Provoz na letišti

Drony a problematika jejich provozu v okolí letiště

Vítejte na stránkách Letiště Praha věnovaných tématice bezpilotních letadel neboli DRONŮ a jejich provozování v okolí Letiště Praha.

V blízkosti letiště se dopravní letouny nacházejí v nejrizikovější fázi letu, kterou jsou vzlet a přistání. Pro zachování bezpečného provozu civilní letecké dopravy je zapotřebí regulovat provoz dronů, jako nového účastníka pohybu ve vzdušném prostoru. Je nutné si také uvědomit, že při provozu dronu v okolí letiště se pohybujete v řízeném vzdušném prostoru.

Pokud chcete létat s dronem v okolí letiště bezpečně, stačí si zapamatovat pár jednoduchých pravidel:

 • Létejte s dronem ve vzdálenosti větší než je 5,5 km od vztažného bodu letiště (50 06 03 N, 014 15 36 E)
  – viz. obrázek č. 1
 • Pokud se nacházíte v řízeném okrsku letiště (CTR LKPR) létejte maximálně do výšky 100 metrů nad zemí

Obrázek č. 1

cedule_no_drone_zone_800x450.jpg

Pro bezpečné létání s DRONEM je zapotřebí znát dělení vzdušného prostoru. Pokud nevíte co je řízený okrsek letiště a nejste si v oblasti dělení vzdušného prostoru jistí, využijte následující pomocníky:

Jestli si nejste jisti, jak vysoko můžete létat a nedaří se vám určit, zda nezasahujete do ochranných pásem letiště, ohlídejte si, aby maximální výška vašeho letu nepřesáhla výšku okolní zástavby.

Existují případy, kdy při dodržení konkrétních podmínek je možné s dronem létat i ve vzdálenosti menší než je 5,5 km od vztažného bodu letiště, popřípadě i výše než 100 metrů nad zemí v prostoru CTR. Detailní popis těchto případů a podmínek vysvětlený pomocí přehledného diagramu naleznete na stránkách Řízení letového provozu ČR.

V případě žádosti o povolení letu v blízkosti letiště dle podmínek OOP (Opatření obecné povahy vydaného ÚCL dne 30.12.2020) může své žádosti zasílat přes náš formulář.

Žádost o let UAS v CTR LKPR

Stanovisko k Vaši žádosti vydáváme obvykle do tři pracovních dnů.

V případě porušení předpisů se vystavujete pokutě až do výše 5 000 000 Kč! Pro nahlášení podezřelého dronu prosím kontaktujte Bezpečnostní dispečink Letiště Praha na čísle 220 111 000.

Komiks drony č.1

Pojmy

Slovo DRON používáme jakou souhrnný pojem pro všechna létající zařízení bez pilota na palubě. Výraz dron v našem pojetí zahrnuje všechny odborné pojmy používané v legislativě, jako jsou bezpilotní letadlo (UAV), bezpilotní systém (UAS) či model letadla.

Vždy při provozu dronů dodržujte následující :

Létejte bezpečně

Létejte bezpečně a dodržujte pravidla

Respektujte soukromí

Respektujte soukromí ostatních

Buďte pojištění

Létejte zodpovědně a buďte pojištění

Legislativa

Od 31. 12. 2020 platí nová evropská pravidla pro provoz dronů. Díky tomu dochází k harmonizaci pravidel provozu dronů ve všech členských státech EU. Nová legislativa se týká všech bezpilotních systémů (dronů) včetně leteckých modelů.

Rovněž očekáváme také vydání novely zákona o civilním letectví č. 49/1997 Sb., která ve značné míře obsahuje právě zapracování nové regulace provozu dronů.

Povinná registrace

Nejvýznamnější změnou pro leteckou veřejnost je bezesporu povinná registrace provozovatelů dronů. Registrace probíhá ne webových stránkách ÚCL - https://dron.caa.cz/. Neregistruje se samotný dron ale jeho provozovatel. Po registraci provozovatel získá registrační číslo provozovatele, kterým je povinen označit všechny jím provozované drony. Kromě provozovatelů se také musí registrovat všichni dálkově řídící piloti dronů. Ti musí nově absolvovat povinný výcvik a musí prokázat získané znalosti bezpečného provozu dronů složením online zkoušky.

