do těla dostat hlavně vypitím vody nebo konzumací potravin s obsahem PFAS látek. Přenos přes kůži, nebo vdechováním je minimální a nepřestavuje významné riziko. 

Používání vody s obsahem PFAS látek k mytí rukou (dermální kontakt) nepředstavuje zdravotní riziko.

Použití vody na mytí nádobí, tedy prostředků a ploch přicházejících do styku s potravinami stejně jako mytí rukou nepředstavuje zdravotní riziko.

Stanovené limitní hodnoty jsou na straně bezpečnosti, tedy bezpečné koncentrace. PFAS látky nemají akutní účinek, rizikové je dlouhodobé působení.

Převaření vody nesnižuje obsah PFAS látek.

Možnost dotazů: sousede@prg.aero

Together Printed Bulletin
Together

In 2008, Prague Airport started publishing its TOGETHER printed bulletin for residents of airport surrounding municipalities and Prague city districts. The goal is to inform the closest neighbours about activities at Václav Havel Airport Prague, job opportunities, and scheduled events.

Download the TOGETHER printed bulletin last issue

Electronic Newsletter
Newsletter

Our newsletters bring up-to-date information to their readers every month. Subscriptions are available via the airport’s website below

Subscribe to receive the monthly newsletter for nearby locations