Governance, etika a transparentnost podnikání

Udržitelnost a ESG
Udržitelnost a ESG

Prosazování etiky podnikání a jednání uvnitř společnosti(G)

Cíle do roku 2030:

 • 2022: Aktualizace interní řídicí dokumentace (ŘD). Revize e-learningu. Příprava cílených školení rizikových pozic.  
 • 2023: Spuštění nové formy e-learningů a cílených školení rizikových pozic.  
 • 2024 – 2030: Běžný provoz seznamování s ŘD a školení v oblasti etické kultury.  

Prosazování etiky a udržitelnosti u obchodních partnerů (G)

Cíle do roku 2030:

 • 2022: Publikace Etického kodexu obchodních partnerů, příprava mechanismů přenosu požadavků na etiku a udržitelnost na obchodní partnery. 
 • Implementace přenosu požadavků do nových obchodních vztahů.
Správa a řízení

Na Letišti Praha věříme v moderní a zodpovědnou společnost s jasně deklarovanými hodnotami a hluboce zakořeněnou etickou kulturou. Věříme, že v takové společnosti spolupracují všechny její úrovně na dosažení společných cílů efektivním řízením, soustavným vnímáním rizik a jejich adekvátní kontrolou. Taková společnost je poté vzorem pro ostatní ve svém oboru, stejně jako pro veřejnost.  

V souladu s touto vizí je naše společnost řízena. V jejím čele stojí čtyřčlenné představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo jako kolektivní orgán rozhoduje otázky obchodního vedení a strategického směřování společnosti v souladu s dlouhodobou koncepcí a strategií rozvoje společnosti schválenou naším akcionářem, kterým je Česká republika zastoupená Ministerstvem financí ČR. Jednotliví členové představenstva mají dále rozdělenou působnost do čtyř oblastí, sdružujících všechny činnosti společnosti. Tyto oblasti pak řídí skrze podřízenou organizační strukturu s vícestupňovou hierarchií vedoucích pracovníků, kteří odpovídají za jednotlivé agendy. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Společnost má zároveň zřízen výbor pro audit, jehož cílem je v rámci systému správy a řízení průběžně monitorovat fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému a přispívat tak k minimalizaci finančních a provozních rizik. 

Společnost je spravována a řízena v souladu se všemi relevantními právními předpisy, tedy mj. zákonem o obchodních korporacích, s péčí řádného hospodáře, s předpisy z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob atd. K efektivní správě má společnost zaveden robustní vnitřní řídicí a kontrolní systém. Funkčnost a správnost procesů a činností je kromě organizační struktury a provozního řízení zajištěna i jasně definovanými pravidly a postupy pro dílčí činnosti. Se směrnicemi, postupy a jinými řídicími dokumenty jsou všichni dotčení zaměstnanci systematicky a opakovaně seznamováni. V této řídicí dokumentaci jsou definovány role, odpovědnosti a kompetence jednotlivých útvarů a dílčích pracovních pozic. Ve vnitřním kontrolním systému je zaveden tzv. model 3 linií obrany, kdy první úroveň kontrol (operativních a manažerských) je zajištěna odpovědnými pracovníky přímo ve výkonu činností. Nad významnými procesy provádí kontrolu i určené odborné útvary 2. linie. Efektivitu řízení a kontrol všech procesů nezávisle ověřuje interní audit ve 3. linii obrany. 

Pro naplnění souladu s očekáváními regulace o trestní odpovědnosti právnických osob má Letiště Praha implementován komplexní Compliance Management Systém zajišťovaný specializovaným útvarem Compliance (součást útvaru Audit, řízení rizika a Compliance, který je hlavní garantem funkčnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému společnosti).   

V rámci předběžné opatrnosti má společnost zaveden i celofiremní systém řízení rizik. Ve všech procesech jsou tak identifikována možná rizika a nad významnými riziky jsou vlastníky procesů nastavována adekvátní mitigační opatření.  Risk Management a Interní audit sledují efektivitu řízení rizik v jednotlivých oblastech, tedy mj. i těch s dopady na životní prostředí, společnost a na ekonomiku podnikání. Výsledky sledování interního auditu, ale i výsledky dílčích kontroly v 2. linii jsou pravidelně předávány představenstvu společnosti.  

Letiště Praha má implementován jednotný systém nápravných opatření, kterým jsou odpovědným členům představenstva, případně představenstvu jako orgánu a dozorčí radě sdělována zjištění útvarů 3. i 2. linie obrany vnitřního řídicího a kontrolního systému společnosti a z nich vyplývající nápravy procesů. 

