Zpět na úvod

Informace pro povinné dodavatele

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou. Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti.

AKTUÁLNĚ: Od 23. ledna 2021 musí všichni cestující již před odletem do Amsterdamu předložit kromě negativního RT-PCR testu také negativní antigenní test provedený nejpozději 4 hodiny před nástupem do letadla. Test je možné podstoupit přímo na letišti. Aktuální kapacitu si můžete ověřit na webových stránkách poskytovatele GHC Genetics. Další informace o testování naleznete ZDE

Žádáme všechny cestující do Amsterdamu, kteří se chystají podstoupit povinný antigenní test na Letišti Václava Havla Praha, aby se na letiště dostavili minimálně 3 hodiny před odletem. Více důležitých informací ZDE

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti, o prevenci, testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDE.

Letiště Praha, a.s. realizuje Program doplňkových protihlukových opatření (dále jen „Program ventilace“) v rámci svého hlukového managementu. Předmětem Programu ventilace je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací) zajišťujících kontinuální výměnu a ohřev/ochlazení vzduchu bez nutnosti přímého větrání v budovách určených k trvalému bydlení nacházející se v hlukově dlouhodobě nejzatíženější oblasti ochranného hlukového pásma, jmenovitě Městská část Praha - Přední Kopanina a obce Horoměřice, Jeneč, Kněževes a Dobrovíz.

Seznam povinných dodavatelů (dále jen „Seznam“) bude spravovaný Letištěm Praha, a.s. a bude obsahovat realizační a montážní firmy, které prokáží svoji odbornou způsobilost pro realizaci opatření z Programu ventilace.

Smyslem Seznamu v žádném případě není zvýhodňovat některé konkrétní firmy ani žádné konkrétní výrobky a technologie. Má za cíl žadatelům o příspěvek zaručovat určitou míru kvality a jakosti, které zajistí žadateli splnění základních podmínek Programu ventilace, zejména snížení hlukové zátěže. Z tohoto důvodu Letiště Praha, a.s. zavádí Seznam povinných dodavatelů.

Aktualita č. 1

Shrnutí dotazů:

1.     Žádosti pro rodinné domy a byty jsou akceptovatelné pouze u zkolaudovaných domů(zapsaných v katastru nemovitostí, způsob využití bydlení nebo rod. Dům před vyhlášením programu), nevztahuje se na probíhající rekonstrukce, která vyžaduje kolaudaci (příspěvek se vztahuje ke stavu v době vyhlášení programu, tedy jestli při rekonstrukci vznikne další obytná místnost, příspěvek na tuto novou místnost nebude poskytnut). Nemovitost musí být v OHP.

2.     Plná moc, která je zveřejněna na webových stránkách slouží pouze jako vzor, není nutné ji využit. Trváme pouze na tom, aby plná moc měla všechny náležitosti podle Nového občasného zákoníku.

3.     Otázky, které nebyly v prezentaci:

a) Co se stane, pokud má zákazník zažádáno o dotaci i v programu zelená úsporám? – řeší čl.6 bod 7: v čestném prohlášení žadatel uvede rozdělení nákladů.

b) Jak se bude postupovat v přípravě, že jeden z majitelů nemovitosti zemřel a stále probíhá dědické řízení, nebo je dědické řízení kvůli koronavirové nákaze odloženo? – žadatel musí dokončit dědické řízení  a musí dojít k narovnání vztahů v katastru nemovití, jelikož aktuální výpis z KN je povinný doklad k podání žádosti.

c) DPH sazby na jednotlivé položky rozpočtu? – sazby uvádět dle platných právním předpisů v danou dobu.

d) Co to znamená hluková studie? Co obsahuje, kdy se dělá, je to dokument, který předem provádí předpoklady nebo dokument, který validuje stav po provedení díla? – studie se většinou zpracovává na vyžádání hygienické stanice při stavebním řízení

4.     Dodatek od technického dozoru k projektové dokumentaci, ze které musí být patrný soulad s technickými požadavky Programu ventilace (jasně řečeno, že dokumentace odpovídá pravidlům a podmínkám Programu ventilace). Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou, která odpovídá za technickou správnost a smysluplnost návrhu.