Registrace není povinná pouze pro ty provozovatele, jejichž dron váží méně než 250 g a:

 • nemá kameru nebo jiný senzor schopný zaznamenávat osobní údaje
 • jedná se o hračku. Tím je míněn dron, který byl již předem vyvinut jako zařízení určené k hraní dětí do 14 let, byl identifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES.

Pravidla provozu

Další významnou změnou je nová kategorizace provozu dronů, popsaná v následující kapitole a s tím spojená samotná pravidla provozu dronů. Konkrétní požadavky pro jednotlivé kategorie a podkategorie provozu dronů uvádí příslušná evropská nařízení, kterými jsou například nařízení Komise (EU) č. 2019/947 a č. 2019/945.

Mění se maximální výška bezpečného provozu dronů a to na 120 metrů. Během provozu dronu musí mít pilot neustálý vizuální kontakt s dronem, musí mít přehled o aktuální situaci v okolí a musí dbát na zajištění bezpečí nejen sebe, ale také ostatních osob a majetku na zemi.

Je zakázáno, nebo je omezeno létat v blízkosti letišť, v ochranných pásmech a jiných prostorech nově definovaných jako zeměpisné zóny. Bližší popis těchto zón najdete v následujících kapitolách.

Povinností všech pilotů dronů je vždy dát přednost a vyhnout se pilotovanému leteckému provozu.

Kategorizace provozu dronů

Evropská legislativa přichází s novým přístupem kategorizace dronů. Místo účelu využití dronů se zaměřuje především na rizikovost provozu. Na základě tohoto přístupu byly definovány 3 nové kategorie provozu dronů:

 • Otevřená kategorie (OPEN)
 • Specifická kategorie (SPECIFIC)
 • Certifikovaná kategorie (CERTIFIED)

Otevřená kategorie (OPEN)

U této kategorie očekáváme nejnižší riziko provozu, proto u nich není vyžadováno předchozí povolení příslušného úřadu nebo prohlášení.

Při definování konkrétních pravidel v kategorii open se používá dělení na další 3 podkategorie A1, A2, A3. V těch jsou dále specifikovány provozní omezení, požadavky na dálkově řídící piloty a technické požadavky na bezpilotní systém.

Dále potřebujete pro definování konkrétních pravidel létání se svým dronem znát třídu bezpilotního systému. Ty se dělí na C0, C1, C2, C3, C4.

Obrázek č. 2 Drony v otevřené kategorii

Obrázek č. 3

Pravidla pro létání s drony

Tabulky a obrázky jsou převzaty ze stránek ŘLP - https://letejtezodpovedne.cz/legislativa/jak_letame_nyni/kategorizace_provozu?clid=150

Podrobné seznamy podmínek létání a parametrů letadel v kategorii OPEN

Otevřená kategorie – provozní omezení

A1

 • pro letadla třídy C0, C1 nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 250 g a s maximální provozní rychlostí nižší než 19 m/s;
 • letadla třídy C1 nesmí přelétávat nad shromážděními osob a pilot musí důvodně předpokládat, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou;
 • ostatní letadla v kategorii A1 se pouze musí vyhnout přelétávání nad shromážděními osob;
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, pro C1 navíc absolvoval on-line kurz a zkoušku.

A2

 • pro letadla třídy C2;
 • udržení bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 30 metrů od nezapojených osob (lze snížit až na 5 m při nízkorychlostním režimu letu);
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, absolvoval on-line kurz a zkoušku, podal prohlášení o praktickém výcviku a složil další rozšířenou zkoušku z teorie.

A3

 • pro letadla třídy C2, C3, C4 nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 25 kg;
 • udržení horizontální vzdálenosti alespoň 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí a za letu v prostoru, kde pilot důvodně předpokládá, že nebudou ohroženy do provozu nezapojené osoby;
 • pilot absolvoval on-line kurz a zkoušku.
Třídy UAS v otevřené kategorii provozu:

parametry

C0

C1

C2

C3

C4 (modely)

maximální vzletová hmotnost

< 250 g

< 900 g nebo < 80 J (dopadová energie)

