Grantový program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ

Odpovědná firma
Odpovědná firma

Mezi nejdůležitější aktivity Letiště Praha, a. s. směrem k ochraně životního prostředí a zlepšení životních podmínek obyvatel dotčených leteckým provozem patří program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ. Letiště Praha, a. s.  do něj od roku 2004 investovalo přes 350 milionů korun.

Finanční podporu získaly především projekty na ochranu vodních toků, ovzduší a protihlukové ochrany, snižování prašnosti, vysazování zeleně, odpadového hospodářství nebo rekultivace krajiny pro turistiku či rekreaci.

Přidělené prostředky si mezi sebe každý rok rozděluje dvanáct obcí a pět městských částí Prahy, jež jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha. Navržené projekty v konečné fázi schvaluje dozorčí rada Letiště Praha, a. s. Ta posuzuje, zda projekty skutečně prospějí zlepšení životního prostředí.

Letiště Praha, a. s. doposud podpořila opravy místních komunikací, výstavbu a rekonstrukce kanalizačních systémů, regeneraci obecních parků, výstavbu dětských hřišť, klidových zón, cyklostezek nebo naučných stezek. Investice směřovaly také do likvidace černých skládek, sběrných dvorů, třídění odpadu či likvidace autovraků z veřejných prostranství.

Příklady projektů podpořených programem ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ:
 • Kanalizace v Dobrovízi
 • Cyklistická stezka v Přední Kopanině
 • Softbalové hřiště v Řepích
 • Dětské hřiště ve Zličíně
 • Dětské hřiště v Roztokách
 • Školní hřiště v Suchdole
 • Penzion ve Zličíně
 • Zahrada vůní v Roztokách
 • Lípa sousedství ve Zličíně

Kanalizace v Dobrovízi

V Dobrovízi se místní zastupitelé rozhodli prostředky z programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ využít k vybudování kanalizace, což zvýšilo pohodlí obyvatel a celkovou kvalitu bydlení v obci, a také významně přispělo k ochraně životního prostředí.

Cyklistická stezka v Přední Kopanině

Obyvatele Přední Kopaniny už delší dobu trápil neudržovaný úsek cesty plný černých skládek. Za pomoci prostředků z programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ jej radní nechali proměnit v atraktivní cyklistickou stezku. Cyklostezka, která vznikla během tří měsíců, měří 840 metrů a slouží nejen příznivcům cykloturistiky, ale také chodcům.

Softbalové hřiště v Řepích

V městské části Praha 6 – Řepy byl sponzorský dar od Letiště Praha investován do výstavby moderního softbalového hřiště. Tento originální sportovní areál přispěl k rozšíření počtu lokalit, kde mohou děti a mládež ze širokého okolí aktivně a smysluplně trávit volný čas.

Dětská hřiště ve Zličíně

Část prostředků určených Zličínu byla věnována na obnovu dětských hřišť. Na všech pískovištích v městské části se vyměnil písek, aby jeho kvalita odpovídala současným normám. Dětská hřiště na sídlišti Zličín a v parku v Sobíně se oplotila, některá pískoviště získala i nové bednění. Zličín tak díky tomuto daru splnil podmínky pro další provoz dětských hřišť.

Dětské hřiště v Roztokách

Na dětském hřišti u školy v Žalově už staré houpačky a prolézačky nebyly pro děti bezpečné, což způsobovalo mnohé problémy. Radní v Roztokách proto využili sponzorský dar od Letiště Praha právě na zakoupení a instalaci nového vybavení tohoto hřiště, které tak může bezpečně sloužit dětem ze širokého okolí.

Školní hřiště v Suchdole

Základní škola v Suchdole vybudovala díky finanční podpoře z programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ nové hřiště pro děti všech věkových kategorií. K realizaci tohoto projektu se radnice rozhodla proto, aby zvýšila nabídku smysluplného trávení volného času dětí a mládeže a rozšířila možnosti sportovního vyžití.

Penzion ve Zličíně

Po dokončení výstavby domu s pečovatelskou službou ve Zličíně už nezůstaly prostředky na úpravu okolí objektu. Díky příspěvku z fondu programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ byly provedeny terénní úpravy a výsadba zeleně. Výsledkem je několik odpočinkových zón, které slouží nejen obyvatelům penzionu.

Zahrada vůní v Roztokách

V Roztokách u Prahy byla část finančního příspěvku Letiště Praha využita na vybudování Zahrady vůní. Zanedbaný pozemek zahrady u obecního domu, kam obyvatelé obce chodí k lékaři a do lékárny, se proměnil v uzavřený parkový prostor, který svým návštěvníkům kromě odpočinku a příjemného prostředí nabízí i informace o vysázených rostlinách. Všechny rostliny jsou opatřeny jmenovkami, u vstupu stojí také dvě informační tabule.

Lípa sousedství ve Zličíně

Obyvatelé Zličína se rozhodli zpečetit přátelské vztahy s obcemi v okolí vysázením Lípy sousedství. Slavnostní zasazení se uskutečnilo na hranici mezi Hlavním městem Prahou, Hostivicemi a Středočeským krajem v lokalitě „U Čekala“ v katastru Sobína. Vzrostlý strom s obvodem téměř 40 cm stojí u polní cesty a plánované budoucí cyklostezky jako součást dlouhodobě realizované výsadby vícepruhové aleje.

Okruhy žádostí

A.    Ochrana vod

 • Ochrana zdrojů pitné vody (např. rozbory vod, čištění obecních studní)
 • Čištění a údržba vodotečí
 • Ochranná opatření proti povodním (např. údržba suchého poldru)
 • Revitalizace vodních toků jako součást opatření proti povodním
 • Výstavba, rekonstrukce a oprava kanalizačních systémů (včetně čistíren odpadních vod), systémů pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou jako prostředku k ochraně přírody a krajiny a současně prostředku ke zvýšení ochrany životního prostředí

B.    Ochrana ovzduší

 • Úklid komunikací a veřejných prostranství (snížení prašnosti v obcích)
 • Zjišťování úrovně koncentrací hlavních znečišťujících látek v ovzduší (měření)
 • Plynofikace nebo jiný systém vytápění nahrazující pevná paliva
 • Snížení energetické náročnosti objektů a technologií

C.   Péče o zeleň

 • Údržba zeleně na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace parků
 • Výsadba zelených pásů v souladu s územními plány obcí
 • Realizace cyklostezek, hipostezek a jiných ekologicky vhodných forem hospodářského využívání krajiny, turistiky a rekreace (dětská hřiště, klidové zóny, parky apod.)
 • Vybudování naučných stezek

D.   Odpadové hospodářství

 • Likvidace autovraků z veřejných prostranství
 • Zajištění odstranění „černých skládek“ na obecních pozemcích
 • Příspěvek na „sběrné dvory“ odpadů od občanů
 • Příspěvek na provoz mobilního prostředku pro sběr nebezpečných odpadů od občanů
 • Příspěvek na zavedení a provoz systému třídění odpadů

E.    Ochrana proti hluku

 • Realizace protihlukových opatření na obecních domech (výměna oken)