Zpět na úvod

Informace pro dodavatele - program Ventilace

Letiště Praha, a.s. realizuje program doplňkových protihlukových opatření (dále jen „program Ventilace“), jehož předmětem je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací).

Letištěm Praha, a.s.  za účelem zaručení kvality, splnění podmínek programu Ventilace (zejména snížení hlukové zátěže) spravuje seznam povinných dodavatelů (dále jen „Seznam“). Seznam obsahuje realizační a montážní firmy, které prokázaly svoji odbornou způsobilost pro realizaci Opatření z programu Ventilace.

Smyslem Seznamu není zvýhodňovat některé konkrétní firmy ani žádné konkrétní výrobky a technologie. Všem žadatelům doporučujeme oslovit více společností ze seznamu, zjistit si reference a zejména uzavřít kvalitní písemnou smlouvu k předmětu díla.

Podání žádosti o zápis do Seznamu povinných dodavatelů

Podat žádost můžete provést Zde

Podmínky pro zápis do Seznamu povinných dodavatelů

 1. Zápis do Seznamu je bezplatný.
 2. Zápis se provádí na základě splnění kritérií stanovených aktuálně platnými Podmínkami pro zápis dodavatelů do seznamu.
 3. Seznam je veden jako otevřený i v průběhu jednotlivých výzev pro dodavatele splňující základní kritéria až do ukončení programu Ventilace.
 4. Některé údaje v rámci Seznamu jsou volně dostupné prostřednictvím webových stránek programu Ventilace.
 5. Letiště Praha, a.s. je oprávněno kdykoliv v průběhu Programu změnit či stanovit nové požadavky pro zápis dodavatelů do Seznamu. V případě takovéto změny může Letiště Praha a.s. požadovat splnění nových požadavků i u dodavatelů, kteří již byli zapsáni.
 6. Dodavatel musí informovat pověřenou osobu programu ventilace o každé změně údajů zapsaných v Seznamu.
 7. Za správnost deklarovaných údajů u vedených v žádosti o zápis do Seznamu, odpovídá dodavatel.
 8. V případě prokázání hrubého porušení podmínek Programu a zápisu do Seznamu je pověřená osoba programu Ventilace oprávněna zápis daného dodavatele v Seznamu zrušit.
 9. Pověřená osoba programu Ventilace provádí kontrolu žádostí o zápis do Seznamu. V rámci této kontroly si Letiště Praha, a.s. vyhrazuje právo požadovat od dodavatele jakékoliv další relevantní podklady.
 10. Všechna elektronická komunikace je směřována výhradně na kontaktní osobu, kterou dodavatel uvedl v žádosti o zápis Seznamu.
 11. Na zápis do Seznamu není právní nárok.
Čestné prohlášení dodavateleAktualizováno: 9. 2. 2022Velikost: 754.21 KBFormát:
Podmínky pro zápis do seznamu dodavatelůAktualizováno: 9. 2. 2022Velikost: 660.46 KBFormát:
Návod pro registraci dodavateleAktualizováno: 4. 3. 2022Velikost: 1.1 MBFormát:
Postup vyřízení žádosti o zápis do Seznamu povinných dodavatelů
 1. Žádost dodavatel podává výhradně přes aplikaci Programu ventilace pro zápis do seznamu povinných dodavatelů.
 2. Kontrolu žádosti a dalších doložených podkladů provádí pověřená osoba Programu ventilace.
 3. V případě zjištění nedostatků vyzve pověřený pracovník Programu ventilace elektronicky dodavatele k jejich odstranění. Neodstraní-li dodavatel nedostatky uvedené ve výzvě, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne zaslání výzvy, je Letiště Praha, a.s. oprávněno ukončit administraci žádosti o zápis do Seznamu.
 4. V případě, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do Seznamu, bude administrace žádosti ukončena, o čemž bude dodavatel vyrozuměn.
 5. Změna nebo doplnění údajů je možná na základě zaslané žádosti na e-mail ventilace@prg.aero, opatřeného předmětem „Změna údajů v seznamu povinných dodavatelů“. Dále e-mail bude obsahat základní identifikační údaje z žádosti a důvod změny, datum a podpis.
 6. Zrušení zápisu je možné na základě zaslané žádosti na e-mail ventilace@prg.aero, opatřeného předmětem „Zrušení zápisu v seznamu povinných dodavatelů“. Dále e-mail bude obsahat základní identifikační údaje z žádosti a důvod zrušení zápisu, datum a podpis.
Úloha dodavatele zapsaného v seznamu povinných dodavatelů
 1. Realizace Opatření musí probíhat v souladu s projektovou dokumentací předloženou k věcné kontrole a technickými podmínkami programu Ventilace. Případné změny, které vedou k navýšení ceny uvedené ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, budou brány jako neuznatelný výdaj.
 2. Smluvní vztah při realizaci Opatření je pouze mezi žadatelem a dodavatelem. Letiště Praha, a. s. není třetí stranou. Žadatel si hradí realizaci opatření vlastními prostředky, které jsou mu dle stanovených podmínek programu zpětně proplaceny.
 3. Po ukončení realizace Opatření dodavatel předává žadateli programem předepsané dokumenty.
 4. V případě, že byste rádi marketingově podpořili zájem občanů o náš program, žádáme Vás o zaslání všech Vašich propagačních materiálů předem. Je povinné uvést tyto informace:

  •         „Program ventilace“ jako oficiální název programu a „Letiště Praha, a. s.“ jako garanta programu;

  •         „Naše firma je jedním z ověřených dodavatelů programu Ventilace“.

  Těmito informacemi chceme předejít nedorozumění občanů, kteří se na nás obrací, že zvýhodňujeme jen určité dodavatele.

Dotazy ze setkání 2020

1.     Žádosti pro rodinné domy a byty jsou akceptovatelné pouze u zkolaudovaných domů (zapsaných v katastru nemovitostí, způsob využití bydlení nebo rod. dům před vyhlášením programu). Platnost programu se nevztahuje na probíhající rekonstrukce, která vyžaduje kolaudaci.  Rozhodující dobou pro uznání příspěvku je  moment vyhlášení programu - 4.2.2020. , Tedy pokud při rekonstrukci po tomto datu vznikne další obytná místnost, příspěvek na tuto novou místnost nemůže být poskytnut.

2. Nemovitost musí být v OHP.

3.      Co se stane, pokud má zákazník zažádáno o dotaci i v programu zelená úsporám? – Dle Podmínek programu uvede žadatel rozdělení nákladů mezi jednotlivé programy v čestném prohlášení .

4.     Jak se bude postupovat v přípravě, že jeden z majitelů nemovitosti zemřel a stále probíhá dědické řízení, nebo je dědické řízení kvůli koronavirové nákaze odloženo? – Žadatel musí dokončit dědické řízení  a musí dojít k narovnání vztahů v katastru nemovití, jelikož aktuální výpis z KN je povinný doklad k podání žádosti.

5.      Jak uvádět sazby DPH na jednotlivé položky rozpočtu? – Sazby je třeba uvádět dle aktuálně platných právním předpisů 

6.        Projektové dokumentace musí být zpracována v souladu s technickými požadavky programu Ventilace. Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou, která odpovídá za technickou správnost a smysluplnost návrhu.

Zásady zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajůAktualizováno: 14. 2. 2022Velikost: 821.23 KBFormát:
Kontakt
Mgr. Kateřina Machová