Životní prostředí
Udržitelnost a ESG

Hluk z leteckého provozu a hluk z provozu letiště

Upozornění: z důvodu značného propadu leteckého provozu a s tím souvisejícím poklesem hlukové zátěže byly v souladu s konceptem Vyváženého přístupu k regulaci hluku dle ICAO dočasně zrušeny protihlukové postupy pro odlet pro RWY 24, RWY 06 a RWY 30. Více v aktualitách: https://www.prg.aero/letiste-praha-docasne-umozni-drivejsi-toceni-letadel-pri-odletu

 

Letecký provoz na letišti Praha/Ruzyně (dále také jako „LKPR“) s sebou přináší z hlediska životního prostředí některé negativní vlivy. Okolím je nejvíce vnímán hluk z leteckého provozu, jenž je základním faktorem ovlivňujícím bezkonfliktní existenci letiště a rozvoj letištní kapacity. Hluková problematika se tak stává stále významnějším tématem. V tomto kontextu Letiště Praha, a. s. (dále také jako „Letiště“) jako provozovatel LKPR a nositel zodpovědnosti za hluk z leteckého provozu přistupuje k řešení této problematiky v souladu s hlukovou strategií Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), která je založena na konceptu tzv. vyváženého přístupu k regulaci hluku. Princip vyváženého přístupu spočívá v dosažení maximálních environmentálních benefitů při nákladově efektivním řešení. Vyvážený přístup vychází ze 4 pilířů:

 • omezení hluku u zdroje,
 • územní plánování a řízení,
 • protihluková provozní opatření,
 • provozní omezení,

Řešení problematiky hluku z leteckého provozu je nastaveno v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské Unie.

Omezení hluku u zdroje

Poplatková politika Letiště

Provoz na LKPR je ovlivněn hlukovou poplatkovou politikou, která je zavedena v souladu s ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services, 9. edice z roku 2012 a projednávána v souladu se Směrnicí 12/2009/ES, transponované do zákona o civilním letectví č. 49/1997 Sb. v platném znění.

Principem hlukového poplatku je snížení hluku na letišti a v jeho okolí, nikoliv zisk. Účelem poplatkové politiky je motivace dopravců k nasazování tišších letadel na linky do a z Prahy. Dopravce by tak měl přednostně investovat do snížení hluku u zdroje, než vynakládat prostředky na hlukové poplatky.

Mimo standardního hlukového poplatku jsou na LKPR zavedeny poplatky za nedodržení slotové koordinace a za nedodržování pravidel pro noční provoz, která mají motivovat dopravce k provozování letadel určených Letištěm v noční době.

Výnosy z hlukových poplatků jsou využívány k pokrytí nákladů na řešení hlukové problematiky, tj. na monitorování hluku z leteckého provozu, hlukové studie a realizaci protihlukových izolačních opatření u chráněných objektů v ochranném hlukovém pásmu, spočívajících zejména ve výměně oken a balkónových dveří.

Způsob výpočtu a aplikace hlukového poplatku je popsán v AIP CR GEN 4.1.1.4 Hlukový poplatek - letiště Praha/Ruzyně.

Vývoj zastoupení letadel v hlukových kategoriích v % :

Vývoj zastoupení letadel v hlukových kategoriích

od 25.3.2018 do 31.12. 2018

2019

2020

HK 1(≥30)

5,10%

3,40%

6,94%

HK 2(27,5-29,9)

1,10%

1,80%

3,20%

HK 3(25-27,4)

9,20%

10,50%

9,21%

HK 4(22,5-24,9)

5,40%

2,90%

4,59%

HK 5(20-22,4)

5,30%

5,20%

5,05%

HK 6(17,5-19,9)

12,70%

9,40%

8,16%

HK 7(15-17,4)

22,50%

20,00%

20,42%

HK 8(12,5-14,9)

30,60%

39,20%

32,30%

HK 9(10-12,4)

6,60%

6,20%

6,37%

HK 10(7,5-9,9)

1,40%

0,90%

1,39%

HK 11(5-7,4)

0,10%

0,30%

1,18%

HK 12(2,5-4,9)

0,00%

0,00%

0,70%

HK 13(0-2,4)

0,00%

0,00%

0,28%

HK 14 (<0)

0,10%

0,10%

0,21%

Územní plánování

Hlavním účelem územního plánování je nastavení takových pravidel, aby nedocházelo ke zvyšování počtu zasažených obyvatel nadlimitním hlukem. V rámci územního plánování by se měl vyváženým způsobem zohlednit rozvoj sídelních celků, ale také rozvoj letiště včetně vymezení zasažených oblastí pro dlouhodobý letecký provoz a oblastí pro dopravní infrastrukturu. Provozovatel LKPR spolupracuje s příslušnými úřady a poskytuje informace o svých rozvojových záměrech.

Ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně - OHP LKPR

Kolem LKPR je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zřízeno OHP. Jedná se o přesně vymezenou oblast v okolí LKPR (viz. Rozmístění stacionárních měřících stanic a OHP letiště Praha/Ruzyně), kde se předpokládá dlouhodobější překračování hygienických limitů hluku z leteckého provozu ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru staveb. Limity pro denní dobu LAeqD = 60dB a noční dobu LAeqN = 50dB. Mimo OHP nesmí být uvedené limity překročeny. Hygienické limity jsou vztaženy k charakteristickému letovému dni (definice viz níže). Na území OHP je provozovatel letiště povinen zajistit, aby alespoň uvnitř staveb byly hygienické limity hluku dodrženy.

Charakteristickým letovým dnem se rozumí průměrné provozní podmínky na letišti odvozené pro posouzení dlouhodobého hluku. Charakteristický letový den se určuje počtem vzletů a přistání všech letadel na daném letišti za 24 hodin a stanoví jako průměrná hodnota z celkového počtu vzletů a přistání letadel všech uživatelů letiště od 1. května do 31. října kalendářního roku ve všech provozních směrech vzletových a přistávacích drah; přitom se oddělí počet pohybů pro denní a noční dobu.

Protihluková izolační opatření

Pro splnění limitu hluku z leteckého provozu pro chráněný vnitřní prostor byla od roku 1998 prováděna kompletní výměna oken a balkonových dveří za protihluková s předepsanou vzduchovou neprůzvučností. Výměna se prováděla u pobytových místností bytových a rodinných domů, staveb školní a předškolní výchovy, staveb pro zdravotnické a sociální účely a funkčně obdobných staveb v obcích a městských částech, zahrnutých do ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně. Program výměny byl již dokončen, přičemž celkové náklady dosáhly více než 600 miliónů Kč.

Protihluková provozní opatření

Provozní opatření ovlivňují zásadním způsobem provoz na letišti. Při jejich nastavení musí být brán v úvahu, mimo dosažených přínosů z hlukového hlediska, také vliv na bezpečnost provozu a kapacitu letiště a vzdušného prostoru. Hlavním cílem je, aby leteckým provozem bylo dotčeno co nejméně obyvatel a aby mohl být v rozumné míře umožněn bezproblémový rozvoj sídelních celků v okolí letiště.

Provozní opatření na LKPR zahrnují:
 • Distribuce provozu na RWY systému. Prioritně se používá RWY 06/24, aby letadla nelétala přes hustě osídlené části hl. m. Prahy.
 • Protihlukové postupy pro přílet, kdy gradient klesání na trati konečného přiblížení nesmí být menší než 3° (5,2 %) a letadla na ni musí být usazena před sestoupením pod předepsanou výšku
 • Protihlukové postupy pro odlet, kdy se letadlo může odklonit od osy RWY nebo SID až po dosažení stanovené vzdálenosti od letiště nebo vystoupání do stanovené výšky. Z důvodu významného poklesu provozu dočasně pozastaveno. Detaily jsou uvedeny zde: https://www.prg.aero/letiste-praha-docasne-umozni-drivejsi-toceni-letadel-pri-odletu
 • Pravidla pro omezení reverzního tahu.
 • Pravidla pro realizaci motorových zkoušek.
 • Pravidla pro využívání záložního zdroje energie.

Vlivem meteorologických a technických podmínek dochází k situacím, kdy není možné z důvodu bezpečného provedení letu nastavená protihluková provozní opatření dodržet. Mezinárodní předpisy jasně stanovují podmínky, za kterých nemohou být protihlukové postupy určující.

Názorné vysvětlení značení jednotlivých RWY a principu jejich využívání naleznete na následujícím schéma.

