Sociální odpovědnost

Udržitelnost a ESG
Udržitelnost a ESG

Rovné zacházení a zodpovědný zaměstnavatel (S)

Cíle do roku 2030: 

 • Rozšiřování preventivních programů o iniciativy na podporu wellbeingu.
 • Koncepční proškolování zaměstnanců s důrazem na rozvoj v klíčových oblastech 21. století. 
 • Zvyšování podílu nových zaměstnanců formou doporučení od stávajících zaměstnanců. 
 • Udržení počtu pracovních úrazů pod celorepublikovým průměrem.
 • Podporování finanční stability zaměstnanců.
Přístup k zaměstnancům

Letištní průmysl čelí celosvětovým vlivům, trendům a příležitostem. Neustále je třeba řešit řadu výzev, pro jejichž realizaci a naplnění bude nezbytné disponovat nejenom špičkovými technologiemi, ale také – a v některých případech zejména – kvalifikovaným a angažovaným personálem. Aby Letiště Praha (LP) takovými zaměstnanci disponovalo, je nezbytná dlouhodobá spolupráce postavená na důvěře, respektu, otevřené komunikaci a rovných příležitostech. Odpovědnost a transparentnost jsou dvě z klíčových hodnot LP. Jen taková firemní kultura, kde jsou všechny tyto hodnoty naplňovány, umožňuje a podporuje dlouhodobý rozvoj a růst každého jednotlivce, což se nakonec promítne ve službě poskytované na světové úrovni a odrazí se v následných komerčních výsledcích. 

V oblasti odměňování a benefitů se LP řídí základními principy interní spravedlnosti a externí konkurenceschopnosti Rovné zacházení je v této oblasti samozřejmostí, je zcela nepřípustné, aby za shodnou práci a stejný výkon byli různí zaměstnanci odměňování rozdílně. Dodržování těchto zásad pravidelně kontrolujeme prostřednictvím interních i externích auditů a porovnáváním dat ze mzdových průzkumů 

Péče o zdraví zaměstnanců

Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců 

Péči o zdraví a fyzickou kondici zaměstnanců se Letiště Praha (LP) věnuje dlouhodobě. Za pomoci komplexního systému BOZP, periodických školení a pestré škály benefitů a péče podporující zdraví zaměstnanců, se LP daří trvale udržovat počet pracovních úrazů pod celorepublikovým průměrem. 

Kromě dotace do Cafeterie pro tyto účely mají zaměstnanci k dispozici služby interních masérů, pravidelně se mohou účastnit Dnů zdraví a specializovaných workshopů se zaměřením na zdravý životní styl. Ve firmě jsou pořádány sportovní akce věnované rozvoji konkrétních sportů, jako je běh, plavání, cyklistika, jóga apod., včetně služeb odborných trenérů. Samozřejmostí, kterou naši zaměstnanci rádi využívají, jsou společností hrazené registrace na celostátně organizované sportovní soutěže. Pro děti zaměstnanců nabízíme místa v mateřské škole. Nově v rámci podpory zdravého životního stylu zaměstnancům v restauracích poskytujeme speciální nabídku minimálně jednoho pokrmu s energetickou hodnotou cca 2500 kJ s vyváženým obsahem bílkovin, tuků a sacharidů.  

Dlouhodobě pomáháme zaměstnancům, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci a to zejména formou bezúročných půjček či finančního daru. Od léta 2022 je za účelem prevence rizik a ochrany zdraví zaměstnanců včetně prevence stresu spuštěna speciální externí prémiová konzultační služba ELA-osobní poradce, která je k dispozici všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitnou v komplikované životní situaci. Programem ELA-osobní poradce poskytuje letiště nadstandardní péči svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, s výrazným pozitivním dopadem do soukromého života awell-beingu zaměstnanců. 

Podpora bývalých zaměstnanců v důchodu  

Péče o bývalé zaměstnance LP a jejich kvalitu života po odchodu do důchodového věku je pro nás závazkem i nenahraditelným benefitem v rámci propojování generací nejen při aktivitách spolupráce se školami. Bývalým zaměstnancům poskytujeme zvýhodněné stravování v zaměstnaneckých restauracích, a ještě dva roky po odchodu do důchodu poskytujeme zaměstnancům dotaci do Cafeterie. Podporujeme Klub důchodců Českých aerolinií, který historicky sdružuje bývalé zaměstnance LP. Se členy klubu důchodců spolupracujeme na projektech zaměřených na předávání zkušeností a uchování tradic českého letectví. 