Prezentace technické dotazyAktualizováno: 17. 6. 2020Velikost: 1.64 MBFormát:
Aktualita č. 2

Zpřesnění výše finančního příspěvku:

Maximální výše finančního příspěvku pro byty a rodinné domy činí 100 % uznatelných nákladů, nejvýše však v Kč včetně DPH dle dispozice bytu nebo rodinného domu viz tabulka:

Typ bytové jednotky

Způsob provedení

Maximální výše příspěvku vč. DPH

1+KK;1+1

Lokální řešení

60 000

Centrální řešení

-

2+KK; 2+1

Lokální řešení

90 000

Centrální řešení

135 000

3+KK; 3+1

Lokální řešení

130 000

Centrální řešení

140 000

4+KK a více – pouze u bytových jednotek

Lokální řešení

170 000

Centrální řešení

155 000

  RD 4+1, 4+kk

Lokální řešení

210 000

Centrální řešení

200 000

  RD 5+1, 5+kk a více

Lokální řešení

245 000

Centrální řešení

220 000

 • Příspěvek je určen na Opatření dle bodu 3 pro tzv. vybraný chráněný vnitřní prostor staveb, kterým se rozumí obytné místnosti ve všech stavbách určených k trvalému bydlení.
 • U dispozic rodinných domu 3+1, 3+kk a menších  se stanovuje výše příspěvku podle bytové jednotky, tedy například pro lokální řešení u 3+kk a 3+1 130 tis. Kč a pro centrální řešení 140 tis. Kč a analogicky dle dispozice.
 • Podá-li Příjemce příspěvku více žádostí na jeden rodinných dům (zapsaný na jednom listu vlastnictví) z důvodu, že se zde nachází více bytových jednotek (v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. platí, že rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty), musí být tyto jednotky prokazatelně odděleny. Výše maximálního příspěvku je stanovena dle dispozice pro každou bytovou jednotku zvlášť.
 • Příspěvek bude zpřesněn na základě zaslané projektové dokumentace, ze které bude patrný soulad s Pravidly programu a přesný počet pobytových místností s instalovanými jednotkami.
 • Příspěvek je vázán výhradně na místnosti, kde bude ventilace instalována a tím dojde k naplnění cíle programu. Výše příspěvku se stanoví dle reálnému počtu chráněných místností, kde bude zařízení instalováno, nikoliv dle celkového počtu místností předmětné nemovitosti. Výše maximálního příspěvku bude v takovém případě stanovena dle odpovídající dispozice. Př. Když u domu o dispozici 5+1 bude instalace pouze do dvou obytných místností (bez kuchyně nebo když jedna bude mít kuchyňský kout +kk), bude příspěvek ve stejné výši jako u bytové jednotky 2+kk, u tří obytných místností (bez kuchyně nebo když jedna bude mít kuchyňský kout +kk) bude příspěvek jako u 3+kk, pokud instalace bude pouze do dvou obytných místností a kuchyně (větší než 12 m2) – náleží příspěvek na 2+1, u snížení na tři obytné  a kuchyně (vetší než 12 m2) bude příspěvek jako u 3+1. Výše uznatelných nákladů bude předmětem kontroly PD a závěrečné kontroly realizace.
Registrace do Seznamu povinných dodavatelů

Podání žádosti do Seznamu povinných dodavatelů

Zde

Návod k registraci do Seznamu povinných dodavatelůAktualizováno: 3. 4. 2020Velikost: 790.87 KBFormát:
Informace k žádosti o zápis do Seznamu povinných dodavatelů

V případě, že byste rádi marketingově podpořili zájem občanů o náš program, žádáme Vás o zaslání všech Vašich propagačních materiálů předem. Je povinné uvést tyto informace:

•         „Program ventilace“ jako oficiální název programu a „Letiště Praha, a. s.“ jako garanta programu;

•         „Naše firma je jedním z povinných dodavatelů Programu ventilace“.

Těmito informacemi chceme předejít nedorozumění občanů, kteří se na nás obrací, že zvýhodňujeme jen určité dodavatele.