< 4 kg

< 25 kg a 3 m

< 25 kg

maximální provozní rychlost

< 19 m/s

< 19 m/s

nastavitelné < 3 m/s (kr.letounů)

ne

ne

maximální výška letu nad zemí

< 120 m AGL

< 120 m AGL

< 120 m AGL

< 120 m AGL

ne

pohon - omezení

elektro < 24 V

elektro < 24 V

elektro < 48 V

elektro < 48 V

ne

follow-me režim

< 50 m

< 50 m

ne

ne

ne

failsafe systém

ne

ano

ano (kr.upoutaných)

ano (kr.upoutaných)

jen přednastavená poloha, zákaz automatického letu

upoutaný provoz

ne

ne

lanko < 50 m

lanko < 50 m

ne

zabezpečený řídící a kontrolní spoj

ne

ne

ano (kr.upoutaných)

ano (kr.upoutaných)

ne

limitovaná hlučnost

ne

< 85 dB (kr.letounů)

< 97 dB dle MTOM (kr.letounů)

ne, jen povinný štítek (kr.letounů)

ne

sériové číslo

ne

ano

ano

ano

ne

identifikace za letu

ne

ano
(sér.č., reg.č.provozovatele, poloha, výška, traťový úhel a rychlost a poloha pilota nebo místa vzletu)

ano (kr.upoutaných)
(sér.č., reg.č.provozovatele, poloha, výška, traťový úhel a rychlost a poloha pilota nebo místa vzletu)

ne

geo-awareness

ne

ano (upozornění pilota na omezené prostory)

ne

indikace nízkého stavu baterie

ne

ano

ano

ano

ne

světla pro řiditelnost a odlišení

ne

ano

ano

ano

ne

uživatelská příručka

ano

ano

ano

ano

ano

informační leták EASA

ano

ano

ano

ano

ano

Zdroj: www.letejtezodpovedne.cz

Specifická kategorie (SPECIFIC)

Kategorie se středním rizikem provozu je určena pro provozovatele, kteří potřebují překročit některé s definovaných limitů otevřené kategorie. Díky vyšší rizikovosti provozu je v této kategorii vyžadováno povolení příslušného úřadu vydáno na základě vypracované analýzy rizikovosti provozu tzv. „SORA“ (Specific Operations Risk Assessment) ze strany provozovatele.

Riziko provozu dronů ve specifické kategorii může být zmírněno v případě, kdy technické vybavení dronu a schopnosti pilota budou v souladu s jedním z následujících dokumentů:

 • Standardní scénář (Standard scenario – STS)
 • Osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému (Light UAS operator Certificate – LUC)
 • Oprávnění k provozu vydané Úřadem

Certifikovaná kategorie (CERTIFIED)

Certifikovaná kategorie je kategorie s nejvyššími požadavky na provozovatele dronu. Důvodem je vysoké riziko provozu dronů v této kategorii. Pro provoz dronu v této kategorii musí projít certifikací jak bezpilotní systém tak také provozovatel i pilot bezpilotního letadla.

Zeměpisné zóny (Geo zóny)

S novou evropskou legislativou přichází také povinnost zveřejňování zeměpisných zón. Evropská legislativa nechává v pravomoci jednotlivých členských států stanovení takzvaných „Geo zón“, v češtině označovaných jako zeměpisné zóny. Jedná s o oblasti, ve kterých bude provoz dronů zakázán, či povolen pouze za dodržení stanovených podmínek.

Každý členský stát by měl od 31. 12. 2020 vydefinovat a publikovat tyto zeměpisné zóny.

Popis GEO ZÓN definovaných v ČR od 31.12.2022 je publikován na webových stránkách ÚCL nebo na webu letejtezodpovedne.cz

Co se týká provozu dronů v okolí letišť, zůstanou pravidla prozatím v zásadě zachována. K pochopení, objasnění a bezpečnému provozu dronů v okolí letišť výrazně napomáhá nový nástroj DronView. Tento nástroj slouží primárně pro seznámení se s uspořádáním vzdušného prostoru České republiky a pro plánování letu v části prostoru, kde je možný provoz bezpilotních letadel. Jedná se o nástroj, který digitálním způsobem znázorňuje průběh Ochranných pásem, které mnozí uživatelé ani neví, že vůbec existují a jejich přesný průběh kolem letišť není snadno zjistitelný. ŘLP ČR, s. p. proto zpracoval kolem všech 10 řízených letišť (obklopených prostorem CTR) mapovou vrstvu „Grid“ (kterou lze zapnout v DronView tlačítkem vlevo nahoře), zobrazující mřížku s maximálními výškami nad zemí pro každý její segment (tzv. grid o rozměrech cca 600x900 m), při jejichž dodržení nedojde k narušení předmětných OP.