Více informací k aktivity a benefitům na podporu zdraví zaměstnanců naleznete na našich kariérních stránkách.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

V oblasti vzdělávání a rozvoje se na Letišti Praha (LP) soustředíme primárně na posilování odbornosti a budování know-how v oblasti leteckého průmyslu. Podporujeme platformu interního lektorství, a tím zvyšujeme aktivní zapojení samotných zaměstnanců do procesu vzdělávání dle principu samoučící se organizace. Poskytujeme zaměstnancům interně i externě vedené celodenní semináře, inspirativní přednášky či školení, jejichž náplň odpovídá rozvojovým potřebám jednotlivých organizačních jednotek. Nedílnou součástí rozvoje jsou i kvalifikační kurzy, kterými zajišťujeme zachování kvalifikace jednotlivých zaměstnanců na specifických pozicích. Celá oblast vzdělávání nabízí pestrou paletu podob rozvoje včetně využití on-line prostředí a nejmodernějších forem, jako jsou např. videotréninky, webináře, streamování, podcasty, e-learning. Nově pracujeme na implementaci virtuální reality jako školící platformy. 

Na LP se dále zaměřujeme na realizaci specifických programů pro klíčové skupiny zaměstnanců, jako jsou talenti, studenti a manažerská populace. Tyto programy jsou ušité na míru dle potřeb těchto zaměstnaneckých skupin. Ideu podpory klíčových zaměstnanců podporuje i program Mezifiremní mentoring, jehož jsme součástí, a který účastníkům přináší příležitost sdílet myšlenky, pracovní přístup, zkušenosti a čerpat inspiraci mimo hranice vlastní společnosti. 

Zaměstnanci LP jsou též zapojeni do unikátního projektu rozvoje digitální gramotnosti a efektivního využívání digitálních nástrojů pro práci. Celý projekt má významnou úspěšnost také díky komunitě interních ambasadorů, nositelů digitálního know-how, jejichž rolí je udržování technické úrovně kolegů při práci s digitálními technologiemi. Neméně významný je pak projekt CX, v rámci něhož jsou rozvojové aktivity cílené na zvyšování spokojenosti klienta a pozitivní klientskou zkušenost, tzv. client experience. 

LP dlouhodobě spolupracuje se školami a studenty v podobě povinných i nepovinných praxí, spolupráce na tématech a plnění absolventských prací, trainee programu.  

LP klade důraz na vzdělávání a školení a kontinuálně tak usiluje o rozvoj svých zaměstnanců, proto pro své zaměstnance připravuje koncepční školení s akcentem na rozvoj v klíčových oblastech 21. století jako jsou sociální dovednosti (komunikace, spolupráce, vedení lidí), řešení problémů (kreativita a kritické myšlení), technické a jazykové dovednosti, kvalifikační školení, a psychohygienu v rámci výše zmíněného CX školení zejména u pozic, které jsou v přímém kontaktu s pasažéry (školení zaměřené na práci se stresem). 

Podpora okolních komunit – chceme být dobrým sousedem (S) 

Cíle do roku 2030: 

 • Budování dobrých vztahů s okolím
 • Transparentní finanční podpora blízkého okolí
 • Nefinanční podpora blízkého okolí
 • Podpora neziskového sektoru
Odpovědný přístup k blízkému okolí

Provoz mezinárodního letiště zahrnuje široké spektrum činností s vlivem na různé zájmové skupiny a oblasti. Jako velká společnost cítíme odpovědnost ke všem zainteresovaným, nejvíce však k blízkému okolí letiště, které svým podnikáním ovlivňujeme. V rámci budování dobrých sousedských vztahů prosazujeme otevřenou komunikaci, vzájemný respekt a ochotu pomáhat. Současná dobře fungující spolupráce s okolními komunitami je založena na několika pilířích, z nichž nejdůležitější je bezesporu finanční podpora. I ostatní formy pomoci výrazně přispívají k pozitivním vztahům s okolím a naším zájmem je si tuto pozici „dobrého souseda“ udržet. 