Etika a transparentnost podnikání

Formování etické kultury společnosti představuje pro naši společnost dlouhodobý proces a cíl, jelikož vysoké standardy našeho jednání a přístupu považujeme za součást každodenní práce a současně za nutný předpoklad zachování a dalšího rozvíjení dobré pověsti a důvěry ve skupinu Letiště Praha. V rámci našich firemních hodnot, kterými jsou:  

 • bezpečnost,  

 • orientace na zákazníka,  

 • konkurenceschopnost,  

 • odpovědnost,  

 • transparentnost,  

se společnosti skupiny Letiště Praha zavázaly k bezpodmínečnému respektování právního řádu i dodržování vysokých morálních standardů. Důležitým nástrojem strategického řízení a formování firemní kultury celé skupiny se stal dokument Pravidla chování a etické principy - náš „etický kodex”. 

Jeho uznáním deklarujeme své závazky k zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům i okolní komunitě, v níž pracujeme. Definujeme jasné standardy pro chování na pracovišti i v oblastech, které v rámci našeho podnikání považujeme za klíčové. Věnujeme tak pozornost tématům posilujícím transparentnost společnosti, například prevenci střetu zájmů, korupce a dalších nekalých jednání, ale také oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti nebo utváření kvalitních vztahů na pracovišti i s našimi partnery. 

 Abychom všech těchto cílů dosáhli, požadujeme, aby každý z nás přijal osobní odpovědnost za prosazování etické a firemní kultury, která jako soubor vzorců jednání, norem, hodnot, postupů a zvyklostí, je tvořena nikoli pouze společností samotnou a jejími představiteli, ale především všemi zaměstnanci.  

V souladu s principy dobré praxe na trhu proto společnost implementuje ucelený Compliance Management Systém, který spoluvytváří etickou kulturu společnosti, ale snaží se taktéž ovlivňovat etiku podnikání i navenek. Základem jsou naše Pravidla chování a etické principy, kterými však tento přístup pouze začíná. Jako další preventivní opatření definujeme jasná a závazná pravidla v oblasti střetu zájmů a konkurence. Stejně tak máme jasně vytyčená pravidla i pro přijímání a poskytování darů a pohoštění. Naše společnost si je vědoma rizik nekalých jednání včetně korupce, a proto za účelem jejich detekce tato rizika systematicky mapuje a aktivně jim vhodnými nástroji předchází. Hodnotíme např. rizikovost jednotlivých pracovních pozic, zajímáme se o bezúhonnost vybraných pracovníků (proces Know Your Employee), ale také o naše obchodní partnery (proces Know Your Customer/Supplier).   

Jsme totiž přesvědčeni, že v případě naší společnosti nestačí prosazovat etiku a transparentnost podnikání pouze uvnitř samotné společnosti, ale i skrze vztahy s našimi obchodními partnery. Máme zájem spolupracovat s obchodními partnery a organizacemi, které podobně jako my nejen vnímají potřebu dodržovat etické principy, závazná pravidla, ale také přistupují zodpovědně ke svým zaměstnancům, životnímu prostředí a celé společnosti. Definovali jsme minimum požadavků, které jsou předpokladem pro naplnění korektního vztahu. Očekáváme, že naši obchodní partneři je budou respektovat, stejně jako my. Aktivně se zajímáme o to, s kým spolupracujeme, mapujeme a hodnotíme rizika uzavíraných obchodních vztahů, a i zde se snažíme využít všech vhodných a dostupných nástrojů pro předcházení rizikům a prosazování etických principů, včetně zohlednění sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního přístupu. 

Na veškeré podněty z výše uvedených preventivních a detektivních procesů aktivně reagujeme, prověřujeme a v případě zjištěných nedostatků daná rizika vhodně ošetřujeme.

Protikorupční politika skupiny Letiště Praha
protikorupcni-politika

Společnosti, které jsou součástí skupiny Letiště Praha (dále „Společnosti“), se v rámci svých činností a podnikatelských aktivit dobrovolně zavázaly k integraci zásad společenské odpovědnosti. Otevřeně deklarujeme závazek chovat se v souladu s našimi hodnotami, etickými principy, právními předpisy a závaznými pravidly. Jedním z klíčových závazků je také nulová tolerance korupčních jednání. 