Výšku letadel při přistání lze na rozdíl od vzletu díky stanovenému sestupovému úhlu, přesné radionavigaci s malými odchylkami a omezení snosu letadla větrem díky zákazu vizuálních přiblížení, poměrně přesně stanovit. Hodnoty pro jednotlivé lokality v blízkosti os obou RWY naleznete zde:

Konkrétní popis výše uvedených postupů pro snížení hluku včetně výjimek je publikován v AIP CR LKPR AD 2. 21. Postupy pro omezení hluku. Případné změny před publikací v AIP schvaluje MD ČR.

CEM

Protihluková provozní opatření se bezprostředně dotýkají řady aktérů na letišti a také veřejnosti žijící v blízkosti letiště. Provozní opatření musí být před zavedením posouzena ve spolupráci s ostatními aktéry ze všech hledisek vyváženého přístupu. Z tohoto důvodu je na LKPR zaveden CEM (Collaborative Environmental Management). V pracovní skupině CEM má své zástupce ŘLP, bázovaní dopravci, Letiště Praha a ÚCL.

Provozní omezení

Provozní omezení je nástroj, ke kterému se, v souladu s platnou legislativou, přistupuje až v poslední řadě, kdy očekávaného výsledku nelze dosáhnout ostatními, zejména provozními opatřeními. Provozními omezeními se rozumí opatření ke snížení hluku, která omezují přístup některých letadel na letiště či snižují jeho provozní kapacitu, nebo částečná provozní omezení, která se vztahují např. na stanovenou dobu během dne nebo pouze na některé letištní dráhy.

Provozní omezení na LKPR zahrnují:

Omezení přístupu na letiště letadlům bez odpovídající certifikace dle ICAO, Annex 16/I.

Omezení provozu v noční době:

Vzlety a přistání letadel s MTOW větší než 45 t jsou povoleny pouze pro typy a verze letadel zařazených do seznamu povolených typů letadel pro noční provoz a zároveň splňující kritéria pro zařazení do hlukové kategorie Letiště 1 až 9.

Vzlety a přistání letadel o MTOW menší nebo rovné 45 t jsou povoleny pouze pro typy a verze letadel splňující kritéria pro zařazení do hlukové kategorie Letiště 1 až 9.

Konkrétní popis výše uvedených provozních omezení je publikován v AIP CR LKPR AD 2. 21 Postupy pro omezení hluku. Případné změny před publikací v AIP schvaluje MD ČR.

Některá provozní opatření a omezení jsou navrhována, posuzována a následně kontrolována pomocí systému monitoringu hluku a letových tratí.

Monitorování leteckého hluku a letových tratí

Na LKPR je používán systém monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí TANOS německé společnosti Topsonic. Systém je provozován akreditovanou laboratoří, přičemž Letiště Praha, a. s., má do systému přístup na uživatelské úrovni.

Monitorování leteckého hluku a letových tratí je pro Letiště Praha, a. s. nezbytným sofistikovaným nástrojem, který pomáhá při řešení hlukové problematiky a minimalizaci negativních dopadů

Monitorovací systém zahrnuje:

 • 14 stacionárních měřících stanic včetně 14 meteorologických stanic EMU
 • 1 mobilní měřící stanice
 • pracovní terminály operátora Letiště Praha, a. s.
 • operační střediska dodavatele
 • hardware a software pro přenos a zpracování dat

Systém nepřetržitě monitoruje hladinu akustického tlaku včetně průvodních meteorologických podmínek. Naměřené údaje jsou přeneseny na server, kde dochází ke korelaci hlukových událostí s jednotlivými lety a jejich uložení. Zobrazování trajektorií letu je možné v 2D a3D.

Rozmístění stacionárních měřících stanic a OHP letiště Praha/Ruzyně

Rozmístění stacionárních měřících stanic a OHP letiště Praha/Ruzyně naleznete ZDE.

 • Jeneč
 • Červený Újezd
 • Unhošť
 • Pavlov
 • Hostivice
 • Dobrovíz
 • Kněževes
 • Horoměřice střed
 • Přední Kopanina
 • Horoměřice JV
 • Roztoky
 • Řepy - Bílá Hora
 • Suchdol
 • Malé Kyšice
Kontinuální monitoring – výsledky měření
kontinualni-monitoring

Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku uvedené v měsíčních reportech nelze porovnávat s hygienickými limity stanovenými v § 12 odst. (5) nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu pro denní a noční dobu se vztahují na charakteristický letový den, který definuje platný Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu, vydaný Hlavním hygienikem ČR čj. OVZ-32.0-19.02.2007/6306. Charakteristickým letovým dnem se rozumí průměrný letový den za 6 měsíců s největším leteckým provozem (květen až říjen). Výsledné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku pro denní a noční dobu v každé lokalitě měření, které jsou porovnatelné s hygienickým limitem, budou k dispozici začátkem následujícího roku, po vyhodnocení směrodatného leteckého provozu za aktuální rok.