Otevřená komunikace

Otevřená komunikace a průběžný dialog je nezbytným základem pro budování vzájemné důvěry. Cítíme se zavázáni pravdivě informovat své sousedy o všech důležitých záležitostech. K tomuto účelu využíváme různé způsoby šíření informací: elektronický newsletter, tištěný občasník, webové stránky, pravidelná setkávání se zástupci obcí a městských částí, sousedské zábavně-informační odpoledne pro obyvatele z okolí a mnohé další. 

Tištěný občastník Spolu 

Elektronický zpravodaj

 • přináší aktuální informace každý měsíc. Přihlásit se k odběru můžete zde.
 • přehled zpravodajů z minulého období

Pravidelné setkávání se zastupiteli a občany 

Účast letiště na akcích v okolí 

 • V případě zájmu, a pokud to provozní situace umožní, je možné domluvit účast letištních složek na akci v blízkém okolí. Zároveň je možné domluvit i účast zástupců letiště na zasedání zastupitelstev okolních obcí.  

 Roadshow o paralelní dráze 

 • V rámci informační kampaně k plánovanému rozvoji s důrazem na projekt paralelní dráhy navštěvujeme okolní obce a městské části.   

  Cílem je dát občanům možnost seznámit se s plány dalšího rozvoje letiště a získat všechny dostupné informace. Pro zájemce máme k dispozici informační panely s mapami ochranného hlukového pásma a letových trajektorií, ale také letáky s podrobnějšími informacemi o letišti a připravované paralelní dráze. Na dotazy občanů odpovídají odborníci, kteří projekt paralelní dráhy připravují.  

  Kampaň se v navštívených obcích setkala převážně s pozitivním ohlasem. Největší zájem byl o dopady nové dráhy na každodenní život. Můžeme přijet i k vám. Napište nám: csr@prg.aero 

Sousedské zábavně-informační odpoledne 

 • Vždy na začátku školního roku pořádáme pro obyvatele nejbližšího okolí Zábavně-informační odpoledne. Pro malé i velké je připraven zajímavý program, během kterého si mohou prohlédnout, a mnohdy i vyzkoušet letištní techniku, a seznámit se s náplní práce různých letištních složek. Účastníci akce mají zároveň možnost zeptat se na cokoliv, co je zajímá z oblasti ochrany životního prostředí, hlukové problematiky a letištního provozu. Informační stánek s odborníky na jednotlivé oblasti je k dispozici po celou dobu konání akce. 
 • Termín akce v roce 2022 zatím není určen. 

Setkávání s občany a akce pro ně

 

Finanční podpora

Letiště Praha věnuje část zisku na rozvoj blízkého okolí a podporu každodenních aktivit zlepšujících životní podmínky obyvatel.   

Z důvodu transparentnosti probíhá finanční podpora prostřednictvím grantových programů.  

 Grantové programy 

Nefinanční podpora a akce pro blízké okolí

Dobrovolný závazek starat se o blízký region, tedy o domov svůj i svých zaměstnanců, se stal součástí letištní strategie. Vedle finanční podpory pomáháme neziskovým organizacím i obcím a městským částem s úklidem, prořezem velkých stromů, sekáním trávy, zimní údržbou, zkrátka vším, na co máme techniku a co nám naše možnosti a kapacita dovolí.   

 

Účast na akcích v blízkém okolí

Odpovědné veřejné zadávání

Odpovědné zadávání je postup nákupu služeb a komodit, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze a zároveň přispívá ku prospěchu společnosti a ekonomice a minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. 

Jedná se o přístup, který se nesoustředí pouze na některé, úzce vymezené, společenské aspekty, ale jeho přesah je právě v komplexnosti jeho pojetí.

Podstatou odpovědného veřejného zadávání je snaha využít vlivu, který můžeme jako veřejný zadavatel svou tržní silou na trhu uplatňovat. Veřejní zadavatelé tak mohou prostřednictvím strategických a chytrých nákupů, podporou inovací a aspektů cirkulární ekonomiky napomoci řešení problémů, které by stejně museli řešit (a vynakládali by na ně další finanční prostředky).

Za základní principy odpovědného nakupování je považována odpovědnost organizace za její vliv na společnost, ekonomiku a životní prostředí, transparentnost, respekt k zájmům zainteresovaných subjektů, etické chování, férové příležitosti a další.