Závazky Společností prosazovat etické principy v podnikání jak uvnitř Společností, tak i navenek jsou formulovány v našich strategických dokumentech

V obou těchto dokumentech se představenstva Společností bez výhrad hlásí k nulové toleranci vůči trestným činům, včetně podvodů, korupce a terorismu, kterých by se dopustili zaměstnanci, osoby jednající za Společnosti nebo obchodní partneři. Společnosti přijímají svoji odpovědnost ve smyslu platný právních a závazných předpisů, včetně mezinárodních norem pro potírání korupce a dalších nekalých jednání a současně se zavazují vytvářet a rozvíjet k tomu odpovídající podmínky v podobě dostatečných lidských a finančních zdrojů, řídicí struktury a kontrolních mechanismů.  

Nulová tolerance korupce 

 • Netolerujeme jednání mající charakter trestných činů, zejména korupce a podvodů. 

 • Vyzýváme k oznamování takových jednání a oznamovatelům garantujeme důvěrnost a ochranu (Etická linka Compliance). 

 • Podezření na nekalá jednání důsledně prošetřujeme a na výsledky adekvátně reagujeme. 

Prevence korupce 

 • Máme zavedená pravidla prevence střetu zájmů, včetně povinnosti oznamovat potenciální střety zájmů. Střety zájmů i jiná rizika z oblasti integrity zaměstnanců prověřujeme. 

 • V prevenci nekalých jednání cíleně školíme vedoucí pracovníky a zaměstnance na rizikových pozicích. 

 • Vyhodnocujeme a případně ošetřujeme rizika v závazkových vztazích s našimi obchodními partnery (proces Know Your Customer/Supplier). 

 • Deklarujeme, že dary od obchodních partnerů zásadně nevyžadujeme a jejich přijetí se vyhýbáme. 

 

Protikorupční politika skupiny Letiště PrahaAktualizováno: 8. 12. 2022Velikost: 51.71 KBFormát:
Lidská práva

Společnosti skupiny Letiště Praha (dále „Společnosti“) jednoznačně deklarují svůj závazek chovat se v souladu jak s firemními hodnotami, etickými principy, tak s právními a závaznými předpisy. Obdobný závazek požadují i ve vztahu ke svým obchodním partnerům. 

Lidská práva a svobody jsou neoddělitelnou součástí ústavního pořádku České republiky a jako taková požívají nejvyšší možnou míru ochrany ze strany státních institucí, včetně nezávislé soustavy soudů. Principy aplikace a ochrany základních lidských práv a svobod pak odráží konkrétní právní regulace v oblasti pracovně-právní, občansko-právní, životního prostředí a dalších. Česká republika je členskou zemí Evropské unie, která prostřednictvím svých institucí a systému regulace také poskytuje ochranu lidským právům a svobodám.   

Společnosti se v dokumentu Pravidla chování a etické principy, kromě obecného odkazu na dodržování právních a závazných předpisů, věnují také konkrétním oblastem majícím vazby na lidská práva a svobody, a to konkrétně: 

 • ochrana oznamovatele – Etická linka Compliance / Vnitřní oznamovací systém, 

 • ochrana životního prostředí (EMS, ISO 14001),  

 • ochrana života a zdraví (zaměstnanců, cestujících a dalších osob) – Safety, Security a BOZP, 

 • ochrana osobních údajů a duševního vlastnictví

 • vytváření korektních vztahů na pracovišti – zákaz diskriminace, ponižování, obtěžování a zastrašování. 

V požadavcích ve směru k obchodním partnerům je pak oblast lidských práv a svobod zařazena v Etickém kodexu obchodních partnerů, který naplňuje požadavky deseti principů mezinárodní iniciativy OSN Global Compact, včetně podpory a ochrany lidských práv, eliminace nucené práce, dětské práce, diskriminace v zaměstnání, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. 

Vnímáme a aktivně prosazujeme ochranu lidských práv a práv zaměstnanců jako kontinuální, nikdy nekončící proces. 

Odpovědné veřejné zadávání

Odpovědné zadávání je postup nákupu služeb a komodit, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze a zároveň přispívá ku prospěchu společnosti a ekonomice a minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. 

Jedná se o přístup, který se nesoustředí pouze na některé, úzce vymezené, společenské aspekty, ale jeho přesah je právě v komplexnosti jeho pojetí.

Podstatou odpovědného veřejného zadávání je snaha využít vlivu, který můžeme jako veřejný zadavatel svou tržní silou na trhu uplatňovat. Veřejní zadavatelé tak mohou prostřednictvím strategických a chytrých nákupů, podporou inovací a aspektů cirkulární ekonomiky napomoci řešení problémů, které by stejně museli řešit (a vynakládali by na ně další finanční prostředky).

Za základní principy odpovědného nakupování je považována odpovědnost organizace za její vliv na společnost, ekonomiku a životní prostředí, transparentnost, respekt k zájmům zainteresovaných subjektů, etické chování, férové příležitosti a další.