Denní a měsíční ekvivalentní hodnoty akustického tlaku 2024
 • File.pdf.png Leden
 • File.pdf.png Únor
 • File.pdf.png Březen
 • File.pdf.png Duben
 • File.pdf.png Květen
 • File.pdf.png Červen
 • File.pdf.png Červenec
 • File.pdf.png Srpen
 • File.pdf.png Září
 • File.pdf.png Říjen
 • File.pdf.png Listopad
 • File.pdf.png Prosinec

Mobilní monitoring hluku

Jako doplněk k měření hluku stacionárními stanicemi slouží stanice mobilní. Měření mobilními stanicemi zajištuje Letiště Praha, a. s. dvojího typu.

 • Akreditované měření hluku z leteckého provozu ve venkovním chráněném prostoru/venkovním chráněném prostoru staveb prostřednictvím dodavatelské zkušební laboratoře (přenosná mobilní stanice)
 • Neakreditované měření hluku z leteckého provozu vlastními zdroji (ruční zvukoměr) ve venkovních i vnitřních chráněných prostorech.

Akreditované měření hluku z leteckého provozu

Měření mobilními stanicemi probíhá operativně na místech, kde není umístěna stacionární stanice kontinuálního monitoringu hluku. Bližší informace o akreditovaném měření mobilními stanicemi a podmínkách realizace získáte na emailové adrese zivotni.prostredi@prg.aero.

Neakreditované měření hluku vlastními zdroji

Od roku 2014 realizuje Letiště Praha i měření hluku z leteckého provozu ve vnitřním chráněném prostoru staveb na území ochranného hlukového pásma. Měření a zpracování naměřených hodnot probíhá dle metodiky vyvinuté ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro komunální hluk při Státním zdravotním ústavu Ostrava. Měření je realizováno dvoukanálovým analyzátorem, který pohodlně umožňuje měření současně uvnitř i vně objektu ve stejný okamžik. Metodika v porovnání s dosavadními normativními a metodickými požadavky výrazně sníží dobu měření, přičemž přesnost výsledku zůstává zachována.

Výhody měření hluku vlastními zdroji:

 • Sledování trendů v oblasti hlukové situace v denní i noční době mimo místa s trvalými monitory.
 • Měření ve venkovním chráněném prostoru mimo místa s trvalými monitory zejména v době, kdy je převeden provoz na vedlejší RWY 12/30.
 • Měření lze realizovat operativně jako reakci na stížnosti.
 • Umožňuje rychlou reakci na změnu provozu a významně snižuje náklady na měření. 

V žádném z měřených míst nedošlo dosud k překročení hygienického limitu.

Bližší informace o neakreditovaném měření mobilními stanicemi a podmínkách realizace získáte na emailové adrese zivotni.prostredi@prg.aero.

Zprávy o hlukové situaci - archív

V souladu s § 42b zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 108/1998 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložil provozovatel letiště Praha Ruzyně Ministerstvu dopravy ČR k :

Stanovisko Ministerstva dopravy ke Zprávě o hlukové situaci na letišti Praha-Ruzyně za roky 2008-2009

Stanovisko Ministerstva dopravy ČR

Stanovisko Ministerstva dopravy ke Zprávě o hlukové situaci na letišti Praha-Ruzyně za roky 2010-2011

Stanovisko Ministerstva dopravy ČR

 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Zprávě o hlukové situaci na letišti Praha-Ruzyně za roky 2012-2013

 Stanovisko Ministerstva dopravy ČR

 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Zprávě o hlukové situaci na letišti Praha-Ruzyně za roky 2014-2015

 Stanovisko Ministerstva dopravy ČR

Zpráva o hlukové situaci 2016 - 2017

V souladu s § 42a Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví v platném znění, předložil provozovatel letiště Praha Ruzyně Úřadu pro civilní letectví k:

Nenašli jste, co jste hledali?

Životní prostředí