Informace k žádosti o zápis do Seznamu povinných dodavatelůAktualizováno: 20. 4. 2020Velikost: 767.75 KBFormát:
Dokumenty ke stažení
Technické podmínky instalaceAktualizováno: 22. 1. 2020Velikost: 719.48 KBFormát:
Čestné prohlášeníAktualizováno: 22. 1. 2020Velikost: 611.44 KBFormát:

Pravidla pro zápis do Seznamu povinných dodavatelů

 1. Zápis se provádí na základě podané žádosti vyplněné v aplikaci Programu ventilace pro zápis do Seznamu.
 2. Zápis do Seznamu je bezplatný.
 3. Seznam je veden jako otevřený pro dodavatele splňující základní kritéria do ukončení Programu ventilace.
 4. Některé údaje v rámci Seznamu jsou volně dostupné prostřednictvím webových stránek Programu ventilace.
 5. Letiště Praha, a.s. je oprávněno kdykoliv v průběhu Programu změnit či stanovit nové požadavky pro zápis dodavatelů do Seznamu. V případě takovéto změny může Letiště Praha a.s. požadovat splnění nových požadavků i u dodavatelů, kteří již byli zapsáni.
 6. Dodavatel musí informovat pověřenou osobu programu ventilace o každé změně údajů zapsaných v Seznamu.
 7. Za správnost deklarovaných údajů u vedených v žádosti o zápis do Seznamu, odpovídá dodavatel.
 8. V případě prokázání hrubého porušení podmínek Programu a zápisu do Seznamu je pověřená osoba Programu ventilace oprávněna zápis daného dodavatele v Seznamu zrušit.
 9. Pověřená osoba programu ventilace provádí kontrolu žádostí o zápis do Seznamu. V rámci této kontroly si Letiště Praha, a.s. vyhrazuje právo požadovat od dodavatele jakékoliv další relevantní podklady.
 10. Všechna elektronická komunikace je směřována výhradně na kontaktní osobu, kterou dodavatel uvedl v žádosti o zápis Seznamu.
 11. Na zápis do Seznamu není právní nárok.
Zobrazit celý text

Administrace žádosti o zařazení do Seznam povinných dodavatelů

 1. Žádost dodavatel podává výhradně přes aplikaci Programu ventilace pro zápis do seznamu povinných dodavatelů.
 2. Kontrolu žádosti a dalších doložených podkladů provádí pověřená osoba Programu ventilace. V případě zjištění nedostatků vyzve pověřený pracovník Programu ventilace elektronicky dodavatele k jejich odstranění. Neodstraní-li dodavatel nedostatky uvedené ve výzvě, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne zaslání výzvy, je Letiště Praha, a.s. oprávněno ukončit administraci žádosti o zápis do Seznamu.
 3. V případě, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do Seznamu, bude administrace žádosti ukončena, o čemž bude dodavatel vyrozuměn.
 4. Změna nebo doplnění údajů je možná na základě zaslané žádosti na e-mail ventilace@prg.aero, opatřeného předmětem „Změna údajů v seznamu povinných dodavatelů“. Dále e-mail bude obsahat základní identifikační údaje z žádosti a důvod změny, datum a podpis.
 5. Zrušení zápisu je možné na základě zaslané žádosti na e-mail ventilace@prg.aero, opatřeného předmětem „Zrušení zápisu v seznamu povinných dodavatelů“. Dále e-mail bude obsahat základní identifikační údaje z žádosti a důvod zrušení zápisu, datum a podpis.
Zobrazit celý text

Úloha dodavatele zapsaného v seznamu povinných dodavatelů

 1. Realizace Opatření musí probíhat v souladu „technickými podmínkami instalace ventilací“ s projektovou dokumentací předloženou k věcné kontrole a technickými podmínkami Programu ventilace. Případné změny, které vedou k navýšení ceny uvedené ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, budou brány jako neuznatelný výdaj.
 2. Smluvní vztah při realizaci Opatření je pouze mezi žadatelem a dodavatelem. Letiště Praha, a. s. není třetí stranou. Žadatel si hradí realizaci opatření vlastními prostředky, které jsou mu dle stanovených Podmínek programu zpětně proplaceny.
 3. Po ukončení realizace Opatření, které nepodléhá kolaudačnímu řízení nebo oznámení užívání stavby, dodavatel předá žadateli protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu či zprávu o předání převzetí Opatření.
Zobrazit celý text
Kontakt
Mgr. et Ing. Ilona Emmerová

Zásady zpracování osobních údajů naleznete zde